header-img
  • Udgivet 8.3.2017

Høring af Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Forslaget var i høring frem til den 3. maj 2017.

Lolland Kommune har den 23. februar 2017 vedtaget ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport” med henblik på at sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Forslaget til Kommuneplanen er digital og kan ses her. Forslaget til Kommuneplanen findes også i en papirudgave på kommunens biblioteker.

Høring
Planforslaget var i høring frem til den 3. maj 2017.

Yderlige oplysninger kan fås ved kontakt til Magnus Klamer Jørgensen på tlf. 54 67 66 06 eller mail makj@lolland.dk.

Kommuneplanens indhold
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er bygget op i tre hoveddele:

- Hovedstruktur - der indeholder den samlede politik for arealanvendelsen.
- Retningslinjer og redegørelse – der er tematiseret i 12 overordnede kapitler.
- Rammer for lokalplanlægningen.

Det overordnede bymønster fra Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2030 er indarbejdet og har været styrende for fastholdelse og nyudlæg af rammer til bolig-, erhverv-, og turismeformål samt for detailhandelsstrukturen.

Derudover er strategier, politikker og planer på skole-, ældre-, fritids- og sundhedsområdet m.v. med betydning for den fysiske arealanvendelse indarbejdet.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 indeholder desuden en helhedsplan for området Holeby-Rødbyhavn, herunder den fremtidige byudvikling omkring den nye station ved Rødby, som primært består af perspektivområder omkring stationen, og en ny ramme til blandet by- og boligområde.

I planperioden er der udarbejdet landskabsanalyse, jordbrugsanalyse, kulturmiljøkortlægning, turistpolitisk redegørelse og grundvandsredegørelse, som har dannet baggrund for:

- Nye landskabsudpegninger
- Nye jordbrugsudpegninger
- Nye kulturmiljøudpegninger
- Nye retningslinjer for grundvand
- Nye udpegninger og ændringer i turist- og fritidsanlæg

I Forslag til Kommuneplan 2017-2029, er antallet af retningslinjer reduceret fra 367 til 257 sammenlignet med Kommuneplan 2010-2022, samtidig er der skabt bedre sammenhæng mellem retningslinjer og redegørelse.

Der er udarbejdet en miljøvurdering, som indeholder en beskrivelse og vurdering af kommuneplanens indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen er indarbejdet i det digitale forslag til kommuneplan.

Retsvirkninger
Efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 kan kommunen,
• i byzonen, udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne, jf. planlovens § 12, stk. 2, og
• i byzoner og sommerhusområder, udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne, jf. planlovens § 12, stk. 3.
• skabe nye muligheder for erhverv, boliger mv. i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer f.eks. gennem lokalplaner og landzonetilladelser.

Borgermøde
Der var borgermøde i Lalandia 6. april kl. 17.00-19.30, hvor forslaget til Kommuneplanen blev præsenteret og efterfølgende drøftet i temagrupper.