På skolerne møder du sundhedsplejersken når:

  • Sundhedsplejersken deltager i forældremøde i 0. klasse
  • I 0. klasse inviteres børn og forældre til sundhedssamtale og børnenes motorik undersøges ved boldleg m.m.
  • I 0., 1., 3., 5. og 8. klasse har sundhedsplejersken sundhedssamtaler med børnene. Børnenes syn undersøges og de måles og vejes
  • I 0. og i 8. klasse måles børnenes hørelse
  • I 9. klasse er der fokus på KRAM-faktorerne: Kost, rygning, alkohol og motion samt seksuelt overførte sygdomme

Se tilbud til skolebørn

Samtykke til deltagelse i sundhedstjenestens generelle tilbud til skolebørn findes nærmere beskrevet i Sundhedsloven §121, stk. 1 og §17, stk. 4, samt bekendtgørelse nr. 562 om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske i §1, 4 og 5.

Ved sundhedssamtalen drøftes eksempelvis trivsel, madvaner, motionsvaner, kammeratskab.

Som regel er det skolens sundhedsplejerske, der varetager sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser, men det kan også være en sundhedsplejerskestuderende, der efter grundig oplæring.

Der er ingen kendt risiko for komplikationer ved funktionsundersøgelserne, og sundhedstjenesten iværksætter ingen behandling.

Vi anvender elektroniske spørgeskemaer fra 1.kl, som besvares i skoletiden inden sundhedssamtalen, således har sundhedsplejersken mulighed for forberedelse til sundhedssamtalen. Det er kun sundhedsplejersken, der kan se besvarelsen af spørgeskemaet. De elektroniske spørgeskemaer giver mulighed for at danne sundhedsprofiler for årgange, skole og kommune. Sundhedsprofilerne anvendes til målrettet sundhedsindsats i et tæt samarbejde med skolen.

Hvis du som forælder tillader det, orienterer sundhedsplejersken klasselæreren om dit barns trivsel og evt. sygdomme, således at der kan tages eventuelle hensyn.

Hvis det skønnes nødvendigt vil sundhedsplejersken tilbyde yderligere sundhedssamtaler. Det vil ske i samråd med elever, lærere og forældre.