header-img

Alle politikker og strategier

På denne side finder du links til Lolland Kommunes politikker og strategier. 

Det er politiske dokumenter, hvor du kan læse om Lolland Kommunes overordnede visioner og målsætninger. De udgør rammen for det daglige politiske og administrative arbejde.
Alle dokumenterne er politisk behandlet og vedtaget i Lolland Byråd eller i et af de stående udvalg.

Der er politisk fokus på at sikre forebyggelse af fremtidige alkoholrelaterede problemer i Lolland Kommune. Overforbrug af alkohol og andre rusmidler er nemlig til skade for både borgernes sundhed og kommunens egen økonomi.

Forebyggelsespolitikken skal derfor ses som en udbygning af sundhedspolitikken.

Den overordnede vision for alkoholpolitikken i Lolland Kommune er en sund alkoholkultur for alle borgere!

Det skal bl.a. sikres gennem fortsat udvikling og koordinering af kommunens indsatser og en holdningsændring så der tales om overforbrug i stedet for at tabuisere det.
 

Byrådet har d. 16. december 2010 godkendt politik for alkoholforebyggelse.

Læs politik for alkoholforebyggelse som digital publikation

Beskæftigelsesplanen er Byrådets overordnede politiske og strategiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Lolland Kommune.

Hvert år laver Jobcentret en plan, der både indeholder en analyse af kommunens udfordringer på beskæftigelsesområdet og en beskrivelse af Jobcentrets strategier for hvordan de forskellige udfordringer kan løses. Planen indeholder endvidere en revision af Jobcentrets resultater i det foregående år.

Beskæftigelsesplanen danner baggrund for den beskæftigelsesindsats, som Jobcentret yder borgere og virksomheder i kommunen.

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er:

 • at støtte kommunens borgere i at få eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet
 • at støtte kommunens virksomheder i at få den ønskede arbejdskraft

Lolland Byråd har godkendt beskæftigelsesplanen for 2017 d. 13. oktober 2016

Borgerservice- og Kanalstrategien har til formål at flytte borgernes henvendelser fra dyre til billigere kanaler, så der frigøres ressourcer til andre former for service.

Det offentlige Danmark indfører løbende flere digitale løsninger. Målsætningen er, at 80 % af borgerne betjener sig selv via selvbetjeningsløsninger, og det vil også få betydning for indretning af service til de sidste 20 %.

Visionen for 2015 er en moderne og omkostningseffektiv kommune, hvor offentlig service drives på en ny måde.

Målsætninger 2015:
• Fra fysisk personlig betjening til betjening via telefon eller selvbetjening
• Fra breve og mails til digital post
• Fra telefoniske forespørgsler til digital selvbetjening 

Kanalprioriteringen er væsentlig, fordi den både handler om at levere service billigere og om at imødekomme nye forventninger hos borgerne, der er vant til at betjene sig selv på nettet, når det passer dem.

Økonomiudvalget har godkendt Borgerservice- og Kanalstrategien d. 23. august 2013

Læs borgerservice- og kanalstrategien som digital publikation

Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020

Pr. 1. januar 2015 er bosætningsområdet hjemtaget fra Business Lolland-Falster, og det er således igen Lolland Kommune, der skal stimulere bosætningen i kommunen.

Lolland fremstår som et godt og billigt alternativ til bosætning i de større byer. Kommunen er kendt for åbne fællesskaber, hvor nye borgere bydes indenfor. Det er et område, der forbindes med gode muligheder for beskæftigelse, stærk offentlig service og et liv tæt på naturen – uanset om boligen ligger i byen eller på landet.

Lolland Kommunes bosætningsstrategi bygger således overordnet på to principper, nemlig:

1. princip: Bosætningsstrategien skal styrke både tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere.

2. princip: Bosætningsstrategien skal også styrke befolkningssammensætningen, herunder andelen i beskæftigelse.

3 hovedindsatser

De to overordnede principper udkrystalliserer sig i 3 hovedindsatsområder, der hver rummer et antal mulige delindsatser som løftestænger.

