jf. Lov om social service § 86

Genoptræning og vedligeholdelsestræning er et tilbud til dig, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige problemer, har behov for træning.

Formålet med genoptræning er at afhjælpe dine fysiske funktionsnedsættelser, forårsaget af sygdom, der ikke er blevet behandlet i forbindelse med sygehusindlæggelse.

Målet er, at du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne.

Vedligeholdelsestræning er målrettet træning, som har til hensigt at forhindre tab af funktionsevne, samt at fastholde dine hidtidige færdigheder.

  • Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter efter princippet ”Aktiv hverdag” - hvor fokus er på, at du opnår dit bedst mulige funktionsniveau.
  • Træning og vejledning med henblik på udvikling og fastholdelse af dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder med fokus på, at du opnår en livskvalitet, der er så god som mulig.
  • Undersøgelser og specifikke tests.
  • Individuelle råd og vejledning for at hindre, at din sygdom udvikler sig yderligere og for at begrænse eller udskyde eventuelle komplikationer

Genoptræning og vedligeholdelsestræning foregår i kommunens træningscentre, men kan også finde sted i dit eget hjem, hvis dette vurderes som mest hensigtsmæssigt.

En del af træningen vil dog ofte foregå som holdtræning på træningscentre.

Ønsker du at blive visiteret til tilbuddet, skal du henvende dig til Center for Støtte og Vejledning i Lolland Kommune.

På Lolland Kommunes hjemmeside finder du hvilken visitator, du skal kontakte: www.lolland.dk – skriv Visitation i søgefeltet og vælg ”Telefonliste, Visitatorer”.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00-9.00.

Du kan også sende en mail på socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Indenfor cirka 10 hverdage efter henvendelsen gennemføres en visitationssamtale enten som hjemmebesøg eller over telefonen. Visitator foretager en konkret, individuel helhedsvurdering, hvor dit udviklingspotentiale, konsekvenser af fysisk eller psykisk og social funktionsnedsættelse, samt ressourcer og personlige faktorer, tilsammen danner grundlag for afgørelsen.

Afgørelsen foreligger indenfor 8 hverdage efter samtalen og efter yderligere 10 dage vil din gentræning være startet op.

Vedligeholdelsestræning starter normalt i måneden efter tildelt bevilling. Der kan dog være ventetid.

Ved utilfredshed med afgørelsen kan du klage. I henhold til Retssikkerhedsloven § 60 stk. 2, er det kun den, som afgørelsen omhandler, der har ret til at klage. Såfremt andre klager på dine vegne, skal der foreligge en partshavererklæring, hvori du giver fuldmagt til, at en navngiven person må klage på dine vegne. Det er kun muligt at klage til Ankestyrelsen over konkrete enkeltsager, det vil sige, hvis du ikke er tildelt den indsats, du selv mener, at du har behov for.

Ønsker du at klage, skal klagen være modtaget af Center for Støtte og Vejledning inden for 4 uger fra du modtager afgørelsen.

Når Center for Støtte og Vejledning har modtaget din klage, genvurderes din sag. Fastholdes din afgørelse, sender Center for Støtte og Vejledning klagen videre til behandling i Ankestyrelsen.

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service. Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som ydes service efter denne lov. Der henvises i øvrigt til Lov om social service §§ 1 og 86.