header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

Høring om ændring af Det Sydlollandske Dige i Rødbyhavn

I forbindelse med opgradering og forlængelse af Jønckvej i Rødbyhavn ønsker Lolland Kommune at gennembryde og flytte Det Sydlollandske Dige på ca. 50 m omtrent 80 m øst for Havnegade

Udgivet 19.2.2019

Høring af Idéoplæg til Solcelleanlæg ved Søllested

Idéoplægget er i høring fra 19. februar og til 19. marts 2019

Udgivet 19.2.2019

Høring af Idéoplæg til Vindmøller ved Bogø Inddæmning

Idéoplægget er i høring fra 19. februar og til 19. marts 2019

Udgivet 19.2.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Gustav Wiedsvej 22, 4900 Nakskov, matr. nr. 12ab Branderslev By, Branderslev

Der er givet tilladelse til at bygningen kan indrettes til B&B, take-away køkken og selskabslokale

Udgivet 18.2.2019

Screeningsafgørelse vedr. etablering af en 20 m3 F-gastank på Langøvej 4, 4900 Nakskov

Primagaz har på vegne af Fredsholm Gods indsendt VVM-ansøgning efter miljøvurderingslovens § 19 til etablering af en 20 m3 F-gastank på Langøvej 4, 4900 Nakskov

Udgivet 15.2.2019

Ændring af placering af produktionsareal i ny stald- og ridehusbygning på Bindernæs Efterskole, K.H. Kofoedsvej 70, 4970 Rødby

Lolland Kommune meddelte den 14. december efter Husdyrbrugloven § 16 b miljøtilladelse til etablering af stald, ridehus og overdækket mødding på ejendommen Bindernæs Eftersko-le, K. H. Kofoedsvej 70, 4970 Rødby. Nu ønsker Bindernæs Efterskole en anden placering af selve stalden i den samlede bygning

Udgivet 13.2.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Bygaden 53B, 4983 Dannemare, matr. nr. 1a Dannemare By, Dannemare

Der er givet tilladelse til opførelse af en pavillon med et grundareal på 16 m², og en max. Højde på 3,00 meter

Udgivet 12.2.2019

Tilladelse til krydsning af Storkerenden, Kommunevandløb 51 Maribo med spildevandsledning

Niras A/S har på vegne af Lolland Kommune, Sektor for Service og Bygninger søgt om at krydse Kommunevandløb 51 Maribo, Storkerenden i ca. station 586 med en spildevandsledning. Krydsningen ønskes foretaget over det rørlagte vandløb.

Udgivet 11.2.2019

Høring af Forslag til Lokalplan for Udvidelse af fjernvarmeanlæg i Rødby

Lolland Kommune har den 6. februar 2019 vedtaget ”Forslag til Lokalplan 360-111 Udvidelse af fjernvarmeanlæg i Rødby" der er i høring fra 7. februar til 4. april 2019.

Udgivet 7.2.2019

Høring af Forslag til Kommuneplantillæg 11 for Udvidelse af fjernvarmeanlæg i Rødby

Lolland Kommune har den 6. februar 2019 vedtaget ”Forslag til Kommuneplantillæg 11 Udvidelse af fjernvarmeanlæg i Rødby" der er i høring fra 7. februar til 4. april 2019

Udgivet 7.2.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Alsøvej 10B, 4960 Holeby, matr. nr. 16b Alsø By, Fuglse

Der er givet tilladelse til terrænregulering

Udgivet 7.2.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Bagskovvej 1B, 4960 Holeby, matr. nr. 14s Fuglse By, Fuglse

Der er givet tilladelse til terrænregulering

Udgivet 7.2.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Bagskovvej 1B, 4960 Holeby, matr. nr. 14s Fuglse By, Fuglse

Der er givet tilladelse til terrænregulering

Udgivet 7.2.2019

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til vandløbsregulering af del af Kommunevandløb 30, tilløb til Nældevads Å. Matr.nr. 2a Bandholm Hgd, Bandholm

Lolland Kommunes meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til et reguleringsprojekt for Kommunevandløb 30, som indebærer en genåbning af en rørlagt strækning af de nederste 41 meter fra skovvejen ved Skibevej 59 frem til udløbet i Nældevads Å

Udgivet 6.2.2019

Tilladelse til rørudskiftning af bro i Munkerodsrenden for Grønnevej

Lolland Kommune, Park og Vej ønsker at udskifte den eksisterende Ø 1,50 m rørbro, for Grønnevej over Munkerodsrenden, kommunevandløb 2L st. 2043 – 2048 med en ny Ø 1,25 m rørbro

Udgivet 5.2.2019

Tilladelse til udskiftning af bro i Ryde Hedeløb for Troelsebyvej.