Indsatsen ’Job at få’ vedrører kampagnearbejde rettet mod tiltrækning af arbejdskraft til allerede ledige jobs samt ledige jobs som følge at mobilitet på det lokale arbejdsmarked i forbindelse med opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke.

Indsatsen ’Bliv lidt længere’ er en fastholdelsesindsats overfor de anlægsarbejdere, der vil komme på grund af etableringen af Femern-forbindelsen.

Den 3. Indsats omkring bedre fastholdelse gennem målrettede tiltag for tilflyttere handler om modtagelsen og integrationen i nærområdet. Måden man bliver taget imod på og integrationen i lokalsamfundet er betydende for hvor vellykket bosætningen bliver, og dermed i hvilket omfang tilflytterne fastholdes på det ny bosted.

Balance mellem til- og fraflytning

Hvert år flytter et sted mellem 1500 og 2000 borgere til og fra Lolland Kommune. Sådan vil det også være i fremtiden. Kommunens unge skal fortsat rejse ud for at dygtiggøre sig, og generelt er det en naturlig del af livsforløbet at flytte sig. Derfor skal bosætningsindsatsen ikke måles på antallet af tilflyttere og fraflyttere, men på balancen mellem til- og fralytning.

Bosætningsstrategien skal ses i sammenhæng med kommunens plan- og udviklingsstrategi samt Femernstrategi.

Byrådet har godkendt strategien d. 26. februar 2015.

Læs bosætningsstrategien som digital publikation

Børn og unge er den vigtigste ressource i Lolland Kommune. Lolland Kommune vil derfor sikre, at barndommen og ungdommen bliver en værdifuld periode i sig selv, hvor alle børn og unge med vidt forskellige forudsætninger får en tryg og sund opvækst med ens muligheder for et godt hverdagsliv trods forskellige forudsætninger.
 
Børne- og Ungepolitikken er et arbejdsredskab for de mange medarbejdere på børne- og ungeområdet, men den er også - overfor kommunens borgere - en tilkendegivelse af de mål og visioner, som Byrådet har for arbejdet med børn og unge.

Børne- og Skoleudvalget har godkendt politikken d. 8. april 2010

Læs børne- og ungepolitikken som digital publikation

I fremtiden forventes der flere borgere med demens. Demenspolitikken tager udgangspunkt i denne problemstilling, og den skal sikre en tidlig indsats og en optimal koordinering.

Visionen er at tage udgangspunkt i, at alle borgere har en unik livshistorie - også borgere med demenssygdom. Lolland Kommunes tilbud skal hjælpe borgere med demenssygdom og deres pårørende til at bevare et godt hverdagsliv og en værdig tilværelse samt sikre tryghed for begge parter.
Lolland Kommunes demenspolitik skal ses i sammenhæng med de sundhedsaftaler, der er indgået mellem Region Sjælland og Lolland Kommune, Den nationale handlingsplan for demensindsatsen, samt kommunens visioner og mål. Endvidere tages der udgangspunkt i Lolland Kommunes Plejefilosofi og "Aktiv i eget hverdagsliv".

Demenspolitikken skal være retningsanvisende for indsatsen på demensområdet i Lolland Kommune. Samtidig skal den danne ramme om et fælles værdigrundlag, som skal sikre udvikling og kvalitet i den samlede indsats og understøtte en fælles forståelse af demenssygdom.

Lolland Kommune repræsenterer en høj faglighed i form af demensansvarlige visitatorer, demenskonsulenter, forebyggelseskonsulenter, plejefilosofiressourcepersoner tilknyttet plejeteam, Team Demens, pædagoger, sygeplejersker og terapeuter. Dette skal sikre et kvalificeret serviceniveau både i det daglige og i specialiserede tilbud.

Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Psykiatriudvalget har godkendt politikken d. 6. februar 2012

Læs demenspolitikken som digital publikation

Med digitaliseringspolitikken lægger Lolland Kommune op til at levere moderne og nærværende service.

De nye teknologiske muligheder gør det muligt at levere service på en ny måde og at løse mange kontakter med det offentlige når og hvor det passer borgeren bedst. Lolland Kommune vil aktivt udvikle tilgængeligheden og kvaliteten i servicetilbuddene gennem ny teknologi.

