I programmet for Områdefornyelse Maribo 2015-2020 er der afsat 300.000 kr. inkl. moms til byforumsarrangementer i områdefornyelsens periode.

Formål

Byforum er en platform for vidensdeling og netværksdannelse i form af inspirationsmøder med bred appel til forskellige interessegrupper.

Hvert byforum tager udgangspunkt i et lokalt udviklingsprojekt. Projektejeren er vært for arrangementet, der bruges til at præsentere formål og vision. Efterfølgende kvalificeres og perspektiveres projektet af relevante eksterne oplægsholdere. De forskellige præsentationer er afsæt for en bredere dialog omkring, hvordan man kan nytænke Maribos byudvikling indenfor det givne tema.

Byforum er åbent for alle, men hvert arrangement henvender sig, i kraft af sit tema, især til en given skare af aktører.

Succeskriterier

  • At der etableres et velfungerende og genkendeligt format for Byforum
  • At nøgleaktører på tværs af sektorer og interessentgrupper deltager i Byforum.

Kriterier for tildeling af midler

Projektet/arrangementet skal omhandle Maribo og understøtte områdefornyelsens formål som beskrevet nedenfor.

Projektet/arrangementet skal have offentlig adgang, og det skal fremgå ved annoncering af arrangement, at det er støttet af Områdefornyelse Maribo/Lolland Kommune.

Maks. støttebeløb er 75.000 kr. inkl. moms pr. arrangement. Der ydes ikke støtte til allerede afholdte arrangementer.

Eksempler på temaer for Byforum

Brugerstyrede ungdomsmiljøer

Lokal vært: Den Gyldne Banan (Lokal forening hvis formål er at fremme det kulturelle musikudbud for unge på sydhavsøerne) projekt: Plantagen Inspiration: Birdhouse, brugerstyret ungdomshus i Vordingborg i kommunale bygninger med frivillige kræfter og politisk tæft. Inspiration: INSP!, kommunalt projekthus i Roskilde med iværksætteri og samvær. Partnerskaber med uddannelser, erhvervsliv og foreninger.

Partnerskabsbaseret by- og handelsudvikling

Lokal vært: Maribo Handelsstandsforening, projekt: Bysamarbejdet. Inspiration: Esbjerg Byforum, samarbejde og samfinansiering mellem erhvervsliv og kommune. Inspiration: Co·Work Klitmøller, kreativ samarbejdsplatform for småvirksomheder og iværksættere i Klitmøller. Inspiration: Gågade-netværk Blågårdsgade, netværk mellem foreninger, erhvervsliv, boligforeninger og områdefornyelse i Blågården, København.

Partnerskaber i byformidling og kulturoplevelser

Lokal vært: Maribo Bibliotek, projekt: Mariteket. Inspiration: Københavns Bymuseum & Arkiv, oplevelsesdesign i byrummet og “væggen” et brugergeneret arkiv i og udenfor museet. Inspiration: Odense Centralbiblioteks Harry Potter festival i samarbejde med bl.a. bymuseum, kunstmuseum, biograf, kirke, danseskole, lokalhistorisk bibliotek og koncerthus.

Ansøgningsprocedure mv.

Udviklingsforum Maribo kan tage initiativ til et arrangement og udpege temaer til inspirationsmøder.

Derudover kan alle, der har et projekt, der opfylder kriterierne, sende en ansøgning med beskrivelse af projektet og budget til Planer og Kort på mail til Planerogkort@lolland.dk

Såfremt der er egenfinansiering og/eller støtte fra andre puljer, skal dette fremgå af det fremsendte budget og der skal, når projektet afsluttes indsendes et regnskab for det samlede projekt.

Ansøgningerne behandles løbende af Udviklingsforum Maribo, der holder møder 3-4 gange om året. Her godkendes ansøgninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Ansøgninger på op til 10.000 kr. inkl. moms kan dog afgøres løbende af Teknik- og Miljømyndighed.

Den tildelte støtte udbetales, når arrangementet er gennemført. Regninger for arrangementet skal sendes elektronisk til EAN nummer 5798007107819, Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, CVR nr. 29188572.

Regninger skal indeholde oplysninger om projekttitel samt tilsagnsdato og nr.

Lolland Kommune forbeholder sig ret til at lade tilsagn om støtte helt eller delvist bortfalde, hvis det viser sig, at ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelse om tilsagn om tilskud, og/eller vilkår for at meddele tilsagn om tilskud ikke opfyldes.

Evaluering

Seneste 2 måneder efter afholdelse af arrangementet skal ansøgeren udfylde og aflevere et evalueringsskema.


Områdefornyelsens formål

Områdefornyelsen i Maribo skal styrke defineringen af bykernen og styrke bylivet ved at formidle og skabe bedre sammenhæng mellem Byskoven (banegårdspladsen), torvet/handelsgaden og domkirken/Naturpark Maribosøerne.

Samtidig er der stort fokus på at skabe byrum, som virker inviterende for byens borgere og tiltrækker børn og unge i langt højere grad end i dag.

Områdefornyelsen i bykernen skal skabe en forståelse af byens stærke historie og placeringen midt i naturparken.

Bysamarbejdet er et gennemgående indsatsområde i områdefornyelsen og bidrager til udviklingen af de fysiske indsatser.