Hvis du er nærtstående til en alvorligt syg eller døende pårørende, har du via Servicelovens § 118 og 119 mulighed for at søge om orlov eller plejevederlag til pasning af den syge eller døende i eget hjem.

Hvis du er nærtstående til en døende pårørende, har du via Servicelovens § 119 mulighed for at søge om plejevederlag til pasning af den døende i eget hjem.

Formålet med pasning af den syge i eget hjem er at give omsorg og lindring, samt øge den syges livskvalitet. Du kan være ægtefælle, samlever, barn eller andet med tæt relation uden slægtsrelation. Den syge skal være indforstået med ordningen.

Det er ikke noget krav, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet, og du kan således også være studerende, kontanthjælpsmodtager eller andet.

Du har mulighed for økonomisk hjælp i form af plejevederlag. Hvis du selv har ret til sygedagpenge i tilfælde af din egen sygdom, har du ret til 1,5 gange sygedagpengebeløbet. Hvis du ikke har ret til sygedagpenge, kan du få tildelt minimumsbeløbet pr. måned. Du kan dog ikke få udbetalt et beløb, der er større en det, du får udbetalt fra din arbejdsgiver.

Du skal orientere din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Deling af orlov

En orlov kan deles mellem flere personer. Samlet kan der dog maks. bevilges udbetaling af plejevederlag for 37 timer ugentlig.

Hvis du ønsker at anmode om plejevederlag, skal du kontakte den kommune, hvor den syge er bosiddende.

Du har mulighed for ansættelse op til seks måneder, hvis du ønsker at passe et familiemedlem eller nær pårørende, som er handicappet, eller som er alvorligt syg.

Servicelovens § 118 giver mulighed for i en kortere periode at ansætte en person til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig sygdom.

Den person, der ansættes til at varetage pasningsopgaven, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Selvstændigt erhvervsdrivende, dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere kan også komme i betragtning.

I særlige situationer kan din ansættelse forlænges med tre måneder, eller man kan dele ansættelsen i flere perioder.

Det er en betingelse for ordningen, at alternativet til pasning af den syge i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, fx i plejebolig, botilbud eller lignende, eller at plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde.

Ansøgeren skal have accept fra sin arbejdsgiver til orlov, derefter vurderes ansøgeren og den syges plejebehov af Visitationen – Social & Arbejdsmarked.

Såfremt der bevilges ret til pasning af nærtstående, vil du blive ansat i Lolland Kommune. Der udarbejdes en ansættelseskontrakt, hvor de nærmere vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives, herunder periodens længde, arbejdsopgaverne, opsigelsesvarsler med mere.

Hvis du ønsker at høre nærmere om ovenstående, kan du kontakte Visitationen eller ansøge på borger.dk