jf. Lov om social service § 94 

Hvis du er berettiget til hjemmehjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet jf. Servicelovens § 83, har du mulighed for selv at udpege en person til at udføre den personlige og praktiske hjælp.

Hjælpen kan eksempelvis bestå af:

 • Personlig pleje
 • Bad
 • Toiletbesøg
 • Af- og påklædning
 • Ernæring
 • Støttende besøg
 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Skrive indkøbsliste

Formålet med tilbuddet er at forbedre dine valgmuligheder ved, at du selv kan udpege en hjælper til at udføre og støtte dig i personlige og/eller praktiske opgaver i hverdagen.

Den eller de personer du udpeger, skal godkendes af Lolland Kommune, og der skal indgås ansættelseskontrakt med Lolland Kommune, hvor omfang og indhold af opgaven samt krav til ansættelsen fremgår.

Den/de person(er) du udvælger til at hjælpe dig skal:

 • Være over 18 år.
 • Være en privat person (Det kan ikke være et hjemmeservicefirma el. lign.)
 • Kunne fremvise ren straffeattest (der indhentes af medarbejder), og tillige en ren børneattest, hvis du har hjemmeboende børn under 15 år (der indhentes af Lolland Kommune).
 • Kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser udføres på betryggende vis – herunder være i stand til at arbejde aktiverende, med fokus på hjælp til selvhjælp.

Hvis hjælperen udelukkende skal udføre praktisk hjælp, er der ingen uddannelsesmæssige krav. Hvis hjælperen skal udføre personlig pleje, vil der som udgangspunkt blive stillet krav om, at vedkommende har en sundhedsfaglig uddannelse. Der lægges ved ansættelse en kopi af uddannelsesbevis på medarbejderens personalesag i Lolland Kommune. I særlige tilfælde kan visitationen dispensere for kravet om sundhedsuddannelse. Det kan fx være ved ansættelse af en nær pårørende med et særligt indgående kendskab til borger, men er uden sundhedsuddannelse. Det er altid visitationen, der ud fra en individuel helhedsvurdering afgør, om der kan dispenseres fra uddannelseskravet.

Lolland Kommune fører tilsyn med, at der leveres den hjælp som du er bevilliget, og om opgaverne løses forsvarligt, og efter de målsætninger der er for hjælpen. Lolland Kommune er ansvarlig for at følge op på alle ansættelser i kommunen. Dette gælder også de hjælpere der ansættes ved dig. Derfor afholder Lolland Kommune jf. kommunens personalepolitik en løbende personaleopfølgning. Opfølgning sker eksempelvis gennem: Samtale som opfølgning på ny ansættelse, Medarbejderudviklingssamtaler, ”Nærvær om fraværssamtaler” ved ofte gentaget sygdom og andre personalerettede samtaler.

Du kan ansøge om personlig og praktisk hjælp, hvis du har midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, som gør at du har svært ved at klare dig i dagligdagen.

Ordningen gælder ikke for borgere der bor i plejebolig eller plejehjemslignende bolig.

Ønsker du at blive visiteret til tilbuddet, skal du henvende dig til Visitationen i Lolland Kommune. Du finder oplysninger om, hvilket distrikt, du tilhører og kontaktoplysninger på visitatoren på Lolland Kommunes hjemmeside:

www.lolland.dk – skriv Visitationen i søgefeltet og vælg ”kort”.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00-9.00.

Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

 • Visitationsbesøg gennemføres normalt indenfor 10 hverdage efter din henvendelse. Besøget foregår som en samtale mellem visitator og dig, og finder sted på hverdage i dagtimerne.
 • Visitator foretager en konkret, individuel helhedsvurdering, hvor dit udviklingspotentiale, konsekvenser af fysisk eller psykisk og social funktionsnedsættelse samt ressourcer og personlige faktorer, tilsammen danner grundlag for afgørelsen.
 • Visitator vil, enten i forbindelse med visitationen eller efterfølgende, gennemføre en samtale med din(e) udpegede hjælper(e). Her vurderer visitator om vedkommende har de fornødne kvalifikationer jf. kompetencekravene.
 • Indenfor 8 hverdage efter visitationsbesøget vil du modtage en skriftlig afgørelse med en klagevejledning.
  Hvis du bevilges en § 94-ordning, ansætter Lolland Kommune din(e) hjælper(e). Disse ansættelser følger samme løn og ansættelsesvilkår samt personalepolitik mv. som gældende for øvrige ansatte i Lolland Kommune.
 • Har du behov for hjælp i løbet af aftenen og/eller natten, tilbydes du hjælp af den kommunale leverandør af hjemmepleje eller anden godkendt privat frit valgs-leverandør. Dette skyldes, at gældende arbejdstidsregler og overenskomster ikke gør det muligt at ansætte én og samme hjælper i delt tjeneste over aften eller nat (Arbejdstidsaftalen for Social- og sundhedspersonale jf. gældende overenskomst). Visitationen vil oplyse dig om, 6 | Eget valg af hjælper til personlige og praktiske opgaver hvilke leverandører du har mulighed for at vælge mellem, i forhold til den hjælp du evt. skal have over aften og nat.

  For at Lolland Kommune som arbejdsgiver kan sikre, at hviletidsbestemmelserne jf. Arbejdsmiljøloven overholdes, ansættes alle hjælpere jf. § 94 med en fast arbejdstidsaftale. Heraf fremgår det, hvilke dage og tidspunkter ansættelsen konkret dækker. Du og den ansatte hjælper vil ikke kunne aftale ændringer heraf, da det er Lolland Kommune som har arbejdsgiveransvaret, der skal sikre såvel kvaliteten i din ydelse som medarbejderens arbejdsmiljø.
 • Før igangsættelse af bevilget hjælp sørger visitationen for, at der foretages den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) i dit hjem.
 • Visitationen skal kontaktes ved hjælpers ferie og sygdom eller ved andet fravær.
 • Visitationen sørger for, at en godkendt frit valgsleverandør (kommunal hjemmepleje eller godkendt privat firma) yder din hjælp i den periode din vanlige hjælper er fraværende. Dette er også gældende ved fravær som følge af ubesat stilling.
 • Du vil inden ordningen sættes i gang være kontaktet af visitationen for nærmere aftale om, hvordan der ydes hjælp i fraværsperioder. 

Ved utilfredshed med afgørelsen kan du klage.

I henhold til Retssikkerhedslovens § 60 stk. 2, er det kun den som afgørelsen omhandler, der har ret til at klage. Såfremt andre klager, på dine vegne, skal der foreligge en partshavererklæring, hvori du giver fuldmagt til, at en navngiven person må klage på dine vegne.

Det er kun muligt, at klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse i konkrete enkeltsager, det vil sige, hvis du ikke er tildelt den indsats, du selv mener at have behov for.

Klagen skal, inden 4 uger fra du modtager afgørelsen, være modtaget af Visitationen, som genvurderer sagen (jf. Retssikkerhedsloven § 66).

Klagen sendes til:

Center for Støtte og Vejledning - Visitationen
Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo

Visitationen – Social og Arbejdsmarked genvurderer afgørelsen indenfor 4 uger efter modtagelse af klagen (jf. § 66 i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område). Fører Visitationen – Social og Arbejdsmarkeds genvurdering ikke til et for dig tilfredsstillende resultat, sendes klagen, inklusiv sagens akter, til behandling i Ankestyrelsen. 

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service. Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som ydes service efter denne lov.

Der henvises i øvrigt til §§ 1, 83 og 94 i Lov om social service.

Som borger har du nu mulighed for at læse, hvad sundhedsmedarbejdere og visitatorer i Lolland Kommune skriver i din omsorgsjournal.

Læs mere på lolland.dk/borgerportalen