jf. Lov om social service § 117 

Handicapkørsel er til dig som er svært bevægelseshæmmet, på grund af varig fysisk funktionsnedsættelse, er blind eller stærkt svagsynede. Du er derfor ikke i stand til at anvende offentlige transportmidler.

Det er Movia Flextrafik som leverer handicapkørslen. 

Du kan søge om handicapkørsel, hvis du er:

 • Bosiddende i Østdanmark
 • Over 18 år
 • Afhængig af et ganghjælpemiddel som rollator, gangbuk, albuestok eller kørestol
 • Ude i stand til at benytte offentlige transportmidler
 • Blind eller stærkt svagtseende (< 10 % syn)
 • Ramt af varig funktionsnedsættelse, eller
 • Ramt af midlertidig funktionsnedsættelse af mindst 6 måneders varighed

I handicapkørsel indgår at du:

 • Har ret til minimum 104 enkeltture om året. (1. januar – 31. december) 
 • Har mulighed for kørsel hele døgnet
 • Vil blive fulgt fra dør til dør
 • Må medbringe 2 hjælpemidler, kun 1 eldreven
 • Må medbringe 1 kuffert og 1 stk. håndbagage
 • Kan medbringe fører-/servicehund eller 1 stk. dyr i taske
 • Kan medtage 2 børn gratis, hvis de er under 12 år samt klap- eller barnevogn
 • Kan medbringe en ledsager på nedsat billettakst
 • I helt særlige tilfælde, kan bevilliges ekstra ture, hvis du har et aktivt og udadvendt liv, og er uden alternative muligheder for transport. Du skal ansøge herom i kommunen og i ansøgningen beskrive det helt særlige behov. 

Når du er bevilliget handicapkørsel, vil du modtage et velkomstbrev fra Movia. Heri vil fremgå yderligere information om din egenbetaling, og der vil være vedlagt et girokort med henblik på medlemsgebyr.

Senest 5 dage efter du har betalt medlemsgebyret, kan du bestille kørsel.

For priser på egenbetaling, henvises du til at se nærmere på Movias hjemmeside: dinoffentligetransport.dk

Du kan også kontakte Movia på telefon: 70 26 27 27.

Når du er bevilget handicapkørsel, kan du bestille kørsel hos Movia Flextrafik med 2 timers frist mellem kl. 8.00-16.00 på telefon: 70 26 27 27
Du kan bestille kørsel op til 14 dage frem i tiden.

Du må påregne omvejskørsel på op til 30 min. pr. tur eller en forlængelse på op til 150 % af den direkte køretid. 

For at blive bevilliget handicapkørsel, skal du enten søge via Borger.dk eller henvende dig til:

Center for støtte og Vejledning
Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

På Lolland kommunes hjemmeside finder du hvilken visitato, du skal kontakte: www.lolland.dk – skriv Handicapkørsel i søgefeltet. Visitatorerne kan træffes på telefon 54 67 62 20 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 11.00. Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk. Efter behandling af din ansøgning om handicapkørsel træffes der en afgørelse, som fremsendes til dig.

Du kan klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sender du til:

Center for støtte og Vejledning
Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Hvis du har klaget genvurderer Center for støtte og Vejledning afgørelsen indenfor 4 uger efter modtagelsen af din klage.

Afgørelsen på denne genvurdering vil være gældende. Hjælp efter § 11, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

§ 11. Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover etablere individuel handicapkørsel.

Stk. 2. Individuel handicapkørsel skal

 1. som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt og
 2. foregå i et egnet køretøj.

Stk. 3. Individuel handicapkørsel skal bestilles i rimelig tid inden kørslen.

Stk. 4. Taksterne for individuel handicapkørsel må ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af trafikselskabet.

Stk. 5. Trafikselskaberne skal inddrage handicaporganisationerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af ordningen for individuel handicapkørsel.

Jernbanegade 7, 4930 Maribo

E-mail: socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Telefon 54 67 62 20

Alle hverdage mellem 8.00 til 11.00


Movia Flextrafik

moviatrafik.dk/flexkunde

Telefon 70 26 27 27