header-img

Kommuneplanen 2010-2022

Udarbejdelsen af Kommuneplanen 2010-2022 har taget afsæt i:

 • Planstrategien,
 • De gældende kommuneplaner fra de 7 tidligere kommuner
 • Regionplan 2005 for Storstrøms Amt.

Retningslinjerne fra Storstrøms Amts Regionplan 2005 er ophævet, bortset fra retningslinjerne om vandløb, søer, kystvande og grundvandsressourcen. De er gældende indtil vandplanerne er endelig vedtaget.
Kommuneplan 2010 for Lolland Kommune har sat Regionplanretningslinjerne, for de ovennævnte områder, ind i den endelige plan, hvor der i starten af teksten på retningslinjen står at det stadig er retningslinjen fra Regionplanen der er gældende.

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplan er opbygget i to dele. Den første del (rapport 1), indeholder kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer, redegørelse samt miljøvurdering. Hovedstrukturen fastlægger de overordnede mål for udviklingen indenfor de enkelte sektorer, for hele kommunen og for de enkelte områder.

Den anden del (rapport 2) indeholder rammerne for lokalplanlægningen. I rammerne beskrives byrådets konkrete mål for de lokalplaner, der skal udarbejdes for de enkelte områder i kommunen.

Rammeplanen kan ses på kommunens kort under planlægning, hvor det er muligt på et kort at se, hvilke planer der gælder for de enkelte områder.

Kommuneplan 2010 - 2022 Hovedstrukturen - rapport 1

Kapitlerne kan hentes enkeltvis, bortset fra de indledende, der er samlet.

Forord
Vision 2030

 1. Introduktion
 2. Overordnede forudsætninger
 3. Fakta om Lolland Kommune
 4. Klima
 5. Femern Bælt
 6. Byudvikling og bosætning
 7. Boliger
 8. Erhverv
 9. Detailhandel
 10. Trafik og transport
 11. Kulturarv og landskab
 12. Turisme og friluftsliv
 13. Kystnærhedszonen
 14. Natur
 15. Vand
 16. Miljø og forsyning
 17. Miljøvurdering

Hovedstrukturkort 1
Hovedstrukturkort 2

Hent den samlede rapport 1 (13 MB)

Gældende rammer til Kommuneplan 2010 - 2022

Rammerne - rapport 2

 1. Indledning
 2. Distrikt Holeby
 3. Distrikt Højreby
 4. Distrikt Maribo
 5. Distrikt Nakskov
 6. Distrikt Ravnsborg
 7. Distrikt Rudbjerg
 8. Distrikt Rødby
 9. Vindmøller
 10. Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

Den samlede rapport 2 (12 MB)

Hvidbog til Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022

Hvidbogen er det dokument, der indeholder kommentarer og høringssvar til Kommuneplanen. Den kan downloades inkl. rettelsesblade og rettelser til rettelsesblade.

Den samlede hvidbog med rettelsesblade (5 MB).

Sidst opdateret 23-06-2017