jf. Lov om social service § 96

For at få en BPA-ordning, skal du have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

Formålet med BPA er, at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i din medbestemmelse.

Ordningen kan tilpasses dine ønsker og behov, så du, trods omfattende funktionsnedsættelse, har mulighed for at få eller opretholde et liv med mulighed for deltagelse i samfundet på lige vilkår med andre borgere.

For at få en BPA-ordning skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Tilskud til ansættelse af hjælpere forudsætter, at du er i stand til at varetage arbejdsleder- og /eller arbejdsgiveropgaven.
 • Det er en betingelse, at du kan fungere som arbejdsleder for hjælperne.
 • Det er desuden en betingelse, at du kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, alternativt kan du indgå en aftale med nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.
 • Du skal have en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bevirker, at du kun i begrænset omfang eller slet ikke kan udføre daglige aktiviteter, og at du i høj grad er afhængig af andre i forbindelse med udførelsen af aktiviteterne.

Ved arbejdsleder forstås normalt, at du skal tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Du skal eksempelvis kunne varetage følgende som arbejdsleder:

 • Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne.
 • Udarbejde jobbeskrivelser og annoncer.
 • Udvælge hjælpere, herunder varetagelse af ansættelsessamtaler.
 • Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne.
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS).
 • Indberette vagtplan til ekstern arbejdsgiver.
 • Underskrive og attestere timesedler.
 • Sikre hjælpernes daglige arbejdsmiljø

Som udgangspunkt er det dig, der vælger, om du ønsker at være arbejdsgiver for hjælperne, eller om du hellere vil indgå en aftale om at overføre bevillingen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der vil påtage sig opgaven.

I særlige tilfælde kan kommunen skønne, at du ikke vil være i stand til at varetage arbejdsgiveransvaret, og at det dermed er en forudsætning for at blive bevilliget BPA, at du overdrager arbejdsgiveropgaven.

Hvis du vælger at overdrage dit arbejdsgiveransvar, skal du som minimum være opmærksom på, om aftalen er indenfor rammerne af de vilkår, som kommunen har udmålt dit tilskud efter.

Der findes en række private virksomheder, der tilbyder at varetage arbejdsgiveropgaven. Det er alene din opgave at finde en virksomhed eller forening, der vil overtage arbejdsgiveransvaret.

Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen, og de praktiske samt juridiske opgaver der er forbundet med en bevilling til BPA.

At fungere som arbejdsleder indebærer eksempelvis, at du kan følgende:

 • Ansætte og afskedige hjælpere.
 • Bistå i ansættelsessamtaler.
 • Udarbejde ansættelsesbeviser.
 • Udbetale løn via et privat firma eller kommunen.
 • Indberette skat, tegne lovpligtige forsikringer, indbetale til feriepenge, barselsfond og ATP.
 • Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger.
 • Udarbejde årligt budget og regnskab.
 • Udarbejde timeregnskab.

Center for Støtte og Vejledning foretager en konkret og individuel helhedsorienteret vurdering med udgangspunkt i dine ressourcer, hvad du selv kan klare, konsekvenser af din sygdom / dit handicap, din boligs indretning samt din husstands samlede ressourcer.

Ved vurderingen tager Center for Støtte og Vejledning stilling til, hvilke funktioner hjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilket tidspunkt hjælpen skal ydes, samt om hjælpen skal ydes i eller udenfor hjemmet.

Visitationen tager udgangspunkt i Servicelovens krav, om at formålet er en helhedsorienteret indsats.

Inden der træffes afgørelse om bevilling af BPA, indhenter Center for Støtte og Vejledning, med dit samtykke, lægeoplysninger mv.

Hvis du både har brug for generel hjælp og respiratorhjælp, koordinerer Region Sjælland og Lolland Kommune opgaverne.

Det er Respirationscentret, der har ansvaret for respiratorbehandlingen efter Sundhedsloven. Kommunen har ansvar for personlig og praktisk hjælp samt ledsagelse efter Lov om social service.

Du ansøger om BPA jf. § 96 ved at kontakte Center for Støtte og Vejledning, Social- og Arbejdsmarked i Lolland Kommune. På Lolland Kommunes hjemmeside finder du hvilken visitator, du skal kontakte.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.30-9.30. Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

For yderligere oplysninger kan henvises til borger.dk

Du kan ligeledes finde oplysninger om BPA på bpa-arbejsgiver.dk

Hvis du er utilfreds, med den afgørelse der træffes, kan du klage.

Ønsker du at klage, skal du indgive klagen indenfor 4 uger efter du har modaget afgørelsen (jf. Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område).

Du sender en eventuel klage til:

Lolland Kommune
Center for Støtte og Vejledning, Social & Arbejdsmarked
Jernbanegade 7 4930 Maribo

Afgørelsen genvurderes af Center for Støtte og Vejledning indenfor 4 uger, fra klagen er modtaget. Fastholder Center for Støtte og Vejledning sin afgørelse, videresender de klagen, inkl. sagens bilag, til Ankestyrelsen. 

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service og Sundhedsloven.

Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper som kan ydes indsats efter denne lov.

Jf. Lov om social service § 1 er formålet med loven:

 1. At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer.
 2. At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte. Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
 3. At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

  Stk. 2 Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

  Stk. 3 Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov, forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.