Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat arbejdsevne

Jf. Lov om Social Service § 103 

Beskyttet beskæftigelse er til dig, der er under 65 år, og på grund af betydelig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der bliver tilpasset dine arbejdsevner. Du skal have en social pension som forsørgelsesgrundlag, for at du kan få tilbudt beskyttet beskæftigelse.

Dine muligheder for at varetage et ordinært job, opnå ansættelse i fleksjob eller job med løntilskud, skal være udtømte.

Lolland Kommune skal tilbyde beskyttet beskæftigelse i enten kommunalt, regional eller privat regi.

Hvis du ønsker beskyttet beskæftigelse i privat regi, er det under forudsætning af, at du selv finder en arbejdsgiver.

Beskyttet beskæftigelse i kommunalt regi - Den Sociale Virksomhed – er forankret i Center for Handicap i Lolland Kommune.

Beskyttet beskæftigelse bevilges jf. Lov om Social Service § 103, og ud fra Lolland Kommune serviceniveau for beskyttet beskæftigelse. Der henvises til Lolland Kommunes kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse § 103. 

Formålet med beskyttet beskæftigelse er at støtte dig i, at udvikler og vedligeholde dine personlige færdigheder, således at du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Indsatsen beskyttet beskæftigelse har et pædagogisk sigte og tager udgangspunkt i, at motivere dig i brug af egne ressourcer.

Vurdering af borgerens behov for beskæftigelse, tager altid udgangspunkt i borgerens ressourcer. Når ressourcerne er belyst, vurderes, hvilken beskæftigelse den pågældende har behov for, enten med henblik på at udvikle nye kompetencer, styrke, vedligeholde eller fastholde eksisterende kompetencer. 

Når du anmoder om beskyttet beskæftigelse, foretager visitator en konkret og individuel vurdering for at afklare om du er i målgruppen for beskyttet beskæftigelse.

Der foretages en helhedsorienteret udredning af din situation, sammenholdt med dine ønsker og behov. Der foretages ligeledes en vurdering af din arbejdsevne, personlige og sociale færdigheder, samt hvilke udviklingsmuligheder du har indenfor beskæftigelse.

Inden du bevilges beskyttet beskæftigelse vil du først blive vurderet i forhold til, om det er muligt at tilgodese dit behov via andre tilbud fx job med lønstilskud eller via andre tilbud fx uvisiterede tilbud, frivillige organisationer, foreninger eller på bosteder med de andre beboere.

Hvis du er i målgruppen for Job med lønskud træffer Jobcentret afgørelse.

En forudsætning for bevilling af beskyttet beskæftigelse er, at du er motiveret, engageret og ønsker at indgå i et aktivt samspil med arbejdspladsen. 

 • Anmodning om beskyttet beskæftigelse sendes til:

  Center for Støtte og Vejledning i Lolland Kommune,
  Jernbanegade 7, 4930 Maribo.
   
 • Du kontaktes af visitator mhp planlægning af besøg, hvor der foretages en konkret og individuel vurdering, og hvor det vurderes om du er i målgruppen til beskyttet beskæftigelse.
   
 • Der kan være en sagsbehandlingstid på op til 12 uger førend der træffes afgørelse i sagen.
   
 • Hvis du ønsker beskæftigelse på det private arbejdsmarked, skal du selv finde en arbejdsplads. Virksomhedskonsulenten vil herefter indgå aftaler med arbejdspladsen.
   
 • Du modtager afgørelsesbrev vedlagt klagevejledning. 

Ved utilfredshed med afgørelsen kan du klage.

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage. En klage skal indgives indenfor 4 uger, efter at du har modtaget afgørelsen. (jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.)

Klagen sendes til:
Center for Støtte og Vejledning i Lolland Kommune,
Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Afgørelsen genvurderes indenfor 4 uger efter modtagelsen af klagen. Fastholdes afgørelsen, videresendes klagen inklusiv sagens bilag til Ankestyrelsen.