Lolland Kommune, Park og Vej ønsker at udskifte den eksisterende bro, for Troelsebyvej (ved nr. 45) over Ryde Hedeløb, kommunevandløb 8L st. 2037 – 2047 med en ny stålrørsbro

Udgivet 4.2.2019

Tilladelse til udskiftning af bro i kommunevandløb 36L for Runestensvej

Lolland Kommune, Park og Vej ønsker at udskifte den eksisterende bro, kaldet Runestensvad Bro for Runestensvej over kommunevandløb 36L st. 5004 – 14 med en ny stålrørsbro

Udgivet 1.2.2019

Afgørelse om miljøgodkendelse af Bar2 A/S, V. Henriksens Vej 4, 4930 Maribo

Bar2 A/S, V. Henriksens Vej 4, 4930 Maribo har søgt om fornyet miljøgodkendelse, da forudsætningerne er væsentligt ændrede siden den sidste revision af miljøgodkendelsen fra 27.11.2001.

Udgivet 31.1.2019

Afgørelse om at ændringer i produktionen hos Bar2 A/S ikke er VVM pligtig

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at ændringer i produktionen hos Bar2 A/S, som foretager forchromning af metalemner ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, og derfor ikke er VVM-pligtigt

Udgivet 31.1.2019

Tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til offentlig regnvandsledning samt processpildevand fra vaskeplads til offentlig spildevandsledning fra Femern Business Park, Norgesvej 2, 4970 Rødby

Tilladelse til afledning af processpildevand samt tag- og overfladevand, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3

Udgivet 28.1.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Gloslunde Gade 9, 4983 Dannemare, matr. nr. 8m Gloslunde By, Gloslunde

Der er givet tilladelse til at udstykke en tidligere lærerindebolig til anvendelse som beboelsesejendom

Udgivet 25.1.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Østerskoven 6B, 4913 Horslunde, matr. nr. 50 Nøbbet By, Horslunde

Der er givet tilladelse til etablering af en ny sø med et areal på ca. 1000 m2

Udgivet 24.1.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Skelstrupvej 32, 4930 Maribo, matr. nr. 1a Skelstrup By, Hunseby

Der er givet tilladelse til at ombygge og indrette 3 små B&B lejligheder

Udgivet 23.1.2019

Høring af Forslag til Kommuneplantillæg 10 Solcelleanlæg ved Knuthenborg

Lolland Kommune har den 9. januar 2019 vedtaget ”Forslag til Kommuneplantillæg 10 Solcelleanlæg ved Knuthenborg” med tilhørende miljøvurdering, der er i høring fra 21. januar til 18. marts 2019.

Udgivet 21.1.2019

Høring af Forslag til Lokalplan for Solcelleanlæg ved Knuthenborg

Lolland Kommune har den 9. januar 2019 vedtaget ”Forslag til Lokalplan 360-110 Solcelleanlæg ved Knuthenborg”, der er i høring fra 21. januar til 18. marts 2019.

Udgivet 21.1.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Herredsvej 179, 4944 Fejø, matr. nr. 29i Vesterby By, Fejø

Der er givet tilladelse til at stueetagen kan anvendes til vandrehjem

Udgivet 21.1.2019

Tilladelse til at krydse kvl 33L, 8, 9, 10 og 33 Maribo med fjernvarmeledning

På vegne af Lolland Varme A/S har Moe A/S søgt om tilladelse til krydsning af kommunevandløb i forbindelse med etablering af en fjernvarmeledning fra Nørreballe til Bandholm/Reersnæs

Udgivet 21.1.2019

Offentlig bekendtgørelse af Lolland Kommunes beslutning om ophævelse af bevaringsudpegning af Vestergade 13, 4930 Maribo

Lolland Kommune godkendte den 20. december 2018 bevaringsophævelsen og nedrivningen af boliglængen og udhuset på ejendommen Vestergade 13, 4930 Maribo, matr. nr. 250a, Maribo Bygrunde.

