Afgørelse

Lolland Kommune ved Teknik- og Miljømyndigheden meddeler hermed en vandindvindingstilladelse til markvanding efter vandforsyningslovens § 20, stk. 1 til indvinding af 25.000 m3 grundvand pr. år fra boring DGU nr. 236.821.

Tilladelsen meddeles for en periode af 15 år, gældende fra d. 13.06.2019 til den 13.06.2034.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge Vandforsyningsloven § 75.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvem er klageberettigede

Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Styrelsen for patientsikkerhed, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk.

Sådan klager du

Du klager via klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Du får besked om videresendelsen.