jf. Lov om Social Service § 85

Bostøtte er et tilbud til dig, som har en erhvervet hjerneskade og som ønsker hjælp, omsorg eller støtte til optræning af færdigheder. Hjælpen tilrettelægges individuelt ud fra dine behov og forudsætninger

For at få bostøtte, skal du:

  • Have en erhvervet hjerneskade
  • Have betydelige fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger som gør, at du ikke er i stand til at få hverdagen til at fungere
  • Være motiveret til at modtage støtte, samt til at deltage aktivt fysisk eller mentalt. Bostøtten kan også være som hjælp til din ægtefælle eller samlever, der bistår dig i den daglige hjælp, og som har brug for aflastning

Formålet med bostøtte er, at du bliver i stand til at klare dig selv. Hvis dette ikke er muligt, så er hensigten, at du bliver i stand til at klare så mange opgaver som muligt på egen hånd.

Støtten indeholder oplæring i, eller genoptræning af, en række færdigheder, som sætter dig i stand til at leve så normalt et liv som muligt.

Støtte kan fx være til daglige færdigheder som:

  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Deltagelse i sociale sammenhænge
  • Planlæggelse af indkøb
  • Tilrettelæggelse af og overblik over din økonomi

Husdyr

Husdyr – eksempelvis hund, skal være i et andet rum, end der, hvor bostøtten skal arbejde.

Røgfrit miljø

Bostøtten skal, når de er i dit hjem, sikres et røgfrit arbejdsmiljø. Du må derfor ikke ryge, så længe bostøtten er i hjemmet. Du bedes lufte ud 30. min. før besøget. 

Ønsker du at modtage bostøtte, skal du sende en anmodning om bostøtte til: Center for Støtte og Vejledning - Visitationen, Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo.

I de fleste tilfælde skal du have besøg af en visitator inden der kan visiteres til bostøtte. Visitationsbesøg gennemføres normalt indenfor 10 hverdage efter henvendelsen. Besøget foregår som en samtale mellem visitator og dig, og finder sted på hverdage i dagtimerne.

Visitator foretager en konkret, individuel helhedsvurdering, hvor dit udviklingspotentiale, konsekvenser af din funktionsnedsættelse, samt ressourcer og personlige faktorer, tilsammen danner grundlag for afgørelsen. Indenfor 8 hverdage efter visitationsbesøget, vil du modtage en skriftlig afgørelse.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen kan du klage.

I henhold til retssikkerhedsloven § 60 stk. 2, er det kun den som afgørelsen omhandler, der har ret til at klage. Såfremt andre klager på dine vegne, skal der foreligge en parthavererklæring, hvori du giver fuldmagt til at en navngiven person må klage på dine vegne.

Det er ikke muligt at klage til Ankestyrelsen over det generelle serviceniveau i kommunen. Det er kun muligt, at klage over konkrete enkeltsager, det vil sige, hvis du ikke er tildelt den indsats, som du mener at have behov for.

Du skal sende en evt. klage, så den er modtaget i

Center for Støtte og Vejledning - Visitationen, Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo,

inden 4 uger fra din modtagelse af en afgørelse. Visitationen genvurderer derefter sagen.

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service (SEL). Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som yder service efter denne lov.

Se i øvrigt Lov om social service §§ 1 og 85.