Lolland Kommune gennemfører løbende en række natur- og naturplejeprojekter, både på offentlige og private arealer.

Se mere om de enkelte projekter herunder.

EU-støttede projekter er tilgængelige på hjemmesiden i hele tilsagnets løbetid, hvilket vil sige 5 år, når det drejer sig om EU-projekter.

Albuen ved Nakskov Fjord er den 6 kilometer lange odde som afgrænser fjorden mod vest.
Området rummer 124 hektar af biologisk rige strandenge, overdrev og klitter og et fantastisk fugleliv.

De lysåbne naturtyper på Albuen er afhængige af at vegetationen holdes lav af traditionel drift med græssende dyr, ellers gror området til med høje urter, tagrør og krat og en stor del af strandengenes fugleliv med de mange vadefugle, terner og måger, forsvinder og bliver artsfattigt.

Lolland Kommune har i 2014 sammen med Naturstyrelsens lokale enhed og den største private ejer, fået tilskud fra EU-Landdistriktsmidlerne til nye fåre- og kreaturhegn med henblik på en forbedret drift og naturpleje, som skal sikre gunstig bevaringsstatus for områdets naturtyper og arter.

Albuen indgår som et af de vigtigste kerneområder i det internationale Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Indrefjord, og den forbedrede drift er et afgørende element i realiseringen af Natura 2000-handleplanen.

I alt ca. 2,5 km nye hegn er opsat i 2014 og 2015. Får og kreaturer går frit i det store område, bortset fra områder hvor huse og grunde er hegnet fra.

Der vil fortsat være rig adgang til at færdes på Albuen og nyde det fantastiske naturområde. Adgangen for beboere og besøgende er sikret via færiste i køresporet og talrige klaplåger i hegnene.

Læs rapporten fra projektet

Avernakke er et strandengsareal på sydspidsen af Fejø. Det ca. 20 ha store areal har tidligere været afgræsset, og indtil 70’erne husede det store bestande af sjældne planter og fugle. Efterfølgende har Avernakke været under tilgroning, hvilket har betydet en stor nedgang i antallet af ynglefugle og blomsterarter som Hindebæger og Soløje-alant er næsten forsvundet. Lolland Kommune har i samarbejde med den lokale lodsejerforening søgt og fået midler til at opsætte kvæghegn på arealet, så det atter kan blive afgræsset i sommerhalvåret.

Siden sommeren 2013 har afgræsningen været genoptaget,og artsrigdommen forventes at stige, så Avernakke kan blive en endnu mere eftertragtet lokalitet at besøge for naturinteresserede. Områdets lodsejere har selv taget initiativ til projektet, og har involveret øens beboere igennem borgermøde, jagtforeningen mv. Der er opnået 55% medfinansiering fra EU via NaturErhvervstyrelsen, og Lolland Kommune har betalt 45%.

Offentlig adgang

Der er offentlig adgang til området, hvor der er opsat låger og stenter flere steder inde i foldene og ud mod kysten. Adgang skal ske via lågen for enden af Avernakkevej.

For at beskytte ynglefuglene, henstilles publikum til, ikke at færdes på den sydligste spids af Avernakke i perioden maj til juli. Desuden skal hunde altid føres i snor i sommerhalvåret, af hensyn til både kvæg og fuglene.

Læs projektets afsluttende rapport

Tilskud fra EU er givet efter Rådets Forordning nr. 1698/2005

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et afgræsningsprojekt ved Frilandsmuseet ved Søndersø ved Maribo.

Formålet med projektet er at understøtte naturtypen rigkær, der er et meget artsrigt naturområde. Rigkær er afhængigt af pleje for at forhindre tilgroning.

Området er blevet ryddet, og der er sat hegn op, så området kan blive afgræsset for at undgå fremtidig tilgroning.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Nedenunder kan du se, hvor projektet har fundet sted, samt læse Lolland Kommunes afrapportering af projektet.

Se afrapportering fra projektet 3,2 mb

Se kortbilag over projektområde 563 kb

Lolland Kommune udfører i samarbejde med ejeren af en lavtliggende mark syd for Kidnakken en forundersøgelse til et naturprojekt i et område på ca. 30 hektar ud mod Søndersø.

Projektet har fået bevilling fra EU´s landdistriktsmidler og Miljø- og Fødevareministeriet og er en del af en landsomfattende støtteordning, som har til formål at reducere udledning af drivhusgasser og forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af driften af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder. Lavbundsprojekterne bremser nedbrydningen af jordens kulstofindhold, hvormed der udledes mindre CO2 til atmosfæren og projektet kan dermed blive en del af den danske klimaindsats.

Forundersøgelsen skal undersøge områdets geologi og jordbundsforhold og afgrænse projektet ud fra højdeforhold og drænforhold. På baggrund af undersøgelserne udarbejdes et projektforslag hvor konsekvenser for vandstandsforhold, naturpåvirkning og miljø- og klimaeffekt bliver belyst.

