Lolland Kommune har fået 3.262.646 kr. i rammetildeling fra landsbyfornyelsespulje 2017 af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Puljen er bundet op ad reglerne i byfornyelsesloven og erstatter den tidligere indsatspulje, som Lolland Kommune benyttede til at nedrive nedslidte boliger.  
Puljemidlerne kan alene anvendes til aktiviteter i byer med færre end 5.000 indbyggere og i det åbne land.

Lolland Kommune har valgt at forsætte den hidtidige boligsociale indsats og ønsker derfor fortsat at reducere den nuværende boligmasse, hvor vi pt. har omkring 3.500 tomme boliger i kommunen. Derudover er der mulighed for, at kommunen kan yde støtte til visse typer istandsættelser.

Lolland Kommune prioriterer og yder tilskud til følgende aktiviteter:

  • Nedrivning af ubeboede og nedslidte boliger
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning
  • Frivillig nedrivning af private, skæmmende erhvervsbygninger, hvor erhverv er ophørt, til gene for byens fysiske miljø (alene muligt i mindre byer)
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme (alene ¼ af udgiften kan støttes, mens ejer skal betale resten af udgiften)
  • Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger for at afhjælpe kondemnable forhold og primært til at istandsætte klimaskærm *)
  • Istandsættelse af forsamlingshuse, primært klimaskærm.

*) En forudsætning er, at ejendommen bebos helårs af ejer (ikke støtte til flexboliger og sommerhuse), og at ejendommen er opført før 1960 og væsentligt nedslidt. Der ydes maksimalt støtte op til 25 % af udgiften.

Der kan ikke gives støtte til arbejder, der er påbegyndt, inden tilsagn til støtte er meddelt. 

For yderligere henvendelser kan administrationen (Byggeri og Ejendomme) kontaktes via byggeri@lolland.dk