header-img

Spildevandsplan 2017-2027

Lolland Kommunes gældende spildevandsplan 2017 – 2027 blev vedtaget af Byrådet den 22. juni 2017. Spildevandsplanen udgør det retlige grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet.

Link til den digitale spildevandsplan.

Hvad gælder på min adresse?

I spildevandsplanens fane ”Kort” er der interaktive kort, hvor man kan søge på en adresse og dermed se hvad der gælde for adressen. I indledningens afsnit 1.1 er der en vejledning til hvordan man anvender kortene.

Indhold i Spildevandsplan 2017 - 2027

Spildevandsplanen 2017-2027 giver en samlet oversigt over de eksisterende kloakeringsområder og de kommende års aktiviteter på spildevandsområdet i kommunen. Spildevandsplanen fastlægger blandt andet rammerne for, hvordan Lolland Spildevand A/S fremover skal håndtere sin del af spildevandsrensningen i kommunen.

Denne spildevandsplan er grundlag for at gennemføre følgende indsatser:

  • centralisering af spildevandsrensningen på 6 store renseanlæg ved etablering af et nyt renseanlæg og ved nedlæggelse af 42 offentlige renseanlæg og 1 privat renseanlæg
  • udbygning af det offentlige ledningsnet for spildevand, der dels skal afskære spildevandet til et af de 6 største renseanlæg, dels skal give mulighed for at kloakere op til 1.300 af de ejendomme, der i dag ikke er offentligt kloakerede
  • tiltag i forhold til renovering af det eksisterende kloaksystem, herunder separatkloakering af ca. 2.300 ejendomme, der i dag er fælleskloakerede og nedlæggelse af tilhørende overløbsbygværker
  • tiltag i forhold til forbedret rensning af spildevandet fra op til 1.450 ejendomme, der ikke har eller får mulighed for at aflede spildevand til offentligt renseanlæg.

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og til spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4.

Lolland Kommune har også udarbejdet en hvidbog, der indeholder bemærkninger til de kommentarer, der kom ind i høringsperioden.

Miljøvurdering af planer og programmer

Der er foretaget screening af spildevandsplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og resultatet viser, at gennemførelse af spildevandsplanen ikke vil have en negativ indvirkning på natur og miljø. Derfor har byrådet besluttet, at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af forslaget til spildevandsplan.

Sidst opdateret 15-11-2017