Billede af Maribo Sø

I programmet for Områdefornyelse Maribo 2015-2020 er der afsat 400.000 kr. inkl. moms til bylivspuljen, til uddeling af støtte i områdefornyelsens periode.

Formålet med puljen

Bylivspuljen skal understøtte nytænkende bylivsinitiativer.

Bylivspuljen prioriterer især initiativer, som giver et synligt aftryk på Maribos byliv, og som foregår i samarbejde mellem aktører fra forskellige sektorer og/eller interessentgrupper.

Succeskriterier

 • At der uddeles midler til minimum 15 projekter
 • At der gives støtte til minimum 5 projekter, der er udviklet for og af unge.

Kriterier for tildeling af midler

 • Projektet skal understøtte områdefornyelsens formål som beskrevet nedenfor.
 • Projektet skal være med til at skabe liv i byen og skal have offentlig adgang.
 • Projektet skal offentliggøres bredt, og det skal fremgå, at projektet er støttet af Områdefornyelse Maribo/Lolland Kommune.
 • Projektet skal finde sted inden for områdefornyelsens område. Se kort nedenfor.
 • Projekter kan være midlertidige installationer, livskabende aktiviteter, events, kulturevents, kunst, bevægelse osv.
 • Puljen støtter ikke anlæg af permanent karakter og drift.
 • Der ydes ikke støtte til allerede afholdte aktiviteter.
 • Projektejeren skal sørge for, at alle nødvendige tilladelser er indhentet, for at projektet kan gennemføres.
 • Op til 25 % af bylivspuljen kan bruges på projekter, som Udviklingsforum Maribo er partnere i.

Eksempler på projekter

 • En kunstner eller anden kreativ aktør og en butik eller virksomhed går sammen om at udvikle og opstille siddemøbler, en installation eller plante/blomsterkasser foran butikken/virksomheden.
 • En række virksomheder går sammen med nogle musikere om at afholde en markedsdag eller en månedlig fællesspisning med musik og bidrag fra lokale forretninger.

Ansøgningsprocedure mv.

Ansøgning med beskrivelse af projektet og budget skal sendes til Teknik- og Miljømyndighed på mail til TMM@lolland.dk

Såfremt der er egenfinansiering og/eller støtte fra andre puljer, skal dette fremgå af det fremsendte budget og der skal, når projektet afsluttes indsendes et regnskab for det samlede projekt.

Ansøgninger på op til 25.000 kr. inkl. moms behandles løbende i Teknik- og Miljømyndighed. Ansøgninger på beløb over 25.000 kr. inkl. moms behandles af Udviklingsforum Maribo, der holder møder 3-4 gange om året.

Den tildelte støtte udbetales, når projektet er gennemført. Regninger for projektet skal sendes elektronisk til EAN nummer 5798007107819, Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, CVR nr. 29188572.

Regninger skal indeholde oplysninger om projekttitel samt tilsagnsdato og nr.

Lolland Kommune forbeholder sig ret til at lade tilsagn om støtte helt eller delvist bortfalde, hvis det viser sig, at ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelse om tilsagn om tilskud, og/eller vilkår for at meddele tilsagn om tilskud ikke opfyldes.

Evaluering

Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal ansøgeren udfylde og aflevere et evalueringsskema.


Områdefornyelsens formål

Områdefornyelsen i Maribo skal styrke defineringen af bykernen og styrke bylivet ved at formidle og skabe bedre sammenhæng mellem Byskoven (banegårdspladsen), torvet/handelsgaden og domkirken/Naturpark Maribosøerne.

Samtidig er der stort fokus på at skabe byrum, som virker inviterende for byens borgere og tiltrækker børn og unge i langt højere grad end i dag.

Områdefornyelsen i bykernen skal skabe en forståelse af byens stærke historie og placeringen midt i naturparken.

Bysamarbejdet er et gennemgående indsatsområde i områdefornyelsen og bidrager til udviklingen af de fysiske indsatser.

Kort over områdefornyelsens område
Kort over områdefornyelsens område

Projektleder
Eva Westerholt
Teknik- og Miljømyndighed
E-mail: evwe@lolland.dk
Tlf.nr.: 54 67 64 09