Politikken beskriver målsætninger inden for følgende områder:

 • Det digitale rådhus
 • Indførelse af velfærdsteknologi
 • Den digitale folkeskole

Økonomiudvalget har godkendt politikken d. 25. juni 2012 

Læs digitaliseringspolitikken som digital publikation

Digital handleplan for skoler i Lolland Kommune 2012/13

KL udsendte i 2010 et udspil om nysyn på folkeskolen. Her er der fokus på, at folkeskolen skal op i teknologisk gear. IT baseret undervisning, lærernes IT-kompetencer samt IT-baserede læremidler og målingsmål skal fremme elevernes læring og IT-kompetencer.
Skolesektoren tager i denne strategi og handleplan afsæt i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011/15.

Økonomiudvalget har godkendt strategien d. 25. juni 2012

Læs digitaliseringsstrategien for skolesektoren som digitalpublikation

Det folkeoplysende arbejde har lange traditioner på Lolland, og Lolland Kommune vil fortsat arbejde for at skabe gode rammer for dette arbejde, for at sikre en kontinuerlig videreudvikling af det mangfoldige foreningsliv.

Kernen i det folkeoplysende arbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og styrke borgernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Med udgangspunkt i dette har Lolland Kommune udarbejdet en vision og en række målsætninger for folkeoplysningsområdet for perioden 2015-2025.

Byrådet har godkendt politikken 27. august 2015.

Læs folkeoplysningspolitikken som digital publikation

Lolland Kommune har udarbejdet en frivillighedspolitik for at sikre det bedst mulige grundlag for et ligeværdigt samarbejde mellem  kommunen og frivillige organisationer, der yder en social indsats.
FrivilligCenter Lolland blev etableret og ledes af en bestyrelse, hvori Social- og Psykiatriudvalget er repræsenteret. Dette har dannet grundlaget for et godt samarbejde mellem Lolland Kommune, FrivilligCenterets medarbejdere og bestyrelse, som er med til at fastholde og udvikle interesse og engagement i det frivillige sociale arbejde i Lolland Kommune.

Læs frivillighedspolitikken som digital publikation

Vision for Social- og Psykiatriområdet:

”At brugere af kommunale ydelser, uanset baggrund og livssituation, betragter sig som ligeværdige borgere i Lolland Kommune, og at dette understøttes i kontakten med medarbejdere i kommunen. Kontakten mellem borgeren og medarbejderen er båret af respekt for det enkelte menneske, stor faglighed og koordination i ydelsen”.

Det er et politisk mål, at borgere med forskellige former for handicap kan blive en aktiv ressource og medspiller. Politikkerne har til formål, at skabe nærværende og livsforbedrende vilkår for alle borgere med funktionsnedsættelse.

Politikkerne indgår i sammenhæng med Lolland Kommunes øvrige politikker på tværs af Lolland Kommunes opgaveområder indenfor: frivillighed, børn og unge, sundhed, erhverv og vækst.

Det er et politisk ønske, at politikken kommer bredt ud og også bliver kendt af Lolland Kommunes erhvervsliv, organisationer, foreninger etc.

Læs handicappolitikken som digital publikation

Byrådet har godkendt politikken 31. marts 2016

Den fælles hygiejnepolitik og strategi for børne- og ungeområdet medfører fælles retning og løfter kvaliteten for arbejdet med hygiejne i Lolland Kommune.

Den fælles hygiejnepolitik og strategi er overskuelig og let tilgængelig.

Formålet er at sætte fokus på hygiejne i forhold til at begrænse antallet af sygedage og fremme sundhed og dermed trivslen blandt både børn, elever og ansatte. Et formål, som i den sidste ende også kan få betydning for den enkelte familie, der også vil opleve færre sygedage.

Det er dokumenteret, at gennemførelse af hygiejniske rutiner og fornuftige brugervaner medvirker til at forebygge og mindske sygelighed både for børn og voksne.

