Lolland Kommune har løbende brug for familier, der gerne vil være pleje- eller aflastningsfamilie for et udsat barn

Hvis du har lyst og overskud til at byde et ekstra barn velkommen i din familie, og du søger mere viden om, hvad det kræver at blive pleje- eller aflastningsfamilie, så kan du blive klogere her.

Hvad er en plejefamilie?

En plejefamilie er kort fortalt en familie, som har overskud og hjerterum til at åbne sit hjem for et barn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos sine egne forældre. Børn har brug for at vokse op i trygge og stabile rammer med adgang til omsorgsfulde voksne, som de kan knytte sig til. Og det er bl.a. det, en plejefamilie kan tilbyde.

De børn, der bliver anbragt i familiepleje har ofte oplevet mange svigt og levet under meget belastende forhold. De har derfor ofte brug for omsorg, stabilitet og støtte i langt højere grad end andre børn.

Som regel er der formuleret et eller flere mål med anbringelsen, det kan fx være, at barnet har brug for støtte til sin sociale og følelsesmæssige udvikling. Men det betyder ikke, at plejefamilien skal kunne påtage sig alle opgaverne selv. Opholdet i plejefamilien kan være koblet med alt lige fra psykologhjælp og fysioterapi til behandling på et ambulatorium for børn med medfødte alkoholskader. Plejefamiliens opgave er først og fremmest at fungere som en tryg base.

Alle plejefamilier skal have en formel godkendelse og gennemføre en kort grunduddannelse, før de kan få et barn i pleje. Denne proces kan tage op til et halvt år.

Hvorfor blive plejefamilie?

For mange plejefamilier er drivkraften et stort ønske om at gøre en forskel for et udsat barn. Mange fortæller om glæden ved at se et barn komme i trivsel og udvikle sig, og mange fortæller historier om plejebørn, som bliver en del af søskendeflokken og familien helt på linje med de biologiske børn.

Der er omkring 6.000 familier i Danmark, som har valgt at blive plejefamilie for et eller flere børn.

Hvilke børn bliver anbragt i familiepleje?

De fleste af de børn, der bliver anbragt i familiepleje, anbringes på grund af forhold i hjemmet. Det kan fx være misbrug eller sindslidelser hos forældrene, som resulterer i utilstrækkelig omsorg.

En del af børnene er udadreagerende eller utilpassede, ligesom en stor del har det svært socialt eller i skolen. Nogle af børnene har desuden selvskadende eller opmærksomhedssøgende adfærd eller udviklingsforstyrrelser som fx autisme eller ADHD.

Hvilke familietyper kan blive godkendt?

Det er ikke alle familier, der kan blive godkendt som plejefamilie. Det kræver både overskud og gode, personlige kompetencer. Men måden man har organiseret sit liv på, har ikke den store betydning.

En del børn har brug for at komme i en familie, som både består af en kvinde og en mand - typisk fordi de savner en mandlig rollemodel. Men det er ikke alle børn, der har det behov, og en plejefamilie kan godt bestå af en enlig eller et par med samme køn.

Børn er forskellige og det er plejefamilier også. I Familieplejen i Lolland sætter vi pris på at have adgang til plejefamilier med forskellige baggrunde, både etnisk og kulturelt og hvad angår uddannelse.

Hvad kræver det at blive plejefamilie?

Det kræver ikke en bestemt uddannelse eller anden specifik kunnen at blive godkendt som plejefamilie. Det skyldes bl.a., at de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger af det enkelte barn. Men der er alligevel nogle retningslinjer.

De fem regionale socialtilsyn, der godkender plejefamilier, foretager godkendelsen ud fra en fælles kvalitetsmodel, som Socialstyrelsen har udarbejdet. Modellen tager udgangspunkt i syv forskellige temaer, og har bl.a. til formål at sikre, at plejefamilien kan understøtte plejebarnets skolegang og sociale relationer – ikke mindst til den biologiske familie.

Socialstyrelsens kvalitetsmodel dækker 7 områder, hvor plejefamilien skal kunne støtte barnets udvikling:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Mål, metoder og resultater
 • Familiestruktur og familiedynamik
 • Kompetencer
 • Økonomi
 • Fysiske rammer

Derudover har vi Familieplejen i Lolland vores egne fokuspunkter, som vi ser på, når vi matcher et konkret barn med en godkendt familie. Bl.a. lægger vi vægt på plejefamiliens evne til at rumme svære følelser og etablere en tæt tilknytning til et barn.

