jf. Lov om social service § 122

Er du døende og bliver passet i dit eget hjem eller på hospice, kan du søge om hjælp til udgifter, som anvendes til sygeplejeartikler og lignende.

Hjælp til sygeplejeartikler og lignende omfatter personer, som vælger at dø i eget hjem eller på et hospice, som ikke har driftsoverenskomst med en amtskommune.

Formålet med at give hjælp til sygeplejeartikler og lignende er at sikre, at du som døende, der ønsker at blive plejet i dit eget hjem eller på et hospice, ikke påføres udgifter, som du ikke ville have haft under indlæggelse på sygehus.

  • Din hospitalsbehandling anses efter en lægelig vurdering som udsigtsløs
  • Din tilstand nødvendiggør ikke indlæggelse
  • Det vurderes, at det ansøgte ville blive givet under indlæggelse på sygehus
  • Der kan ydes hjælp til udgifter til sygeplejeartikler og lignende, som ikke dækkes efter anden lovgivning. Det betyder, at der kun kan ydes hjælp efter denne bestemmelse til din egen andel af udgiften til sygeplejeartikler og lignende, og altså ikke den del der kan dækkes efter f.eks. Sundhedsloven eller fra Sygeforsikring Danmark.
  • Hjælp til sygeplejeartikler og lignende kan f.eks. være sondeernæring, ernæringspræparater, ekstra vask af tøj og sengelinned, fysioterapi og psykologbistand.
  • Tilskuddet ydes uden hensyn til din og familiens økonomiske forhold. 

Ønsker du at ansøge om hjælp til sygeplejeartikler og lignende, skal du henvende dig til Visitationen i Lolland Kommune.

Du finder oplysninger om, hvilket distrikt, du tilhører og kontaktoplysninger på visitatoren på Lolland Kommunes hjemmeside: www.lolland.dk – skriv Visitationen i søgefeltet og vælg ”kort”.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00-9.00.

Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

I nogle tilfælde er det nødvendigt at aflægge dig et visitationsbesøg i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. Visitationsbesøg gennemføres normalt inden for 10 hverdage efter henvendelsen. Besøget foregår som en samtale mellem visitator og dig som ansøger, og finder sted på hverdage i dagtimerne.

Visitator foretager en konkret individuel helhedsvurdering, hvor dit udviklingspotentiale, konsekvenser af din fysiske eller psykiske og sociale funktionsnedsættelse samt ressourcer og personlige faktorer, tilsammen danner grundlag for afgørelsen.

Indenfor 8 hverdage efter visitationsbesøget modtager du en skriftlig afgørelse. 

Er du utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage i henhold til Retssikkerhedslovens § 60 stk. 2,

Det erkun dig som afgørelsen omhandler, der har ret til at klage. Såfremt andre klager på dine vegne, skal der foreligge en parthavererklæring, hvori du som klageberettigede borger giver fuldmagt til, at en navngiven person må klage på dine vegne.

Ønsker du at klage, skal Visitationen inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen, have modtaget din klage. Når du har klaget genvurderer Visitationen din sag.

Vil du klage, sender du klagen til:

Visitationen – Social og Arbejdsmarked
Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service. Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som ydes service efter denne lov. Se i øvrigt Lov om social service §§ 1 og 122.

Som borger har du nu mulighed for at læse, hvad sundhedsmedarbejdere og visitatorer i Lolland Kommune skriver i din omsorgsjournal.

Læs mere på lolland.dk/borgerportalen