Børne- og skoleudvalget har godkendt politikken og strategien d. 7.november 2013.

Læs hygiejnepolitik og -strategien som digital publikation

Det overordnede formål med indkøbspolitikken er, at sikre at kommunen til enhver tid køber ind på de bedst mulige vilkår, hvor kvalitet, funktionsduelighed og pris, er vigtige parametre.

Dette opnås ved at udnytte kommunes status, som storkunde på indkøbsmarkedet og ved at indgå bindende aftaler med leverandører. Aftalerne skal forpligte såvel leverandører, som kommunen.

Økonomiudvalget har godkendt politikken d. 5. september 2007

Læs indkøbspolitikken som digital publikation

Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer. Ens for dem alle er, at de alle er en vigtig del af samfundet og udgør en stor ressource. Vi har en vision om, at alle borgere skal behandles lige, og for at kunne behandle alle lige er det vigtigt, at de behandles forskelligt.

Integrationspolitikken er et vigtigt redskab, der indeholder en række indsatsområder med tilhørende mål, der alle har til formål at sikre, at vi alle aktivt anerkender og anvender den mangfoldighed, der præger Kommunens borgere.

Integration er i høj grad et fælles ansvar. Det er vigtigt, at Kommunen viser åbenhed, tolerance og høje forventninger til borgerne, og borgerne samtidigt ønsker at tage aktiv del i samfundslivet. Integrationspolitikken skal være med til at sikre dette. Politikken favner hele Kommunen, og sætter rammerne for, hvordan arbejdet med integrationen bliver bedst muligt fremover.

Byrådet har d. 27. Juni 2013 godkendt Integrationspolitikken

Læs integrationspolitikken som digital publikation

Byrådet ønsker at placere Lolland og dens befolkning solidt på landkortet i de kommende årtiers udviklingsproces. Meget i denne udviklingsproces er vi selv ansvarlige for, men der er også meget, som vi med stor fordel kan gøre sammen med udenlandske partnere.

Med den kommende faste forbindelse over Femern Bælt går Lolland en ny fremtid i møde, hvor kommunen bliver bindeled mellem vigtige metropoler i Europa. Det er den fremtid den internationale strategi skal være med til at bane vej for.

Strategien indeholder målsætninger for

 • Politisk samarbejde
 • Sektorfaglig udvikling
 • Erhvervs- og Turismeudvikling
 • Venskabsbyer

Byrådet har godkendt strategien d. 30. juni 2011

Læs International strategi som digital publikation

Den samlende vision for klimastrategien er, at Lolland Kommune skal være en ansvarlig og visionær klimakommune.

Det betyder, at Lolland Kommune frem mod 2020 vil arbejde med følgende strategiske målsætninger:

Vi vil gennemføre tiltag i egen virksomhed for at reducere energi- og ressourceforbruget
Vi vil aktivt skabe opmærksomhed og indgå samarbejde om CO2-reduktioner med lokalområdet
Vi vil finde de bedste løsninger til at mindske klimaforandringernes skadesrisiko i lokalområdet
Vi vil være med til at skabe optimale rammer for udvikling af grønne erhvervstiltag, der kan give lokal vækst

Du kan læse mere om indsatserne i strategien.
Lolland Byråd har godkendt Klima- og energistrategien på mødet d. 28. juni. 2012.

Læs klima- og energistrategien som digital publikation

Sund kost og bevægelse giver energi, trivsel, forbedrer indlærings- og koncentrationsevnen og forebygger en lang række sygdomme. Og det er i høj grad i barndommen, vi grundlægger de sunde vaner.

Det er vigtigt, at alle får muligheden for at få en god og sund kost og for at få bevæget sig tilstrækkeligt ved leg og sport. Det skal Kost- og bevægelsespolitikken og den enkelte institutions handleplaner være garanter for.

Lolland Kommune vil med en kost- og bevægelsespolitik sikre, at alle børn og unge bliver opmærksomme på betydningen af en sund livsstil.