Hvad skal i overveje før i beslutter jer?

At blive plejefamilie er en stor og forpligtende beslutning, som vil forandre jeres hverdag og familieliv på godt og ondt. I bør derfor overveje det meget grundigt og tale om det – også med jeres børn – inden I beslutter jer.

I skal blandt andet være opmærksomme på, at:

Det påvirker jeres børn og familieliv

 • Det er en opgave, som involverer hele familien. I bør altså være enige om beslutningen
 • Det griber ind i jeres egne børns liv at få et plejebarn: Der kan opstå jalousi og konflikter
 • Et plejebarn har ofte manglet omsorg og kan have brug for meget opmærksomhed
 • I kan komme til at føle jer utilstrækkelige – både over for plejebarnet og egne børn
 • Et plejebarn er et nyt familiemedlem. Det er derfor også med på ferierejser og til familiefester
 • I kan møde uventede reaktioner fra venner og familie.

Et plejeforhold kan rumme svære dilemmaer

 • Barnet er måske kun til låns for en periode, hvis længde I ikke har afgørende indflydelse på
 • Barnets forældre har fortsat forældremyndigheden og handler måske ikke altid, som I finder bedst.

I bliver en ”offentlig” familie, som skal være åben og rummelig

 • I skal kunne samarbejde med barnets forældre, forvaltningen og andre professionelle
 • I skal være parate til at modtage tilsyn, råd, vejledning og uddannelse
 • I skal acceptere, at professionelle samarbejdspartnere kan have andre synspunkter end jer
 • I skal kunne rumme barnets forældre og møde dem på en anerkendende måde.

Hvordan bliver i godkendt som plejefamilie?

Hvis I har besluttet, at I gerne vil være plejefamilie, skal I udfylde et ansøgningsskema, som I sender til jeres lokale socialtilsyn. Ansøgningsskemaet kan findes på de enkelte tilsyns hjemmesider. I bliver bedt om at give oplysninger om jeres uddannelse, job, interesser, bolig, helbred og økonomi. Derudover skal I give samtykke til, at socialtilsynet må indhente straffeattest og børneattest på alle hjemmeboende medlemmer af familien.

Inden I kan blive endeligt godkendt som plejefamilie, skal I gennemføre et grundkursus, som varer fire dage. Kursets indhold varierer fra den ene arrangør til den anden. Hvis I hører til i Socialtilsyn Øst kommer I omkring følgende emner:

 • Hvad vil det sige at være plejefamilie?
 • Børns udvikling, opdragelse og behov – herunder udsatte børns særlige situation
 • Omsorgssvigt, tab, sorg og krise
 • Samarbejde med barnets familie og med professionelle
 • Barnets samvær med forældre, søskende og netværk
 • Supervision og vejledning
 • Forhandling af kontrakter og aftaler.

Før I eventuelt indgår en aftale med Familieplejen i  Lolland om at få et barn i pleje, vil I få besøg af en af vores familieplejekonsulenter, og I vil sammen vurdere, hvilke børn, der vil passe ind hos jer.

Hvordan slutter et plejeforhold?

Afslutningen på et plejeforhold kan ske på forskellige måder og af forskellige årsager:

 • Plejebarnet bliver myndigt og flytter hjemmefra
 • Kommunen beslutter, at opgaven skal ophøre
 • Forældrene ønsker barnet hjemgivet
 • I beslutter jer for at afbryde plejeforholdet
 • Plejebarnet ønsker at afbryde forholdet.

Den kommune, der har anbragt barnet, har det endelige ansvar og skal altid tage stilling til en hjemgivelse. Men for jer som plejeforældre kan det være svært, fx hvis plejeforholdet slutter på en måde, I ikke synes om. Måske er I uenige i beslutningen, og måske skal I sige farvel til et barn, som I har fået et tæt forhold til og som har knyttet sig til jer.

Når det er sagt, er der også mange plejeforhold, som i princippet aldrig slutter: Mange plejebørn bliver en integreret del af familien og har et tæt forhold til deres plejeforældre resten af livet.

Uddannelse og støtte

Inden I modtager et barn i pleje, skal I på et firedages grundkursus, som ruster jer til opgaven og sikrer, at I har den nødvendige viden om, hvordan man bedst støtter et udsat barn. Kurset afholdes af det lokale socialtilsyn, som også er godkendende myndighed.

