Borgerstyret personlig assistance er en ordning som bevilliges efter Serviceloven, og som gør det muligt for personer med svært fysisk eller psykisk handicap at ansætte egne hjælpere og blive boende i eget hjem. Ordningens formål er at gøre borgere i stand til at opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse på trods af nedsat funktionsevne.

Du har mulighed for at anmode om en BPA ordning, jf. § 95 i Lov om social service, når du er berettiget til at modtage hjemmehjælp efter § 83 i Lov om social service, og du modtager mere end 20 timer om ugen.

BPA efter § 95 dækker personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, aflastning og/eller afløsning. De opgaver, som handicaphjælperen/handicaphjælperne skal løse for dig, svarer således til den støtte, som du er berettiget til jf. servicelovens §§ 83 og 84.

Når du er berettiget til en BPA jf. § 95, har du ret til at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som du selv ansætter.

Du kan kontakte Visitationen for at anmode om ordningen.