Hvis undersøgelserne viser, at projektforslaget lever op til kriterierne, vil der kunne opnås tilskud til selve etableringen. Projektet forventes at skulle realiseres primært ved at ophøre med at afvande marken med drænpumper. Derved hæves vandstanden på de lave dele af arealet og der opstår 2 mindre søflader med omgivende våde og tørre enge med et rigt naturindhold. Området vil kunne ses fra den grusbelagte gang- og cykelsti langs Søndersø. Stien hæves hvor den passerer området, så den altid vil være tør.

På billedet er undersøgelsesområdet markeret på flyfoto fra det våde år 2012, hvor der sidst stod vand på marken.

Undersøgelsesområdet markeret på flyfoto fra det våde år 2012, hvor der sidst stod vand på marken.

EU-kommissionen. Den europæiske Landbrugsfond til udvikling af Landdistrikterne

Lolland Kommune har i samarbejde med flere lodsejere udført et naturplejeprojekt, på et naturbeskyttet areal lige øst for Bredfjed sommerhusområde. Formålet med projektet er dels at sikre en fremtidig ynglelokalitet for løgfrøen samt andre padder, og dels at få plejet den strandeng, som vandhullerne er beliggende på.

På arealet er der således blevet oprenset 3 vandhuller, som er levested for flere forskellige padder. På sigt håber vi, at vandhullerne vil blive ynglelokalitet for løgfrøen, som er en truet art på Lolland.

Naturarealet er også blevet indhegnet, og i hegningen skal der gå heste og kvæg, som skal sikre at arealet forbliver lysåbent, og fremstår som en velplejet strandeng. De græssende husdyr vil medvirke til at de oprensede vandhuller ikke gror til, ligesom det vil forhindrer at træer og buske overskygger strandengsvegetationen.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Nedenunder kan du se, hvor projektet har fundet sted, samt læse Lolland Kommunes afrapportering af projektet.

Afrapportering fra projektet 1,1 mb

Kortbilag over projektområde 1,2 mb

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et afgræsningsprojekt ved Bursø Mose ved Søndersø. Projektet er gennemført sammen med lodsejere i området.

Formålet med projektet er at understøtte naturtypen rigkær, der er et meget artsrigt naturområde. Projektet har sammenkædet forskellige områder af rigkær og på den måde skabt et stort rigkær på mere end to kilometers længde.

Området er blevet ryddet, og der er sat hegn op, så området kan blive afgræsset for at undgå fremtidig tilgroning. De særlige planter, der gror på et rigkær, kræver meget lys, og trives således ikke, hvis området gror til.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Nedenunder kan du se, hvor projektet har fundet sted, samt læse Lolland Kommunes afrapportering af projektet.

Se kortbilag over projektområde 316 kb

Se afrapportering fra projektet 1,8 mb

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et afgræsningsprojekt ved Bøndersvig ved Søndersø. Projektet er gennemført sammen med lodsejere i området.

Formålet med projektet er at understøtte naturtypen rigkær, der er et meget artsrigt naturområde. Projektet har sammenkædet forskellige områder af rigkær og på den måde skabt et stort rigkær på mere end to kilometers længde.

Området er blevet ryddet, og der er sat hegn op, så området kan blive afgræsset for at undgå fremtidig tilgroning. De særlige planter, der gror på et rigkær, kræver meget lys, og trives således ikke, hvis området gror til. Der er opsat klaplåger flere steder i hegnet, så der er offentlig adgang til arealet.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Nedenunder kan du se, hvor projektet har fundet sted, samt læse Lolland Kommunes afrapportering af projektet.

Kortbilag over projektområde 316 kb

Afrapportering fra projektet 1,8 mb

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et naturprojekt som omfatter opsætning af nye kreaturhegn med henblik på at sikre den nødvendige afgræsning og opretholde den rige natur ved Torrig Vig

Projektet er gennemført for at opfylde målsætningerne og bevare naturtyper og arter i det internationale naturbeskyttelsesområde som bl.a. omfatter Smålandsfarvandet nord for Lolland, EU Natura 2000-område nr. 173.

Området er blevet ryddet og hegnet, og der er renset vandhuller og bygget broer over vandløbet på området, så de græssende kreaturer kan bevæge sig på hele området.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Afrapportering fra projektet 4,0 mb

Kort over projektområde 843 kb

Krambes Eng, øst for Lundehøje Havn, er 20 ha strandeng øst for Lundehøje Havn, der er under tilgroning med tagrør. Engen er beliggende i Natura 2000 område nr. 173 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 83, der har flere arter af rastende gæs samt klyder og fire arter af terner på udpegningsgrundlaget. Arealet er i en årrække blevet afgræsset af køer, men dyretrykket har ikke været højt nok til at holde engen fri for tagrørsopvækst. Området er desuden meget vådt, hvilket gør mekanisk slåning af tagrørene ganske besværligt. Krambes Eng rummer et stort potentiale for ynglende engfugle, samt som botanisk lokalitet. Området er registreret med en meget høj naturværdi i High Natura Value indexet.