Hvis I derefter bliver plejefamilie for et barn fra Lolland Kommune, det vil sige, hvis I bliver ansat af Familieplejen  i Lolland, så vil I få tildelt en fast familieplejekonsulent, som følger jer og giver råd og vejledning.

Det er også Familieplejen i Lolland, som siden hen står for jeres efteruddannelse. I de senere år har vores plejefamilier haft mulighed for at vælge mellem en lang række relevante kurser. Alle plejefamilier har ret og pligt til at deltage i mindst to kursusdage om året.

Plejefamilier ansat af Familieplejen i Lolland kan desuden få bevilget supervision mm.. Supplerende rådgivning skal altid drøftes med familieplejekonsulenten, der også står for den formelle ansøgning.

Samarbejde med Lolland Kommune og andre

En plejefamilies hjem er ikke kun en privat bolig, men også et sted, hvor mange forskellige samarbejdspartnere har deres gang. Udover familieplejekonsulenten fra Familieplejen i Lolland skal I være klar til at samarbejde med socialtilsynet, med barnets sagsbehandler og mange andre professionelle.

I skal være indstillede på at modtage undervisning, råd og vejledning og uanmeldte tilsynsbesøg. Og i skal være parate til at støtte plejebarnet i at have samvær med de biologiske forældre, søskende og andre i barnets netværk.

For det enkelte plejebarn har det stor betydning, at plejefamilien kan møde de biologiske forældre på en anerkendende måde, og at den taler om dem i positive vendinger.

Gode samarbejdsevner, empati og rummelighed er helt centrale kompetencer for en plejefamilie.

Vederlag og vilkår

Vederlag og vilkår afhænger af det enkelte barns behov og er fastsat i individuelle kontrakter mellem kommunen - og den enkelte plejefamilie. Det er ofte, men ikke altid sådan, at den ene af plejeforældrene må gå ned i tid eller helt holde op med at arbejde i en periode.

Vederlag og dækning af udgifter til kost og logi

En plejefamilie modtager skattepligtig plejeløn, når den har et barn i pleje. Plejelønnen består af et antal vederlag, som fastsættes ud fra en vurdering af plejebarnets situation og de krav, der stilles til plejefamilien. Plejelønnen beskattes som A-indkomst.

Der er faste takster for kost og logi samt tøj- og lommepenge. Taksterne er bestemt af barnets alder. Derudover kan plejefamilien søge om at få dækket ekstraordinære udgifter til medicin, lektiehjælp, transport m.v. Alle disse beløb er skattefri.

Kontrakten med Familieplejen i Lolland

Når I får et barn i pleje bliver der udfærdiget en kontrakt, som bl.a. indeholder aftaler om:

 • Vederlagets størrelse (plejelønnen)
 • Eventuelle særlige udgifter
 • Opsigelsesregler
 • Forsikringsforhold
 • Samarbejdet med barnets forældre
 • Tilsyn og vejledning.

Hvad er en aflastningsfamilie?

En aflastningsfamilie er kort fortalt en familie med lyst og overskud til at passe et ekstra barn hver anden eller tredje weekend - plus måske en hverdag i ugen og i ferier.

Børnene kommer ofte fra familier med enlige forældre, som har et spinkelt netværk og har brug for støtte for at få hverdagen til at fungere. De fleste af forældrene har selv bedt om aflastningen og samarbejdet er som regel godt.

De enkelte børn har forskellige behov: Nogle vil gerne være aktive og ud at opleve noget, mens andre i højere grad har brug for omsorg, stabilitet og trygge rammer. En del af børnene har desuden glæde af at opleve et anderledes familieliv med andre hverdagsrutiner.

Hvorfor blive aflastningsfamilie?

For mange aflastningsfamilier bliver forholdet til deres weekendbarn starten på et livslangt venskab. De fortæller om mange gode oplevelser og – ikke mindst – følelsen af at gøre en reel forskel for et barn, der har haft en svær start. På den måde kan det være meget tilfredsstillende, og måske ligefrem blive noget familien samles om.

Hvilke børn kommer i aflastning?