Udgivet 10.1.2019

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for ændringer af rammer for Maribo Bymidte

Lolland Kommune har den 20. december 2018 endeligt vedtaget ”Kommuneplantillæg 8 for ændring af rammer for Maribo Bymidte”

Udgivet 10.1.2019

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Grandfeldts Gård - Maribo

Lolland Kommune har den 20. december 2018 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-98 for Grand-feldts Gård, Maribo”

Udgivet 10.1.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Langholm Strandvej 2, 4983 Dannemare, matr. nr. 24n Dannemare By, Dannemare

Der er givet tilladelse til opstilling af 30m mast til antenner og en teknikkabine

Udgivet 7.1.2019

Revurdering af miljøgodkendelse til Munks Produkt, Maribo

Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed har den 4. januar 2019 meddelt revurdering af miljøgodkendelse til Munks Produkt, Maribo beliggende Banevænget 11, 4930 Maribo

Udgivet 4.1.2019

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Transporttungt erhvervsområde ved afkørsel 48 i Maribo Erhvervspark

Lolland Kommune har den 29. november 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 360-106.

Udgivet 11.12.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervs- og boligområde ved Rødbyvej i Nakskov

Lolland Kommune har den 5. december 2018 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-108 og Kommuneplantillæg 7.

Udgivet 10.12.2018

Høring af Forslag til Lokalplan for dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov

Lolland Kommune har den 29. november 2018 vedtaget ”Forslag til Lokalplan 360-109 for Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej”, der er i høring fra 6. december 2018 til 31. januar 2019.

Udgivet 6.12.2018

Høring af Forslag til Kommuneplantillæg 9 Udvidelse af bymidten i Nakskov

Lolland Kommune har den 29. november 2018 vedtaget ”Forslag til Kommuneplantillæg 9 til Udvidelse af bymidten i Nakskov”, der er i høring fra 6. december 2018 til 31. januar 2019.

Udgivet 6.12.2018

Tilladelse til tømning af Strandholm Sø, med udledning til Femern Bælt

Lolland Kommune giver hermed tilladelse til at Femern A/S tømmer og nedlægger Strandholm Sø, beliggende på matrikel 244ab, Rødby Markjorder, i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser og senere udgravning af Femern-tunnelen

Udgivet 23.10.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Bagskovvej 2, 4960 Holeby, matr. nr. 5a Alsø By, Fuglse.

Der er givet tilladelse til etablering af en ny sø med et areal på ca. 300 m2.

Udgivet 22.10.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Reventlowvej 2, 4913 Horslunde, matr. nr. 57a Horslunde By, Horslunde.

Der er givet tilladelse til udvidelse af eksisterende vandhul, således at arealet bliver ca. 300 m2.

Udgivet 22.10.2018

Forslag til reguleringsprojekt for en del af Kommunevandløb 30, tilløb til Nældevads Å

Lolland Kommune ønsker at udføre vandløbsrestaurering på en 41 m rørlagt strækning af Kommunevandløb 30, tilløb til Nældevads Å. Projektet har til formål at forbedre vandløbets miljøtilstand ved åbning af den rørlagte strækning og udskiftning af en vejunderføring, hvorved der skabes faunapassage fra udløbet i Nældevads Å til de opstrøms dele af Kommunevandløb 30. Den åbnede strækning restaureres med sten og grus hvorved der skabes varierede strømforhold og flere levesteder for vandløbsfaunen, herunder gydepladser for ørred.

Udgivet 16.10.2018

Høring vedrørende tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

Forsyningsselskabet Lolland Varme A/S har den 7. september 2018 ansøgt Lolland Kommune om godkendelse af et projektforslag. Projektet medfører, at din ejendom, nævnt overfor, bliver pålagt tilslutnings- og forblivelsespligt.

Udgivet 15.10.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Opgradering af Jøncksvej fra Færgevej til Rødbyhavn havn

Lolland Kommune har den 20. september 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 360-104 og Kommuneplantillæg 3

Udgivet 25.9.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Blandet byområde, Stokkemarke

Lolland Kommune har den 6. december 2017 endeligt vedtaget planen.

Udgivet 13.12.2017