På denne side kan du læse de overordnede regler, som gælder for opsætning og nedrivning af hegn. En uddybende beskrivelse af reglerne finder du i hegnsloven.

Hvad er et hegn?

Et hegn kan se ud på mange måder. Det kan fx være en mur, en hæk, et raftehegn, et trådhegn eller et plankeværk. Træer betragtes normalt ikke som hegn, men en række af træer kan i visse tilfælde udgøre et hegn. Det er hegnssynet, som afgør, om træerne tilsammen udgør et hegn. Hegn opdeles i 3 forskellige typer; fælleshegn, eget hegn og indre hegn, hvor der gælder forskellige regler.

Fælleshegn

Fælleshegnet står i skellet mellem to grunde. Du og din nabo kan i fællesskab bestemme, hvor højt jeres hegn skal være. Kan I ikke blive enige, skal hegnet som udgangspunkt være 1,8 meter højt. I må selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud, med mindre at lokalplan/byplanvedtægt, servitutter eller lokale regler siger noget andet. Du kan se, om din ejendom er omfattet af en lokalplan på kommunens internetløsning KortInfo, og på Tinglysning.dk kan du se eventuelle servitutter på ejendommen.
Opsætning og vedligeholdelse af hegnet er et fælles ansvar. Det betyder, at du og din nabo deles om arbejdet og udgifterne til hegnet.
Fælleshegnet er omfattet af hegnsloven.

Eget hegn

Eget hegn står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 fra selve skellet. Højden på hegnet må være 1,8 meter plus afstanden til skellet. Dit eget hegn må ikke genere det fælles hegn, være til større ulempe for din nabo end fælleshegnet, og der skal samtidig være plads til at kunne vedligeholde fælleshegnet.
Eget hegn er omfattet af hegnsloven.

Indre hegn

Et hegn som står mere end 1,75 meter fra skellet eller ikke følger skel-linjen kaldes et indre hegn. Der gælder ingen lovregler for indre hegn.  

Ændring eller nedrivning af hegn

Du må kun ændre eller nedrive et fælleshegn med din nabos accept. Hvis I ikke kan blive enige, så skal du kontakte hegnssynet.
Egne hegn eller indre hegn må du gerne nedrive eller ændre. Du skal dog orientere din nabo mindst 1 måned før nedrivning, hvis der ikke er et andet hegn mellem jeres ejendomme.

Uenighed om hegn

Du kan kontakte hegnssynet og bede om et hegnssyn, hvis du og din nabo ikke kan blive enige om hegnet. Af hensyn til jeres naboskab vil det dog være bedst, hvis I kan indgå en aftale eller et forlig uden at involvere hegnssynet.
Et hegnssyn koster 1.869 kr., og det er hegnssynet, der beslutter, hvem der skal betale omkostningerne. Hvis du ønsker, at der skal foretages et hegnssyn, så beder vi dig om at udfylde skemaet Begæring om hegnssyn, som sendes til Lolland Kommune, Teknisk Sekretariat, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Hvor ligger skellet?

Hvis du og din nabo er uenige om, hvor skellet mellem jeres ejendomme ligger, skal I kontakte en landinspektør, som foretager en opmåling.
Hverken kommunen eller hegnssynet kan afgøre, hvor skellinjen ligger, og kommunen har ingen tegninger, som viser skelpæle og skelafstande.