Kost- og bevægelsespolitikken skal inspirere og vejlede dagtilbud, skoler og SFO til at formulere deres egne handleplaner. Politikken må også meget gerne sætte gang i en debat. Det er vigtigt, at kommunens dagtilbud og skoler har en holdning til den mad og de måltider, børnene indtager, samt at børn får bevæget sig aktivt.
 

Børne- og skoleudvalget har godkendt politikken d. 4. december 2008.

Læs kost- og bevægelsespolitikken som digital publikation

Lolland Kommune ønsker at målrette og prioritere indsatsen over for borgere med kronisk sygdom.

Kommunen har ansvaret for at skabe rammer for sund levevis og for den del af den patientrettede forebyggelse, der finder sted udenfor sygehuset.

Kronikerstrategien er udarbejdet i forlængelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, der foregår i Lolland Kommune.

Strategien er en plan for, hvordan Lolland Kommune vil organisere og tilrettelægge indsatser for den patientrettede forebyggelsesindsats, så borgere med kronisk sygdom opnår højst muligt funktionsevne og livskvalitet i deres hverdag.

Ældre- & Sundhedsudvalget har godkendt strategien d. 7. november 2011

Læs kronikerstrategien som digital publikation

Læs om Lolland Kommunes rehabiliteringsindsats

Udviklingen på kultur- og fritidsområdet går utroligt stærkt i disse år, og der kommer hele tiden nye tilbud og tendenser. Lolland Kommune vægter det rige og varierede kultur- og foreningsliv der er i kommunen meget højt, og for bedst muligt at kunne understøtte og skabe videre grobund for kultur- og fritidsområdet nu og i fremtiden er Kultur- og Fritidspolitikken udarbejdet i samarbejde med kommunens borgere.

Politikken er opbygget omkring tre kerneindsatsområder og målsætninger samt konkrete handlingsforslag som skal være med til at videreudvikle kultur- og fritidsområdet i Lolland Kommune i perioden 2015-2025.

Byrådet har godkendt politikken d. 27. august 2015.

Læs kultur- og fritidspolitikken som digital publikation

I nærværende Strategi 2025 for Lolland Erhvervshavne opstiller vi vision og mål for de næste 10 års udvikling af vores erhvervshavne i Nakskov og Rødby.

Strategien fokuserer især på at sikre infrastruktur og rammer for en fortsat udvikling af eksisterende styrkepositioner og kerneforretninger på de to havne, inden for bl.a. bulkvarer, projektgods og større konstruktioner.

Læs strategien for Lolland Erhvervshavne som digital publikation

Mad- og måltidspolitikken vil blive implementeret i årene 2014-2017, og vil leve op til kravene fra Den Danske Kvalitetsmodel. Inden påbegyndelse af politikken i 2014 vil alle de overordnende områder blive vurderet ved en systematisk borger- og pårørendeundersøgelse. Resultatet af denne undersøgelse vil ligge til grund for nye tiltag, som skal laves i forbindelse med politikkens implementering.
Politikken har klare mål og retningslinjer for, hvordan der løbende følges op på indsatsen. Medarbejdere skal være informeret om nye tiltag, og hvordan disse skal implementeres.
Lolland Kommune har et mål om, at alle borgere, som modtager madservice, systematisk bliver tilbudt ernæringsscreening inden udgangen af 2014.

Ældre- og Sundhedsudvalget har godkendt politikken d. 04. marts 2014

Læs mad- og måltidspolitikken som digital publikation

Den vedtagne naturpolitik er i overensstemmelse med Lolland Kommunes planstrategi, som tilsiger, at kommunen arbejder for mere og rigere natur overalt i Lolland Kommune. Det vil sige både den store og den lille natur.

Naturpolitikken indeholder generelle mål og muligheder for naturforbedring og en forbedring af biodiversiteten.

Naturpolitikken handler både om naturen i sig selv og om de interesser, der knytter sig til oplevelse og brug af naturen. I henseende til det sidste lægger Naturpolitikken især vægt på befolkningens umiddelbare adgang til naturen der, hvor man bor og den betydning, som den nære natur har for friluftslivet og befolkningens sundhed.