De fleste børn, der kommer i aflastning er under 12 år. Der er en overvægt af drenge. For hver tredje skyldes behovet for aflastning alene forhold hos forældrene, men det store flertal har også selv udfordringer. Det kan fx handle om aggressiv adfærd, sociale vanskeligheder eller koncentrationsbesvær. En del af børnene har udviklingsproblemer og er fx sent udviklede eller umodne.

Hvilke familietyper kan blive godkendt?

Ikke alle familier kan blive godkendt som aflastningsfamilie. Det kræver både overskud og gode, personlige kompetencer. Men måden man har organiseret sit liv på, har ikke den store betydning.

En del børn har brug for at komme i en familie, som både består af en kvinde og en mand - typisk fordi de savner en mandlig rollemodel. Men det er ikke alle børn, der har det behov. For nogle børn kan det være bedre at komme i en familie, som består af en enlig eller måske af et par af samme køn.

Børn er forskellige og det er plejefamilier også. I Familieplejen i Lolland sætter vi pris på at have adgang til plejefamilier med forskellige baggrunde, både etnisk og kulturelt og hvad angår uddannelse. Vi har også både aflastningsfamilier, som bor i hus, villa og lejlighed, og vi stiller ikke krav om, at barnet skal kunne få sit eget værelse. Det handler mest om hjerterum.

Formålet med aflastningen kan fx være at give forældrene tid til at lade op eller være sammen med søskende, det kan være en støtte i opdragelsen af barnet eller forskellige former for træning eller stimulering. Men det kan også handle om at give barnet nogle gode oplevelser og plads til at være barn.

Hvad kræver det at blive aflastningsfamilie?

Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som aflastningsfamilie, da de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger af det enkelte barn. Nogle børn har mest brug for trygge og stabile rammer, mens andre er i en situation, der kræver, at I har nogle særlige kompetencer eller erfaringer, fx viden om ADHD eller autisme.

Når det er sagt, er det vigtigt, at I:

 • har plads, tid, overskud og et godt helbred
 • har erfaring med børn og unge
 • kan etablere en tæt tilknytning til et barn
 • kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling
 • respekterer barnets ret til medbestemmelse
 • kan samarbejde med barnets forældre og offentlige myndigheder.

Hvad skal i overveje, før I beslutter jer?

At blive aflastningsfamilie er en stor og forpligtende beslutning, som også har betydning for jeres eget familieliv.

I bør blandt andet overveje, at:

 • Et nyt barn i familien griber ind i jeres egne børns liv. Det kan skabe jalousi og påvirke jeres familieliv
 • Det er en opgave for hele familien at være aflastningsfamilie: I skal altså være enige om beslutningen
 • Et aflastningsbarn har ofte manglet voksenkontakt og kan have brug for meget omsorg
 • Barnet vil komme i jeres hjem i mange år, og en afbrydelse af forholdet kan opleves som et svigt
 • Når weekenden er slut, skal barnet måske afleveres til en hverdag, I ikke synes om
 • I skal samarbejde med barnets forældre, forvaltningen og andre

Hvordan bliver I godkendt som aflastningsfamilie?

Hvis I er interesserede i at blive aflastningsfamilie, skal I udfylde et ansøgningsskema, som I sender til socialtilsynet. Ansøgningsskemaet kan findes på de enkelte tilsyns hjemmesider. I skemaet giver I blandt andet samtykke til, at socialtilsynet må indhente forskellige oplysninger om jer, herunder en straffeattest og børneattest på alle hjemmeboende medlemmer af familien.

Inden I kan blive endeligt godkendt som aflastningsfamilie, skal I gennemføre et grundkursus, som varer to dage. Kursets indhold varierer fra den ene arrangør til den anden, men kommer typisk omkring emner som:

 • Hvad vil det sige at være aflastningsfamilie?
 • Børns udvikling, opdragelse og behov – herunder udsatte børns særlige situation
 • Omsorgssvigt, tab, sorg og krise
 • Samarbejde med barnets familie og med professionelle
 • Supervision og vejledning.

Før I eventuelt indgår en aftale med Familieplejen i Lolland om at få et barn i aflastning, vil I få besøg af en af vores familieplejekonsulenter, og I vil sammen vurdere, hvilke børn, der vil passe ind hos jer.

Uddannelse og støtte

Inden I modtager et barn i aflastning, skal I på et todages grundkursus, som ruster jer til opgaven og sikrer, at I har den nødvendige viden om, hvordan man bedst støtter et udsat barn. Kurset afholdes af det lokale socialtilsyn, som også er godkendende myndighed.

