I programmet for Områdefornyelse Maribo 2015-2020 er der afsat 800.000 kr. inkl. moms til partnerskabspuljen til uddeling af støtte i områdefornyelsens periode.

Puljen har til formål, ved indgåelse af partnerskaber, at støtte op om private investeringer indenfor områdefornyelsens afgrænsning.

Det er målet med puljen at indgå partnerskaber med forskellige private aktører om flere typer af projekter. 

Partnerskaberne, der indgås, skal ligge inden for områdefornyelsens afgrænsning som vist på kort nedenfor.

Partnerskaber er et udtryk for et tæt og gensidigt økonomisk forpligtende samarbejde mellem private aktører samt kommunen med det formål at støtte op om private investeringer, der styrker fysisk opgradering og forbedringer i det offentlige byrum i Maribo by.

Partnerskaberne skal understøtte områdefornyelses formål i form af fysisk opgradering og forbedringer, der kan sikre, at Maribo by fortsat er attraktiv både handelsmæssigt og kulturhistorisk, således at kvaliteten af de offentlige byrum sikres.

Partnerskaberne skal indgås med de berørte grundejere.

Ansøgningerne vil blive vurderet individuelt, og indgåelse af partnerskaber vil ske ud fra en helhedsvurdering af projektets overordnede formål.

Der indgås partnerskabsaftaler, der støtter projekterne med maksimalt 50 % i tilskud. Ansøger finansierer selv den øvrige del, som evt. kan komme fra andre puljer, sponsorer o.lign. Der kan ikke ydes støtte til egen arbejdskraft.

Der skal minimum ansøges om partnerskabsaftale på 5.000 kr. inkl. moms i støtte, og der ydes maksimalt 100.000 kr. inkl. moms i støtte i partnerskabsaftaler. Såfremt projektets udgifter er højere, afholdes merudgiften 100 % af grundejer/projektejer.

Støtten ydes efter reglerne i byfornyelseslovens § 98 og er dermed skattefri.

Det vil være en forudsætning, at projektet, som der indgås partnerskab om, er offentligt tilgængeligt, eller at projektet som minimum kan iagttages fra offentligt tilgængelige arealer.

Partnerskabet kan indgås for et delprojekt af et større selvstændigt projekt.

Partnerskabet kan ikke indgås for allerede udførte projekter.

Projekterne skal planlægges og være i overensstemmelse med gældende politikker, planer og retningslinjer som eksempelvis kommuneplan, lokalplaner, administrationsgrundlag for skilte mv. 

Der skal inden indgåelse af partnerskabet været taget stilling til samt truffet aftale om fremtidig vedligeholdelse af projektet.

  • Gadeforskønnelse, herunder belægningsarbejder samt beplantninger
  • Indretning af opholdsarealer og mødesteder
  • Kunst og udsmykning af byrum og bygninger
  • Information, formidling og skiltning på bygninger, i byrum samt i belægninger
  • Trafikforanstaltninger

Ansøgning med en grundig beskrivelse af projekt, herunder evt. tegninger/billeder, et budget og en finansieringsplan samt en plan for fysisk udførelse og vedligeholdelsesbeskrivelse skal sendes til Teknik- og Miljømyndighed på mail til tmm@lolland.dk

Ansøgningsskema til partnerskabspulje

Egenfinansiering og/eller støtte fra andre puljer, skal fremgå af det fremsendte budget og der skal, når projektet afsluttes indsendes et regnskab for det samlede projekt.

Partnerskaberne indgås løbende i områdefornyelsesprojektets projektperiode, eller indtil midlerne er disponeret ved partnerskabsaftaler.

Det er muligt løbende at indsende ansøgninger om indgåelse af partnerskaber.

For projekter med støttebeløb på op til 25.000 kr. inkl. moms er det Teknik- og Miljømyndighed, som vurderer, om ansøgningen falder indenfor kriterierne og godkender samt indgår partnerskabsaftaler.

Projekter med større støttebeløb end 25.000 kr. inkl. moms skal først godkendes i Udviklingsforum Maribo, der holder møder 3-4 gange om året.

Ansøgningerne behandles efter først til mølle princippet.

Det er en forudsætning for udbetaling af støtte i henhold til partnerskabsaftalen, at projektet er udført i henhold til ansøgningen. Eventuelle projektændringer skal på forhånd inden gennemførelse være skriftligt godkendt af projektgruppen.

Det er grundejer/projektejer, der søger og opnår alle nødvendige myndighedstilladelser, inden projektet gennemføres. Evt. udgifter hertil kan indregnes i projektet med et ca. beløb.

Det skal fremgå, at projektet er støttet af Områdefornyelse Maribo/Lolland Kommune.

Projektet skal være gennemført senest 6 måneder efter indgåelse af partnerskabet/den endelige myndighedsgodkendelse - i modsat fald bortfalder partnerskabsaftalen.

Den tildelte støtte udbetales, når projektet er gennemført. Regninger skal sendes elektronisk til EAN nummer 5798007107819, Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, CVR nr. 29188572.

Regninger skal indeholde oplysninger om projekttitel samt tilsagnsdato og nr.

Lolland Kommune forbeholder sig ret til at lade tilsagn om støtte helt eller delvist bortfalde, hvis det viser sig, at ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelse om tilsagn om tilskud, og/eller vilkår for at meddele tilsagn om tilskud ikke opfyldes.

Partnerskabspuljen evalueres af Udviklingsforum Maribo og Teknik- og Miljømyndighed en gang om året, og der vil herefter kunne ske en revidering af partnerskabspuljens grundlag.

Ved partnerskabspuljens afslutning udarbejder Teknik- og Miljømyndighed regnskab samt redegørelse for, hvorvidt succeskriterier anses for opfyldt.

Områdefornyelsens formål

Områdefornyelsen i Maribo skal styrke defineringen af bykernen og styrke bylivet ved at formidle og skabe bedre sammenhæng mellem Byskoven (Banegårdspladsen), torvet/handelsgaden og domkirken/Naturpark Maribosøerne.

Samtidig er der stort fokus på at skabe byrum, som virker inviterende for byens borgere og tiltrækker børn og unge i langt højere grad end i dag.

Områdefornyelsen i bykernen skal skabe en forståelse af byens stærke historie og placeringen midt i naturparken.

Bysamarbejdet er et gennemgående indsatsområde i områdefornyelsen og bidrager til udviklingen af de fysiske indsatser.

Kort over områdefornyelsens område
Kort over områdefornyelsens område