Byrådet har d. 27. januar 2011 godkendt Naturpolitikken

Læs naturpolitikken som digital publikation

Alle kommuner skal udarbejde en planstrategi i hver byrådsperiode. Planstrategien danner udgangspunkt for den efterfølgende revision af kommuneplanen. I Lolland Kommune arbejdes med en plan- og udviklingsstrategi, som både forholder sig til den fysiske udvikling og til kommunens udvikling i øvrigt.

Byrådet har godkendt strategien d. 24. november 2016

Læs plan- og udviklingsstrategien "Det nye Lolland" som digital publikation

Læs Hvidbog til plan- og udviklingsstrategien som digital publikation

Den almene boligsektor i Lolland Kommune er udfordret af dels faldende befolkningstal og dels lave huspriser og mange ledige boliger.

Boligpolitikken baserer sig på en to-benet strategi, hvor der fremadrettet arbejdes mod dels en:
Tilpasning hvor det samlede antal boliger reduceres, og dels

Kvalitetssikring af boligudbuddet, herunder fx at

 • udbuddet af familieboliger matcher efterspørgslen
 • byggeriet er at en tilfredsstillende kvalitet, og
 • beliggenhed og moderniseringsgrad gør boligerne attraktive.

Politikken er blevet til i dialog med den almene boligsektor i kommunen og er et styringsværktøj for både boligorganisationerne og for kommunens styring af og tilsyn med sektoren. Boligpolitikken er også en tilkendegivelse af de mål og visioner, som Byrådet har for den almene sektor. Politikken skal drøftes ved de årlige styringsdialogmøder og skal revideres hvert 4. år.
 

Strategioplæg for den almene sektor

Strategioplægget for den almene sektor i Lolland Kommune anviser vejen hen mod de mål, som boligpolitikken rummer. Strategioplægget opererer med tre mulige strategiske indsatsområder, nemlig arbejdet med hhv. en nedreguleringsstrategi og en strategi for kvalitetssikring af eksisterende boligmasse samt endelig en 0-løsning.

Oplægget anviser politiske retninger for såvel kommunens administration i arbejdet med sektoren såvel som sætter en ramme for de almene boligorganisationers strategiske indsatser på området.
 
Byrådet har godkendt politikken den 22. december 2011
Strategi for den almene boligsektor er godkendt i Økonomiudvalget den 22. november 2011

Læs politikken for den almene boligsektor som digital publikation

Læs hvidbogen med opsamling på høringssvar til strategioplægget som digital publikation

Læs strategioplægget for den almene boligsektor som digital publikation

Læs baggrundsmaterialet for strategioplægget som digital publikation

Principper for økonomisk styring er sidst godkendt i byrådet i november 2015.

 Læs principper for økonomisk styring som digital publikation.

Børne- og Skoleudvalget afholdt 7. maj 2015 en skolepolitisk konference, hvor alle aktører og interessenter kunne give deres bidrag til skolepolitikken.

Konference mundede ud i en skolepolitik for Lolland Kommune, der indeholder fokus på:

 • Læringsmiljøer
 • Læring i den åbne skole
 • Stærke læringsfællesskaber
 • Tillid og trivsel
 • Elevinddragelse

Byrådet har godkendt politikken d. 26.november 2015

Læs skolepolitikken som digital publikation

Vision for Social- og Psykiatriområdet:

”At brugere af kommunale ydelser, uanset baggrund og livssituation, betragter sig som ligeværdige borgere i Lolland Kommune, og at dette understøttes i kontakten med medarbejdere i kommunen. Kontakten mellem borgeren og medarbejderen er båret af respekt for det enkelte menneske, stor faglighed og koordination i ydelsen”.

Det er et politisk mål, at borgere med forskellige former for handicap kan blive en aktiv ressource og medspiller. Politikkerne har til formål, at skabe nærværende og livsforbedrende vilkår for alle borgere med funktionsnedsættelse.

Politikkerne indgår i sammenhæng med Lolland Kommunes øvrige politikker på tværs af Lolland Kommunes opgaveområder indenfor: frivillighed, børn og unge, sundhed, erhverv og vækst.

