En dame der strikker

Dagtilbud for borgere med demens eller demenslignende symptomer

Lolland Kommune har for tiden to tilbud, som ændre sig i takt med efterspørgsel og behov.

Dagtilbuddet henvender sig til borgere med demens eller demenslignende adfærd, som ikke bor i plejebolig.

Dagtilbuddet indeholder vedligeholdende træning, fysisk, psykisk og socialt

Dagtilbuddet kan også være som hjælp til din ægtefælle eller samlever, der bistår dig i den daglige hjælp, og som har brug for aflastning.

Hvis du ønsker at søge om dagtilbud, kan du læse mere om tilbuddet og se hvordan du kontakter Visitationen.

 

Målgruppen - hvem kan visiteres?

 • Borgere med demens eller demenslignende adfærd samt hukommelsesproblematik
 • Borgere bosiddende udenfor plejecentrene.
 • Borgere med behov for vedligeholdende træning - fysisk, psykisk og socialt.
 • Borgere, hvor der er behov for aflastning af pårørende, der yder daglig omsorg.

Formål

 • Borgerne få og støtte i hverdagen.
 • Borgerne længst muligt oplever selvstændighed i udførelse af aktiviteter.
 • Borgerne oplever at blive forstået af omgivelser og netværk, og at dagligdagens indhold bevares bedst muligt.
 • Borgerne længst muligt bevarer døgnrytme og struktur i hverdagen.
 • Pårørende får mulighed for egne aktiviteter og aflastes i dagligdagen.
 • Pårørende og netværk støttes og vejledes i forhold til at klare opgaven med omsorg og pleje.

Hvad indeholder tilbuddene?

Der lægges vægt på dagligdagsaktiviteter, der er målrettet efter borgerens livshistorie, som f.eks. køkkenaktiviteter, motion og bevægelse, havearbejde, sang og musik, aktiviteter efter årstiden og højtider, udflugter og erindringsarbejde mm.
Der arbejdes på at skabe forudsigelighed, tryghed/tillid, følelsen af meningsfuldhed og samhørighed i tilbuddene. Frokostmåltiderne er en del af tilbuddet.

Kontaktperson

Ved opstart i dagtilbuddet tilknyttes den enkelte borger en kontaktperson, som hjælper med at tilrettelægge de daglige aktiviteter.
Kontaktpersonen er bindeleddet mellem borgeren, de øvrige samarbejdspartere og de pårørende.

Dokumentation

Der udarbejdes individuelle handleplaner for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livshistorie. Der dokumenteres i omsorgssystem.

Kørsel

 • Borgeren henvises til kørsel efter en individuel faglig vurdering.
 • Borgeren hentes/bringes af Lolland Kommunes kørselsordning i mindre eller større busser på hjemadressen.
 • Der opkræves 400 kr. om måneden for kørselsordningen. 

Økonomi

Der opkræves månedligt et beløb for brug af tilbuddet. Beløbet trækkes i pensionen og reguleres årligt 1. januar. Priserne kan ses i Ældre & Sundheds takstpjece.

Åbningstider

Alle hverdage kl. 8.30 - 15.30 transporttid inkluderet. Lukket alle helligdage.

Tilbud

Skovcentret, Helgenæsvej 1, 4900 Nakskov 

Bangshave Centret, Bangshaveparken 11, 4930 Maribo

Et målrettet tilbud for borgere med let til middelsvær demens, der er omgivet af naturskønne omgivelser med blandt andet sansehave og dejlige store terrasser, køkkenhave og drivhus.
 
I tilbuddet lægges vægt på almindelige dagligdags gøremål. Der bydes på forskellige aktiviteter, og der lægges vægt på motion, bl.a. ved gymnastik, dans og gåture, snoezelrum, vandmassage m.m. Der synges, læses højt og enkelte laver håndarbejde. Der arbejdes målrettet efter borgerens livshistorie, således at borgeren får en oplevelse af succes. Der er meget fokus på sansestimulerende aktiviteter.
Tilbuddet er fysisk placeret tæt på træningscentret, men har egne fysiske rammer og faste medarbejdere tilknyttet. I tæt tilknytning til tilbuddet er et dejligt værksted, hvor der er mulighed for at arbejde med træ, ler, maleri, dekoration m.m. Der er mulighed for kontakt til centrets øvrige gæster i forbindelse med åbent center.

Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål

 • At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis Social & Arbejdsmarked/Center for Støtte og Vejledning og Ældre & Sundhed.
 • At borgeren/pårørende tilbydes støtte og hjælp, med fokus på anvendelse af egne ressourcer, således at borgeren har mulighed for at  genskabe færdigheder eller vedligeholde disse.
 • At borgeren motiveres til at tage initiativ til aktivitet og træning i daglige gøremål, så egne ressourcer medinddrages i aktiviteternes udførelse.
 • At borgeren støttes og vejledes i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.
 • At borgeren oplever, at indsatsen tilrettelægges og leveres i et samarbejde med leverandøren, så borgerens selvbestemmelse, normer og hverdagsliv respekteres, bevares og styrkes.