header-img

Maribo byrumsprogram og områdefornyelse

Lolland Kommune er udfordret af befolkningstilbagegang og en presset økonomi. Det sætter også sit præg på vores byer. Tomme butikker, huller i vejene og nedslidte bykerner er blevet hverdag – også i Maribo.

Men nu går vi til kamp for Maribo. For på trods af udfordringerne skal Maribo fortsat være en velfungerende hverdagsby og have en fremtoning, der gør den til et stærkt og naturligt samlingssted for kommunens borgere og en attraktiv besøgsby for turister. Maribos mange potentialer skal i spil.

Derfor har vi sammen med professionelle og borgere udviklet et byrumsprogram og en områdefornyelse for Maribo.

Byrumsprogrammet er en samlet vision og strategi for Maribo. Den formidler konkret, hvad det er vi vil med byen, og hvad Maribo skal kunne? Byrumsprogrammet er med andre ord et styringsredskab, der skal medvirke til at sikre, at vi får mest muligt ud af Maribo med de midler, vi har og får til rådighed, i en situation, hvor der ikke er råd til det hele.

Byrumsprogrammet for Maribo blev godkendt i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 og kan downloades her på siden. Nederst på siden findes de vigtigste dokumenter, som knytter sig til byrumsprogrammet.

Følg med i udviklingen

Læs mere om udviklingen af de aktuelle projekter i byrumsprogrammet på www.fremtidensmaribo.dk

Områdefornyelse i Maribo – en del af byrumsprogrammet

Områdefornyelsen konkretiserer de overordnede visioner i byrumsprogrammet ved konkrete indsatser i tre områder i byen: ved stationen, ved Lollandscenteret og på torvet. Områdefornyelsen i de tre områder i Maribos bykerne skal give en bedre forståelse af byens stærke historie og placering midt i naturparken, ligesom den skal styrke bylivet og give mere aktivitet i bykernen. Der er tale om idéskitser, som viser de overordnede tanker, og som skal udvikles i detaljer i samarbejde med byens borgere. Du kan læse mere om områdefornyelsen i linket her på siden.

Der er afsat lige over 13 millioner kroner til fornyelsen, som løber over de næste fem år.

Områdefornyelsen blev godkendt i Byrådet den 26. marts 2015.

Stedet Tæller – Maribo Domkirke og Søbred

Maribo Domkirke og Søbred er et projekt under byrumsprogrammet, der har til formål at understøtte og formidle det historiske kulturmiljø omkring Maribo Domkirke og den indre del af Naturpark Maribosøerne, der i dag udgør et af byens mest velfungerende byrum.

Projektet vil skabe øget tilgængelighed til Maribosøerne og styrke forbindelsen mellem bykerne og naturpark. Indsatsen skal sikre et tydeligt ejerskab til stedet, og formidle klosterruinen som byens historiske fundament. Værdier som langsommelighed, nærhed, eftertanke, stærke forbindelser til det omkringliggende landskab, stilheden og nøjsommelighed formidles igennem den landskabelige præcisering, og tilbyder nutidens brugere et levende byrum der tydeligt forbinder sig til stedets markante historie.

Projektet finansieres af Lolland Kommune, Realdania og af Museum Lolland-Falster. Projektet støttes af Realdania under kampagnen 'Stedet Tæller' og delinitiativet 'Mulighedernes Danmark'.

Samlet budget 7 mio.kr. Realdania støtter projektet med 3,5 mio.kr. Museum Lolland-Falster bidrager med en værdi tilsvarende 0,5 mio.kr.

I foråret 2016 blev der afholdt en arkitektkonkurrence, hvor der blev valgt et projekt, som danner grundlag for det videre arbejde.

Processen for udvikling af byrumsprogrammet og områdefornyelsen

Byrumsprogrammet og områdefornyelsen er borgernes – og ikke bare kommunens. Derfor har drøftelser af, hvordan vi sammen kan styrke Maribo som hverdagsby, besøgsby og samlingssted mellem borgere, byråd og fagfolk været en vigtig del af processen.

To lokale arkitektfirmaer har givet deres bud på, hvordan Maribo kan udvikles. Deres oplæg kan du finde her på siden.

Borgerne har også haft mulighed for at bidrage med deres ”hverdagsfaglige” perspektiv ved et åbent borgermøde i 11. juni i 2014 i Maribohallen, og ved deltagelse i en oprettet byrumsgruppe, som er kommet med deres bud på en vision og strategi for Maribo. De anbefalinger og inputs, som borgerinddragelsen har resulteret i, har spillet en afgørende rolle i den endelige udformning af byrumsprogrammet og den tilhørende områdefornyelse.

Køreplan og beslutninger vedrørende byrumsprogrammet

Den fremadrettede køreplan er at vi søger fondsstøttemidler og anden medfinansiering til de forskellige projektideer, der er opstillet i byrumsprogrammet. Mulighederne for at få fondsmidler og samarbejder med eksterne parter har betydning for rækkefølgen og omfanget af projekter, der vil blive realiseret.

Alle beslutninger omkring igangsætning af projekter, der kan findes eksterne midler til, skal behandles politisk i de stående udvalg. Byrumsprogrammernes styres af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og evt. af Byrådet.

Hvis du ønsker at bidrag til udviklingen af projekterne under byrumsprogrammet, så er du velkommen til at kontakte os.

Økonomi

I budgetforliget for 2014 blev det besluttet, at der skal afsættes i alt kr. 10 mio. kr. til både Nakskov og Maribo over en femårig periode. Finansieringen sker inden for Lolland Kommunes Boligpolitiske pulje. Der en endvidere overført 1 mio. kr. fra budgetforliget i 2012.

Det er ambitionen, at pengene skal nå længst muligt, og derfor skal midlerne bruges som medfinansiering i projekter. Det betyder, at kommunen har et økonomisk princip om at for hver 1 kr. der investeres, da skal vi minimum have 1 kr. i medfinansiering fra fonde eller andre eksterne parter. Et sådan økonomisk princip er vigtigt, og det har flere fordele. Først og fremmest, kommer de konkrete projekter og ideer i byrumsprogrammet længere, når der er flere midler. Desuden stiller fonde og eksterne parter krav til projektudviklingen, og det øger kvaliteten i de valgte løsninger.

Sidst opdateret 03-04-2017