Undersøgelsen er rekvireret af Lolland Kommune og er gennemført af konsulentfirmaet Knudsen Syd i samarbejde med Videncenter
for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut.

Knudsen Syd har været ansvarlig for den samlede proces, fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra kultur-, fritids og idrætslivet, feltbesøg samt al øvrig indsamling af data og afrapportering af dette.
Videncenter for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut har gennemført og afrapporteret en spørgeskemaundersøgelse af borgernes fritidsvaner, som indgår som en del af rapporten, samt et enkelt  fokusgruppeinterview på eliteidrætsområdet.
Undersøgelsen ville ikke have været mulig uden hjælp fra en lang række aktører. En stor tak til alle de ildsjæle, foreningsledere, ledere af kulturinstitutioner, erhvervsfolk m.fl., der har deltage i fokusgruppeinterviews eller har taget imod besøg.
Ligeledes en stor tak til alle de borgerere i Lolland Kommune, der har bidraget il undersøgelsen ved at svare på spørgeskemaet om deres fritidsvaner.
Sidst, men ikke mindst en stor tak til projektets arbejdsgruppe og følgegruppe for god sparring og godt samarbejde undervejs i processen.