jf. Lov om social service § 98 

Som døvblind har du mulighed for at få en kontaktperson, der samtidig fungerer som ledsager ved dine aktiviteter.

Du bevilliges et fast ugentligt timeantal. Dertil har du mulighed for at søge ”puljetimer” til uforudsete hændelser, ferie- og kursusophold. Du kan maksimalt bevilges 50 puljetimer.

Sammen med kontaktordningen bevilges 48 løntimer til kontaktpersonens uddannelse.

Søndersø bo- og rehabiliteringscenter administrerer kontaktpersonordningen.

Udgifter til kontaktpersonens befordring dækkes ikke gennem § 98, men skal søges særskilt gennem § 100 som merbefordring.

Formålet med kontaktpersonordningen er, at give dig en mulighed for en særlig form for hjælp, der kan medvirke til at du kan:

  • Bryde social isolation
  • Leve så normalt som muligt

Ønsker du at blive visiteret til en kontaktperson, skal du enten søge via døvblindekonsulenten fra Center for døve eller henvende dig til Center for Støtte og Vejledning i Lolland Kommune.

På Lolland Kommunes hjemmeside finder du hvilken visitator, du skal kontakte: www.lolland.dk – skriv døvblinde i søgefeltet og vælg ”Kontaktpersoner til døvblindeblevne”.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00-11.00.

Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Har du selv henvendt dig, vil døvblindekonsulenten aflægge dig et vurderingsbesøg og efterfølgende indsende en ansøgning med udtalelse.

Herefter gennemfører Lolland Kommune et visitationsbesøg - hvis dette skønnes nødvendigt.

Der går typisk max. 6 uger fra ansøgning, inkl. døvblindekonsulentens udtalelse foreligger, til der er truffet afgørelse i din sag.

Er du utilfreds med afgørelsen kan du klage.

I henhold til Retssikkerhedslovens § 60 stk. 2, er det kun den som afgørelsen omhandler, der har ret til at klage.

Såfremt andre klager på dine vegne, skal der foreligge en partshavererklæring, hvori du giver fuldmagt til at en navngiven person må klage på dine vegne/være part i sagen.

Klagen skal, inden 4 uger fra du modtager en afgørelse, være modtaget i Center for Støtte og Vejledning, som derefter genvurderer sagen.

Ønsker du at klage, sender du klagen til:

Center for Støtte og Vejledning
Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7, 4930 Maribo

Center for Støtte og Vejledning - Social & Arbejdsmarked genvurderer afgørelsen indenfor 4 uger efter modtagelse af din klage (jf. § 66 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område).

Fører genvurderingen ikke til ændring i afgørelsen og dermed til et for dig tilfredsstillende resultat, sendes klagen, inklusiv sagens akter, til behandling i Ankestyrelsen.

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service.

Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som ydes service efter denne lov.

Der henvises i øvrigt til Lov om social service §§ 1 og 98.