header-img

Personale- og arbejdsmiljøpolitiske værdier

Lolland Kommune ønsker, at styring og ledelse sker ved hjælp af værdier frem for ved hjælp af regler, selvom der er områder, hvor regler er uomgængelige. En væsentlig ledetråd skal være den anerkendende og lærende tilgang, der giver rum og plads, så medarbejderne oplever at have indflydelse og inddrages i udviklingen af arbejdspladsen.

1) De værdier, Lolland kommune vil bygge på, er ’tillid’, ’åbenhed’, ’fairness’ og ’kompetence’.

At det daglige samarbejde bygger på tillid betyder især, at vi forsøger at tilvejebringe grundlaget for beslutninger og udviklingsinitiativer gennem ærlig og ligeværdig kommunikation, og at vi forsøger at tilvejebringe et så højt informationsniveau, at vi træffer beslutninger på et kendt og velfunderet grundlag.

At det daglige samarbejde skal være åbent betyder, at vi respekterer forskellighed, og at vi forsøger at samarbejde på en lyttende, inddragende, delegerende måde. Det er vigtigt for os, at hverdagen lykkes gennem engagement og nærvær.

Når fairness er en værdi for os, er det fordi, vi vil en ledelse, der er redelig og kendes på professionalisme og ansvarlighed. Det er en stil, der indebærer, at det vi siger, er det vi gør. Der er sammenhæng mellem ord og handling. Det betyder også, at vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så ressourcer står mål med opgaverne.

Kompetence er en værdi, fordi vi lægger vægt på det handlings- og udviklingsorienterede båret af kvalitet og faglighed. At være kompetent indebærer at have forståelse for de fælles mål, den fælles retning, og at det er sammen, vi bliver gode. Det betyder videre at have blik for helheden og at lægge vægt på sammenhængskraften på tværs af sektorer og decentrale enheder.

2) De arbejdsmiljøpolitiske værdier, som Lolland kommune vil virkeliggøre, er ’et levende og udviklende arbejdsmiljø’, ’sundhed og sikkerhed’ samt ’rummelighed og mangfoldighed’.

Med et levende og udviklende arbejdsmiljø mener vi et vækstmiljø præget af nytænkning og viljen og evnen til at finde nye veje og metoder. Det indebærer, at vi forsøger at skabe miljøer præget af positiv samarbejdsvilje, som giver mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling gennem opgaveløsning og vedvarende uddannelse.

Sundhed og sikkerhed er en værdi, fordi vi tillægger sunde og sikkerhedsmæssigt forsvarlige arbejdspladser stor betydning - herunder et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der fremmer tryghed og trivsel på arbejdspladsen.

Rummelighed og mangfoldighed betyder, at vi tager hensyn til, hvilken livsfase den enkelte medarbejder befinder sig i. Og det betyder, at fastholdelse, rekruttering og det ’rummelige arbejdsmarked’ er vigtige pejlemærker fremover.

Lolland Kommune vil kendes på …

  • at arbejdsmiljøarbejdet er en naturlig del af det daglige arbejde.
  • at ledelse gennem kendte målsætninger og forventninger giver den enkelte mulighed for at tilegne sig den nødvendige baggrund for at udføre arbejdsopgaverne, så løn- og arbejdsforhold matcher opgaveløsningen.
  • at medarbejderrepræsentanter i MED-udvalg inddrages offensivt i udviklingen af arbejdspladsen for at drage nytte af medarbejdernes viden, ideer og erfaring.

Sidst opdateret 05-12-2016