Havehjælp til borgere der modtager hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp

Har du brug for hjælp til havearbejde eller snerydning, og er du i forvejen visiteret til personlig pleje eller praktisk hjælp?

Så kan du måske få glæde af en ordning hvor ledige i aktivering kommer hjem til dig og giver en hånd med de praktiske opgaver.

Ordningen er med til dække dine behov for et sikkert hverdagsliv i dit eget hjem og efter dine egne ønsker.

Du bliver støttet i at bevare din selvstændighed og til at magte praktiske opgaver i f.eks. din have og bolig længst muligt.

Du kan få tildelt hjælp hvis:

 • Du i forvejen modtager visiteret hjælp til praktisk hjælp og / eller personlig pleje (jf. Lov om social service § 83 )
 • Ingen i husstanden er i stand til selv at udføre opgaverne.
 • Du bor i ejerbolig eller lejebolig, hvor ejeren ikke selv bor.

Om du kan få hjælp, afhænger dog af om opgaverne indgår i en lejekontrakt, som ejeren selv varetager

Du kan ikke få tildelt hjælp hvis:

 • Du bor i lejebolig, hvor ejeren selv bor. Her forventes det, at ejeren dækker vedligeholdelsen af udendørsarealer.
 • Du bor i lejebolig, hvor du som lejer har påtaget dig viceværtsforpligtelser.
 • Du har hjemmeboende børn, der kan hjælpe dig.

Der skal en konkret og individuel vurdering til fra visitator, der afgør om du kan visiteres til havehjælp, hvis du har hjemmeboende børn. Her ser visitator på børnenes mulighed for at tage sig af husstandens praktiske opgaver ud fra deres alder og ressourcer.

Du kan få hjælp til:

 • Havehjælp i form af græsslåning og/eller hækkeklipning
 • Snerydning/Glatførebekæmpelse
 • Pensionistservice, som f.eks. mindre håndværksydelser, oprydning/transportopgaver/rengøring og mindre reparationer af hjælpemidler

Du kan ikke få hjælp til:

 • Pleje af bede og havegravning
 • Alle de opgaver arbejdslederen vurderer ikke ligger inden for ordningen. Eller opgaver, der ikke kan udføres fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det er Lolland Kommune – Park & Vej Gartnergården, der tager sig af alle de praktiske og administrative opgaver i forbindelse med ordningen. Det gælder både planlægningen og udførelsen af arbejdsopgaver. Det er også dem, der står for den daglige koordinering og ledelsen af opgaverne.

Når du er blevet visiteret til havehjælp, er det Park & Vej Gartnergården, der har kontakten med dig. De er forpligtet til at melde tilbage til Center for Støtte og Vejledning, hvis du ikke længere ønsker at gøre brug af tilbuddet, eller hvis du ikke længere opfylder betingelserne for tilbuddet og dermed ikke er berettiget til det.

Du kan få hjælp på hverdage mellem kl. 08.00 og 14.30.

Når du er blevet visiteret til havehjælp, får du tilsendt et afgørelsesbrev fra Center for Støtte og Vejledning og denne pjece om tilbuddet, hvor du kan se dine kontaktpersoner på sidste side. Herefter iværksættes arbejdet hurtigst muligt efter aftale med arbejdslederen fra Park & Vej Gartnergården. Du får oplysninger om starttidspunkt senest 10 dage efter visiteringen.

Du skal være opmærksom på, at der kan være ventelister, alt efter hvor mange borgere der er visiteret til tilbuddet, og hvor mange ledige der er til at udføre opgaverne. Arbejdslederen kan fortælle dig, hvor lang den aktuelle ventetid er.

Du skal betale et administrationsgebyr. Dit gebyr for havehjælp afhænger af opgavernes omfang. Prisen varierer derfor, alt efter hvor stor den enkelte opgave er. Priserne er pr. sæson, hvis ikke andet er angivet. 

 • Græsslåning lille grund (0–100 m²) - Kr. 1500,-
 • Græsslåning mellemstor grund (100–200 m² ) - Kr. 2100,-
 • Græsslåning stor grund (200–1000 m² ) - Kr. 2600,-
 • Hækkeklipning (Gebyr pr. løbende meter) - Kr. 6,-
 • Snerydning og saltning - Kr. 1600,-
 • Pensionistservice (Gebyr pr. time ) - Kr. 130,-

Der bliver ikke stillet særlige krav til dig i forbindelse med ordningen, men du vil få støtte og opfordringer til at deltage i opgaverne, så meget som det er muligt for dig i de enkelte situationer.

Har du husdyr, skal de været lukket ude / inde i et andet rum, så medarbejderne uhindret kan udføre arbejdet.

Der må ikke ryges i hjemmet, mens medarbejderne udfører opgaver (i henhold til ”lov om røgfri miljøer” § 12)

Det kan også være nødvendigt med udluftning, hvis dit hjem er meget tilrøget.

Medarbejdere må ikke møde påvirket på arbejde eller indtage alkohol og rusmidler i arbejdstiden, derfor bør du ikke tilbyde medarbejderne alkoholiske drikke.

I forbindelse med både havearbejde og snerydning skal medarbejderne have mulighed for at benytte toilet og holde spisepause i dit hjem.

Alle medarbejdere, der er tilknyttet ordningen, er forsynet med Lolland Kommune ID – kort.

Grundejerforpligtelsen for vintervedligeholdelse gælder stadig for grundejeren, uanset aftale om praktisk hjælp med vintervedligeholdelse. 

Ønsker du at blive visiteret til ordningen om havehjælp, skal du henvende dig til Center for Støtte og Vejledning i Lolland Kommune.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00-9.00.

Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Har du spørgsmål til udførslen af arbejdet kan du kontakte

Lars Nilsson
21 36 37 17 eller

Robin Gustavsen
30 65 13 46
Park & Vej Gartnergården