Det er et politisk ønske, at politikken kommer bredt ud og også bliver kendt af Lolland Kommunes erhvervsliv, organisationer, foreninger etc.

Læs social- og psykiatripolitikken som digital publikation

Byrådet har godkendt politikken 31. marts 2016

Lovgrundlaget for tilsynspolitikken er udmøntet i lovens § 151 c, hvori det fremgår, at
kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud
efter servicelovens § 83, det vil sige personlig og praktisk hjælp samt madservice, til
borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.
Som led i tilsynsforpligtelsen efter Servicelovens § 151 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen
hvert år foretage mindst ét uanmeldt besøg på plejehjem m.v., jf. § 192, der er omfattet
af lov om almene boliger.
Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere, lejere og plejeboligbebyggelser, der
modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller
personer, der udfører opgaver på området.

Formålet med at føre tilsyn af leverandørerne af personlig & praktisk hjælp er

 • At føre tilsyn med og kontrollere om de leverede ydelser udføres i overensstemmelse med lovgivningen, Lolland Kommunes kvalitetsstandarder og afgørelse
 • At tilsynet og afrapportering anvendes i den fremadrettede kvalitetssikring af ydelsen, herunder fokus på det fremadrettede læringsperspektiv.  

Læs tilsynspolitikken som digital publikation

Turisme er et vigtigt erhverv i Lolland Kommune, og strategien danner ramme for arbejdet med at udvikle yderligere. Perspektivet er ti-årigt og målsætningen er en markant vækst i turisterhvervets omsætning, beskæftigelse og indtjening.

Konkret skal der fokuseres på temaerne Kyst og Natur, Kultur og Mad samt Aktivitet og oplevelser.

Byrådet har godkendt strategien 22. december 2016

Læs turismestrategien som digital publikation

Uddannelsesrådet for Lolland Falster har udarbejdet en samlet uddannelsesstrategi, der fokuserer på den tætte sammenhæng mellem mulighederne for lokal og regional erhvervsudvikling, behovet for kvalificeret arbejdskraft og borgernes uddannelsesniveau og uddannelsesvalg.

Byrådet har godkendt strategien d.31. marts 2011.

Læs Uddannelsesstrategi Lolland-Falster som digital publikation

Den foreliggende UTA-strategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale arbejde i projektet "Ungdomsuddannelse til Alle", som Lolland og Guldborgsund kommuner deltog i fra 2007-2009 i samarbejde med Ungdomsuddannelserne og Ungdommens uddannelsesvejledning.

UTA-strategien knytter an til ungdomsuddannelsernes strategi for fastholdelse af elever i uddannelse og er koordineret med den overordnede uddannelsesstrategi, som uddannelsesrådet Lolland - Falster har udarbejdet.

Børne- og skoleudvalget har godkendt strategien d. 12. januar 2011.

Læs UTA Strategi som digital publikation

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016


Værdighed – mangfoldigheden af det levede liv
I finansloven er der i perioden 2016 og frem afsat en milliard kr. årligt til en værdig ældrepleje og omsorg. Pengene er afsat med henblik på, at ældre borgere på plejecentre og i egen bolig skal have en værdig pleje og omsorg og kunne fortsætte med at leve det liv, de ønsker.

Politikken for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune fremmer muligheden for at kommunens ældre borgere, kan leve en selvstændig tilværelse.

Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet. Uanset hvilken vej borgerne vælger at gå, skal det, borgeren foretager sig, give mening og indhold for den enkelte. Lolland Kommunes Værdighedspolitik bidrager til et værdigt seniorliv, der fremmer muligheden for at leve det liv, den enkelte borger ønsker.

Nærværende værdighedspolitik for Lolland Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i debat fra borgermødet afholdt i april 2016, suppleret med input fra Handicaprådet og Ældrerådet.

Læs politikken for værdig ældrepleje som digital publikation

Se budgettet for anvendelse af midlerne i værdighedspuljen i 2016 (PDF)

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017(PDF)

Byrådet har godkendt politikken 22. juni 2016

Sidst opdateret 06-04-2017