header-img

Spildevandsplan 2011-2021

Lolland Kommunes gældende spildevandsplan 2011 – 2021 er vedtaget af Byrådet den 29. marts 2012. Spildevandsplanen udgør det retlige grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet.

Hvad gælder på min adresse?

Den mest overskuelige måde at se, hvad der gælder på enkelte adresser, er det interaktive kort over spildevandsplanen.

Tillæg til spildevandsplanen

Siden spildevandsplanen blev vedtaget i 2012 er der udarbejdet disse tillæg til planen:

Disse tillæg supplerer spildevandsplan 2011-2021 og bilagene hertil, som ses herunder.

Download Spildevandsplan 2011 – 2021

På baggrund af høringssvarene er det besluttet, at fire ejendomme ikke skal kloakeres under forudsætning af, at de etablere egen rensning inden en given frist. De berørte ejendomme har fået direkte besked. I hvidbogen er der svaret på kommentarerne til spildevandsplanen. Link til spildevandsplan:

Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 1 Matrikelliste, ejendomme i det åbne land der skal kloakeres eller skal have lokal rensning

Bilag 2 Matrikelliste, fælleskloakerede ejendomme der skal separatkloakeres

Bilag 3 Renseanlægsskemaer

Bilag 4 Oplandskemaer

Bilag 5 Udløbsskemaer

Oversigtskort over kloakoplande, renseanlæg og nye afskærende ledninger

Link til interaktivt kort. 

Hvidbog - notat om de indkomne kommentarer til spildevandsplanen

Indhold i Spildevandsplan 2011 - 2021

Udledningen af dårligt renset spildevand er en medvirkende årsag til, at miljøtilstanden i vandløb og søer ikke er så god, som den burde være. Samtidig er der mange gamle renseanlæg og ukloakerede ejendomme i kommunen. Det er derfor nødvendigt at gøre en indsats for at forbedre spildevandsrensningen i kommunen.

Fremover skal spildevand renses på moderne effektive renseanlæg, overløb fra kloakledninger skal reduceres og spildevandet fra ukloakerede ejendomme i det åbne land skal renses.

I planperioden, som løber frem til 2021, er det planlagt, at

  • nedlægge 42 af de offentlige renseanlæg, som renser dårligst
  • separatkloakere ca. 2700 fælleskloakerede ejendomme for at få regnvandet væk fra spildevandsledningerne
  • kloakere ca. 2200 ejendomme i det åbne land
  • etablere forbedret rensning lokalt på ca. 200 ejendomme i det åbne land

Hvilke ejendomme, der skal kloakeres eller have lokal rensning fremgår af bilag 1 og ejendomme, der skal separatkloakeres fremgår af bilag 2.

Med spildevandsplan 2011 - 2021 er der således lagt en plan for at gennemføre første fase af den indsats, der skal til for at gennemføre en forbedret spildevandsrensning i kommunen.

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 og til Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4.

Miljøvurdering af planer og programmer

Der er foretaget screening af spildevandsplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og resultatet viser, at gennemførelse af spildevandsplanen ikke vil have en negativ indvirkning på natur og miljø. Derfor har byrådet besluttet, at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af forslaget til spildevandsplan.

Sidst opdateret 12-12-2016