Hvis du anvises en bolig jf. Almenboligloven § 105 stk. 2, er du almindelig lejer. Du skal underskrive en lejekontrakt og betale husleje i forhold til lejekontrakten. Det er bestemmelserne i Lov om Almene boliger der er gældende for boligen.

Du har mulighed for at søge om boligstøtte efter de gældende regler på området.

Når du bor i et længerevarende botilbud i henhold til Almenbolig loven, tildeles du støtte og hjælp til personlig og praktiske opgaver. Ydelserne er en kombination af både personlig og praktisk hjælp jf. Lov om Social Service § 83 og socialpædagogisk støtte jf. Lov om Social Service § 85.

Indsatsen tildeles samlet efter Lov om Social Service § 85.  

Du skal ved indflytning i et længerevarende botilbud jf. Almenboligloven betale indskud. Derudover skal du betale husleje og forbrugsudgifter (el, vand og varme).

Der opkræves betaling fra det tidspunkt, hvor boligen er til din disposition.

Du er i målgruppen, hvis du har:

  • Fysiske og psykiske udviklingshandicaps, sindslidelse eller erhvervet hjerneskade og som følge heraf har et betydeligt og varigt nedsat funktionsevne.
  • Har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og ikke kan få det dækket på anden vis.

Lolland Kommunes længerevarende botilbud efter Almenboligloven kan findes på Tilbudsportalen.dk

Det overordnede formål med et længerevarende botilbud og socialpædagogisk støtte er, at du får mulighed for at anvende og vedligeholde dine kompetencer og færdigheder bedst muligt, så du kan leve så normalt et liv som muligt.

Hvis du vil søge et længerevarende botilbud skal du kontakte Center for Støtte og Vejledning på hverdage på telefon mellem kl. 8.30- 9.30 eller via mail. Der henvises til Lolland Kommunes hjemmeside

Ved anmodning om længerevarende botilbud aflægger visitator dig et besøg. Du er velkommen til at have en pårørende, en bisidder eller andre personer med under besøget.

Visitationsbesøg gennemføres normalt indenfor 10 hverdage efter henvendelsen. Besøget foregår som en samtale mellem visitator og dig, og finder sted på hverdage i dagtimerne.

Visitator foretager en konkret og individuel vurdering af dine ressourcer, udviklingspotentiale og konsekvenser af din funktionsnedsættelse.

I visitationsgrundlaget indgår der en vurdering af:

  • Dit funktionsniveau
  • Din helbredssituation og diagnose
  • Dit behov for hjælp i almindelig daglige funktioner og om dit behov for hjælp, støtte, pleje, omsorg eller behandling kan dækkes på anden vis.

Din anmodning om længerevarende botilbud og socialpædagogisk støtte fremlægges for Lolland Kommunes visitationsudvalg.

Visitationsudvalget træffer afgørelse om du er i målgruppen til et længerevarende botilbud med socialpædagogisk støtte. Indenfor 8 hverdage efter visitationsudvalget har truffet afgørelse, vil du modtage en skriftlig afgørelse.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen kan du klage. Ønsker du at klage, skal du indgive klagen indenfor 4 uger efter du har modtaget afgørelsen (jf. Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område).

Du sender en evt. klage til:

Lolland Kommune
Center for Støtte og Vejledning
Jernbanegade 7
4930 Maribo

I henhold til Retssikkerhedsloven § 60 stk. 2, er det kun den, som afgørelsen omhandler, der har ret til at klage.

Hvis andre klager på dine vegne, skal der foreligge en parthavererklæring, hvori du giver fuldmagt til at en navngiven person må klage på dine vegne.

Afgørelsen genvurderes indenfor 4 uger, fra klagen er modtaget.

Fastholdes afgørelsen videresendes klagen inkl. sagens bilag til Ankestyrelsen.