Lolland Kommune har i samarbejde med dyreholderen søgt og fået tilskud til opsætning af faciliteter der muliggør en øget afgræsning af området, især i vinterhalvåret. Det drejer sig om opstilling af læskur, samt el- og vandinstallationer. Der er opnået 55% medfinansiering fra EU via NaturErhvervstyrelsen, og Lolland Kommune har betalt 45%. Øget afgræsning vil fremme artsdiversiteten i området, og gøre engen langt mere attraktiv for ynglende eng- og vadefugle.

Offentlig adgang

Der er ikke offentlig adgang i selve kvægfolden, men der er rig mulighed for at observere fuglelivet fra diget nord og vest for engen. På visse tidspunkter er der mulighed for at gå rundt om hele strandengen på ydersiden af indhegningen, dog er der ingen egentlig sti.

Projektets afsluttende rapport kan findes ved at klikke her.

Tilskud fra EU er givet efter Rådets Forordning nr. 1698/2005

Lolland Kommune har i med støtte fra EU gennemført et naturprojekt som omfatter rydning af tilgroede overdrevsarealer og opsætning af nye fåre- og kreaturhegn på Sølvbjerghøj vest for Dannemare, med henblik på at sikre  og opretholde den lysåbne naturtype.

Arealet er privatejet og omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 som naturligt overdrev og af de generelle bestemmelser om offentlighedens adgang til naturen. Der er adgang til det indhegnede område og toppen af bakken via klaplåge og sti fra grusgraven.   
 
Formålet med projektet er, at medvirke til at sikre afgræsning af ca. 2,5 ha plejekrævende overdrev, hvor områdets natur- og biotopforhold forbedres. Overdrevet er under stærk tilgroning med vedplanter, især Hvidtjørn og den invasive Rynket Rose (Rosa rugosa). Sølvbjerghøj udgør tillige et værdifuldt landskabselement og udsigtspunkt i det flade landskab, som kommer bedre til sin ret når det forhindres, at det forsvinder i krat og træbevoksning.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Afrapportering af projektet

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et naturprojekt som omfatter rydning af træopvækst på den frie hængesæk i Ravnsby Møllelung for at bevare den lysåbne spagnummose og dens sjældne vegetation af arter knyttet til næringsfattige tørvemoser. Projektet er gennemført sammen med lodsejeren med henblik på at pleje det fredede områdes naturtyper.

Møllelungen udgør Lollands i særklasse fineste tørvemoseflade med hængesæk og karakter af højmose. Mosen er under stærk tilgroning med birk og anden træagtig opvækst, som fortrænger den karakteristiske og sjældne mosevegetation. Vegetationen tæller en lang række usædvanlige plantearter, blandt andet Kongebregne, som er fredet. Af øvrige karakteristiske plantearter for næringsfattige lysåbne tørvemoser, kan nævnes den kødædende plante Rundbladet Soldug, Kæruld, Kragefod, Lyng og over 30 arter af mosplanter. Det er helt nødvendigt for bevarelsen af den sjældne naturtype, at udføre naturpleje i form af rydning af den åbne hængesækflade for opvækst af birk og pil.

Mosen indgår desuden i en fredning af området og kommunen har som plejemyndighed en forpligtelse til at bevare områdets natur indenfor fredningen.

Naturplejen har bestået i manuel nedskæring og udslæbning af birk og pil fra mosefladen.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Afrapportering fra projektet 2,6 mb

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et naturprojekt som omfatter opsætning af nye kreaturhegn med henblik på at sikre den nødvendige afgræsning og opretholde strandengens rige natur på ca. 11 ha. strandenge ved Reersnæs ud mod Smålandsfarvandet.

Projektet er gennemført sammen med 2 lodsejere i området og medvirker til at opfylde målsætningerne og bevare naturtyper og arter i det internationale naturbeskyttelsesområde som bl.a. omfatter Smålandsfarvandet nord for Lolland, EU Natura 2000-område nr. 173.

På de 11 ha. ved Svanevig vokser flere interessante planter som er kendetegnende for strandenge, men strandengen er i fare for at gro til i vedplanter og høje urter, især Tagrør. Græsning vil opretholde og styrke den karakteristiske strandengsflora og tilgodese en lang række fuglearter tilknyttet strandenge med lav vegetation og stedvis blottede mudderflader.

På strandengene ligger et antal vandhuller og vandsamlinger af varierende størrelse, som med hensigtsmæssig drift, tillige vil være vigtige paddelokaliteter.

Der er opsat ca. 3200 m. nyt kreaturhegn og rester af gammelt pigtrådshegn er nedtaget. Partier som har været tilgroet med Tagrør er indledningsvis blevet slået, hvorefter der fra 2014 har været kreaturgræsning på hele arealet.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Afrapportering fra projektet 2,5 mb

Lolland Kommune har gennemført et vandhulsprojekt ved Lidsø ved Rødbyhavn. Projektet er gennemført sammen med lodsejere i området.

Formålet med projektet er at sikre levesteder for løgfrøen på Sydlolland. Der er gravet fem vandhuller og uddybet en rende mellem to lavninger som er yngleområde for strandtudse.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Nedenunder kan du se, hvor projektet har fundet sted, samt læse Lolland Kommunes afrapportering af projektet.

Afrapportering fra projektet 3,1 mb

Kortbilag over projektområde 446 kb