jf. Lov om social service § 104

Aktivitets- og samværstilbud er et tilbud til dig med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Aktivitets- og samværstilbuddet har til formål, at du opretholder eller forbedrer dine personlige færdigheder og øger din livskvalitet.

Tilbuddet kan også ses som et fristed, der kan give dig gode betingelser for personlig udvikling. 

Passer nedenstående på dig, er du i målgruppen for tilbuddet:

  • Du har typisk komplekse problemstillinger på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemstillinger.
  • Du ønsker at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter.
  • Du er motiveret for at udfolde sig sammen med andre og være en del af et socialt fællesskab. 

Lolland Kommunes hjemmeside finder du hvilken visitator, du skal kontakte.

Visitatorerne kan kontaktes alle dage pr. telefon kl. 8.30-9.30. Du kan også sende en mail til socialogarbejdsmarked@lolland.dk

I nogle tilfælde skal du have besøg af en visitator inden aktivitets- og samværstilbuddet kan visiteres til dig. Et eventuelt visitationsbesøg gennemføres normalt inden for 10 hverdage efter din henvendelse.

Visitationsbesøg foregår efter samtale mellem visitator og dig, og finder sted på hverdage i dagtimerne. Visitator foretager i forlængelse af din henvendelse en konkret og individuel helhedsvurdering, hvor dit udviklingspotentiale, konsekvenser af fysisk eller psykisk og social funktionsnedsættelse samt ressourcer og personlige faktorer tilsammen danner grundlag for afgørelsen.

Indenfor 8 hverdage efter et eventuelt visitationsbesøg vil du modtage en skriftlig afgørelse med en klagevejledning. 

Ved utilfredshed med afgørelsen kan du klage. Ønsker du at klage, skal du indgive denne indenfor 4 uger efter at du har modtaget afgørelsen (jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.)

Du sender klagen til:

Lolland Kommune,
Visitatio​nen – Social og Arbejdsmarked,
Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Har du klaget, genvurderes afgørelsen i din sag indenfor 4 uger efter visitationens modtagelse af din klage.

Fastholder visitationen sin afgørelse, videresender visitationen din klage inklusiv sagens bilag til Ankestyrelsen. Lov om Social Service

Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om social service (SEL).

Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats, samt præciserer målgrupper, som ydes service efter denne lov.