Hvis I derefter bliver aflastningsfamilie for et barn fra Lolland Kommune, det vil sige, hvis I bliver ansat af Familieplejen i Lolland, så vil I få tildelt en fast familieplejekonsulent, som følger jer og giver råd og vejledning.

Det er også Familieplejen i Lolland, som siden hen står for jeres efteruddannelse. I de senere år har vores aflastningsfamilier haft mulighed for at deltage i forskellige temaaftener og forskellige arrangementer for særlige målgrupper.

Vederlag og vilkår

Vederlag og vilkår er forskellige fra barn til barn og fastsættes ud fra en samlet vurdering af barnets situation og de krav, der stilles til jer. Generelt er vederlaget til en aflastningsfamilie ikke stort nok til, at det fx kan finansiere nedsat arbejdstid.

En aflastningsfamilie får dækket sine udgifter og lidt til, men motivationen for at blive aflastningsfamilie bør aldrig handle om økonomi.

Familieplejen i Lolland søger løbende nye pleje- og aflastningsfamilier

Familieplejen i Lolland har især brug for pleje- og aflastningsfamilier, som bor i Lolland Kommune, fordi det ofte er en fordel for barnet at fortsætte i sin daginstitution eller skole. Men vi har også brug for plejefamilier uden for Lolland: Børn har forskellige behov og nogle har godt af at skifte miljø.

I øjeblikket mangler vi godkendte familier til både døgnpleje og aflastning. Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du gerne vil skrives op: Så kontakter vi dig, når vi får en opgave, der passer til dig og din familie.

Ring til Familieplejen i Lolland på 54 67 61 09  eller send en uopfordret ansøgning til familieplejekonsulenterne@lolland.dk

Fra den 1. januar 2014 er det de fem regionale socialtilsyn som godkender nye pleje- og aflastningsfamilier.

Både Socialstyrelsen og Lolland Kommune stiller krav

Socialtilsynet foretager godkendelsen ud fra en ny kvalitetsmodel, som Socialstyrelsen har udarbejdet. Modellen tager udgangspunkt i forskellige temaer, bl.a. plejefamiliens evne til at understøtte plejebarnets skolegang og mulighed for at vedligeholde sociale relationer til biologisk familie og netværk.

Den nye kvalitetsmodel blev indført, fordi Folketinget ønskede, at der blev stillet mere ensartede kvalitetskrav til landets plejefamilier. I Lolland kommune bakker vi op om den nye kvalitetsmodel, men derudover har vi også vores egne krav og værdier, som vi lægger vægt på, når vi matcher et konkret barn med en godkendt familie.

Ansøgningsskema og samtykkeerklæring

Hvis du og din familie ønsker at blive godkendt som plejefamilie skal I udfylde et ansøgningsskema, som I sender til jeres lokale socialtilsyn. Ansøgningsskemaet kan findes på de enkelte tilsyns hjemmesider.

I skemaet giver I blandt andet samtykke til, at socialtilsynet må indhente forskellige oplysninger om jer, bl.a. jeres straffeattest og børneattest. Derudover skal I acceptere, at I som godkendt plejefamilie bliver registeret i Tilbudsportalen, som er det forum, hvor kommunerne - herunder Familieplejen Lolland - kan se jeres godkendelse og kontaktoplysninger.

Grundkursus og efteruddannelse

Som ny plejefamilie skal I desuden gennemføre et grundkursus. Det løber over fire dage og afholdes af socialtilsynet. Som godkendt døgnplejefamilie har man ret og pligt til at deltage i to dages efteruddannelse om året. Efteruddannelsen planlægges af den kommune, som plejebarnet kommer fra. De fleste kommuner har desuden et kursustilbud til aflastningsfamilier, selv om der for denne gruppe er tale om et frivilligt tilbud.

Find dit lokale socialtilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden

Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Telefon: 91 33 32 00

Socialtilsyn Øst

Anders Larsensvej 1
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 14 52

Socialtilsyn Syd

Lindevej 5A, Bygning 6 & 7
5750 Ringe
Telefon:  72 53 19 00

Socialtilsyn Midt

Papirfabrikken 36
8600 Silkeborg
Telefon: 89 70 56 00

Socialtilsyn Nord

Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon: 72 33 69 30