jf. Lov om social service §§ 84 og 86, stk. 2

Tilbuddet er til dig, der ikke bor i plejebolig, og som både har lyst til og kan have gavn af socialt samvær sammen med fysisk og kognitiv træning. 

 • Du skal have væsentlig nedsat funktionsevne, for eksempel som følge af neurologiske sygdomme (svær neuropati, Huntington Chorea, sclerose, apoplexia cerebri, eller lignende).
 • Du kan også have væsentlige fysiske / kognitive funktionsnedsættelser, som giver sig udslag i tab af psyko-sociale kompetencer.
 • Du bor ikke i plejebolig.

Dagtilbuddet kan også være som hjælp til din ægtefælle eller samlever, der bistår dig i den daglige hjælp, og som har brug for aflastning.

Formålet med dagtilbuddet er, at du får hjælp til at:

 • Bevare eller stimulere fysiske, psykiske og sociale færdigheder
 • Udsætte yderligere funktionstab
 • Forebygge behov for plejebolig Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
 • Øge din trivsel og livskvalitet gennem meningsfyldte aktiviteter, fysisk træning og socialt samvær
 • Din ægtefælle aflastes

Dagtilbuddet består af:

 • Fysisk og kognitiv træning
 • Socialt samvær
 • Hjælp til personlige opgaver

Træningen kan bestå i:

 • Deltagelse i daglige gøremål
 • Kreative og manuelle aktiviteter
 • Sang, musik, fortællinger og højtlæsning
 • Motion
 • Samtalegrupper/ sprogtræning

Det særlige aktivitets- og træningstilbud kan være enten hel- eller halvdags, og foregå enten 2 eller 3 dage om ugen i 6 eller 12 måneder. Der er åbent mandag til fredag, fra kl. 8.30 – 15.30, og tilbuddet foregår på ét af følgende steder:

Bangshavecenteret

Bangshave Parken 11
4930 Maribo
Telefon 54 67 77 00

Skovcentret

Helgenæsvej 1
4900 Nakskov
Telefon 54 67 77 00

Forplejning i forbindelse med din deltagelse er for egen regning.

Da nærværende tilbud har et begrænset antal pladser, kan der muligvis forekomme venteliste.

Såfremt der er venteliste, orienteres du om, at du er optaget på en venteliste, og at det er en prioriteret venteliste, hvor den borger med størst behov prioriteres, når der er en ledig plads. 

Ønsker du at blive visiteret til tilbuddet, skal du henvende dig til visitationen i Lolland Kommune.

Du finder oplysninger om, hvilket distrikt, du tilhører og kontaktoplysninger på visitatoren på Lolland Kommunes hjemmeside: www.lolland.dk – skriv visitationen i søgefeltet og vælg ”kort”.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00-9.00. Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

I forbindelse med visiteringen til dagtilbuddet, udarbejdes der en individuel handle- og træningsplan, der beskriver dine ønsker om aktivitet og træning, samt hvad du deltager i og træner under forløbet.

Visitatorerne har telefontid alle hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00 og kan træffes på telefon: 54 67 77 00.

Du kan også skrive en mail til visitatorerne på: socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Ved utilfredshed med den trufne afgørelse, kan du klage.

Ønsker du at klage, skal din klage indgives indenfor 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Du sender din klage til:

Lolland Kommune
Visitationen - Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Når du har klaget, genvurderes din sag. Fastholdes afgørelsen, videresender visitationen klagen til Ankestyrelsen, inklusiv sagens bilag.

Lolland kommune handler med hjemmel i Lov om social service og Sundhedsloven.

Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som kan yde service efter denne lov.

Se i øvrigt Lov om social service §§ 1, 84 og 86 stk. 2.

Som borger har du nu mulighed for at læse, hvad sundhedsmedarbejdere og visitatorer i Lolland Kommune skriver i din omsorgsjournal.

Læs mere på lolland.dk/borgerportal