Ansøgningsskema

Ansøgning om landzonetilladelse

Kort om landzone

Som udgangspunkt må grunde i landzone ikke opdeles, dvs. udstykkes, uden tilladelse fra kommunen. Der må heller ikke bygges nyt eller ske ændringer i anvendelsen af bygninger eller arealer uden tilladelse fra kommunen. Med ændret anvendelse menes fx. ombygning af bolig til erhverv. Du kan se på din BBR-meddelelse, hvilken anvendelse de enkelte bygninger på din ejendom er registreret som.

Hvis du planlægger at opføre et byggeri, som ikke har med landbrug at gøre, skal du søge en landzonetilladelse.

På Lolland Kommunes digitale kort www.lolland.dk/kort kan du se, om din ejendom ligger i landzone.

Landzoneadministrationsgrundlag

Landzonesager administreres på baggrund af kommunens administrationsgrundlag og praksis fastlagt af Planklagenævnet. Det er et lovkrav, at kommunen foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Administrationsgrundlaget er derfor kun retningsgivende.

Du kan se det samlede landzoneadministrationsgrundlag her.