jf. Lov om social service § 95

En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt for dig med svært fysisk eller psykisk handicap at ansætte dine egne hjælpere.

Ordningens formål er at gøre dig i stand til at opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse på trods af din nedsatte funktionsevne.

Kommunen kan i forbindelse med tildeling af ydelsen rådgive dig om det ansvar, regler og de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver og/eller arbejdsleder.

Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage en bevilling til BPA.

Du kan også vælge at overføre bevillingen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, som så påtager sig opgaven som arbejdsgiver.

Du skal i så fald kun fungere som arbejdsleder for hjælperne. Som udgangspunkt indebærer arbejdslederopgaverne bl.a., at du kan foretage arbejdsplanlægning med og for handicaphjælpere, udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag samt varetage oplæring og daglig instruktion af dine handicaphjælpere.

For at få bevilliget BPA-ordningen skal du:

  • Kunne fungere som arbejdsgiver og/eller arbejdsleder for dine personlige hjælpere.
  • Være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp, efter du er fyldt 67 år.
  • Have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Have behov for personlig hjælp og pleje samt for støtte til løsning af nødvendige personlige og praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en for dig nærtstående person, som helt eller delvist passer dig.

Du ansøger om BPA jf. § 95 ved at kontakte Center for Støtte og Vejledning, Social- og Arbejdsmarked i Lolland Kommune. På Lolland Kommunes hjemmeside finder du hvilken visitator, du skal kontakte.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.00-9.00. Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

BPA bevilliges på baggrund af en konkret, individuel helhedsvurdering. Der foretages en sammenhængende og helhedsorienteret visitation, hvor dit udviklingspotentiale, konsekvenser af svækkelse, sygdom og handicap samt personlige faktorer, boligens indretning og husstandens samlede ressourcer tilsammen danner grundlag for afgørelsen. Der indhentes, med dit samtykke, dokumentation i det elektroniske omsorgssystem, lægeoplysninger og oplysninger fra øvrige eksterne/interne samarbejdspartnere. For yderligere oplysninger, se på borger.dk

Ved utilfredshed med den trufne afgørelse, kan du klage. Ønsker du at klage, skal du indgive klagen indenfor 4 uger, efter du har modtaget din afgørelse (jf. § 66 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område).

Du skal indgive en evt. klage til:

Lolland Kommune
Center for Støtte og Vejledning, Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7, 4930 Maribo

Når du klager over en sag, så genvurderes sagen. Fastholdes afgørelsen, videresender Center for Støtte og Vejledning – Social & Arbejdsmarked klagen til Ankestyrelsen inkl. sagens bilag.

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service. Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats samt præciserer målgruppen.