header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

2. generations Natura 2000 handleplaner for perioden 2016-2021

Lolland Kommune har vedtaget 3 Natura 2000 handleplaner gældende for Natura 2000 områderne nr. 179 Nakskov Fjord og Indrefjord, nr. 177 Maribosøerne og nr. 173 Smålandfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

Udgivet 28.4.2017

Revurdering af miljøgodkendelse Højfjældevej 5, 4900 Nakskov

Lolland Kommune har revurderet miljøgodkendelse af produktion af slagtesvin og kvæg på ejendommen Højfjældevej 5, 4900 Nakskov.

Udgivet 28.4.2017

Afgørelse om ikke VVM pligt ved udførelse af undersøgelsesboring i Søllested skov, matr. nr. 1h, Søllestedgård, Søllested

Udgivet 27.4.2017

Tilladelse til udførelse af undersøgelsesboring i Søllested skov, matr. nr. 1h, Søllestedgård, Søllested

Udgivet 27.4.2017

Offentlig bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens beslutning om ophævelse af bevaringsudpegning af Ringsebøllevej 57, 4970 Rødby

Økonomiudvalget godkendte den 20. april 2017 bevaringsophævelsen og dermed nedrivningen af Ringsebøllevej 57, 4970 Rødby, mat. nr. 9d Ringsebølle By, Ringsebølle.

Udgivet 25.4.2017

VVM-screening af vandløbsreguleringsprojekt for del af Strognæsbækken. Matr.nr 1d Bremersvold hgd., Errindlev og 1b Kærstrup hgd., Fuglse

VVM-screening af vandløbsreguleringsprojekt.

Udgivet 24.4.2017

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til vandløbsregulering af del af Strognæsbækken. Matr.nr 1d Bremersvold hgd., Errindlev og 1b Kærstrup hgd., Fuglse

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.

Udgivet 24.4.2017

Afgørelse om, at udvidelse af slagtesvineproduktionen på Skodsebøllevej 29, 4920 Søllested (CVR nr. 21595276) ikke skal godkendes efter Husdyrgodkendelsesloven

Lolland Kommune har efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 30 afgjort, at udvidelse af slagtesvineproduktionen fra årligt 8.985 slagtesvin (32-107 kg) til årligt 9.019 slagtesvin (31 – 111 kg) på ejendommen Skodsebøllevej 29, 4920 Søllested ikke kræver godkendelse efter bestemmelserne i Husdyrgodkendelsesloven.

Udgivet 20.4.2017

Tilladelse til udførelse af en grundvandsovervågningsboring på kommunalt vejareal ved matr. nr. 2e Tågense By, Tågense

Lolland Kommune har 13. marts 2017 modtaget ansøgning fra Miljøstyrelsens Grundvandskontor, Aalborg om tilladelse til at etablere en ca. 25 m dyb grundvands overvågningsboring på et kommunalt vejareal matr. Nr. 7000 c, Tågense By Tågense, ud for matrikel nr. 2e, Tågense By, Tågense.

Udgivet 19.4.2017

Ansøgning om udvidelse af sobesætningen på ejendommen Tjørnevang, Tjørnevangsvej 5, 4912 Harpelunde

Lolland Kommune har modtaget ansøgninger om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven § 12 om udvidelse af sobesætningen på ejendommen Tjørnevang, Tjørnevangsvej 5, 4912 Harpelunde.

Udgivet 18.4.2017

Landzonetilladelse til lovliggørelse af to mindre udhusbygninger på henholdsvis 6 m2 og 10 m2

Udgivet 12.4.2017

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport, Vadbrovej 2, 4913 Horslunde

Udgivet 12.4.2017

Etablering af silo på ejendommen Mindestensvej 19, 4970 Rødby

Udgivet 11.4.2017

Høring om udvidelse af åbningstider for roemodtagelse på Nordic Sugar i Nakskov

Offentlig høring frem til 1. maj 2017.

Udgivet 8.4.2017

Etablering af siloer på ejendommen Nøbbøllevej 2, 4960 Holeby

Lolland Kommune har afgjort, at etablering af 2 siloer på ejendommen Nøbbøllevej 2, 4960 Holeby ikke kræver godkendelse efter bestemmelserne i husdyrgodkendelsesloven.

Udgivet 7.4.2017

Høring af debatoplæg for ny dagligvarebutik på Løjtoftevej i Nakskov

Debatoplægget er i høring frem til 4. maj 2017.

Udgivet 6.4.2017

Forslag til reguleringsprojekt for Strognæsbækken st. 700-2100 i forbindelse med vandløbsrestaurering

Lolland Kommune ønsker at udføre vandløbsrestaurering på en strækning af Strognæsbækken. Projektet har til formål at forbedre vandløbets miljøtilstand ved restaurering med sten og grus, hvorved der skabes mere varierede strømforhold og flere levesteder for vandløbsfaunaen og gydepladser for ørred.

Udgivet 6.4.2017

Langet Gade 11a-Afgørelse om ikke-VVM pligt ved udførelse af markvandingsboring for Martin Jensen, Tjennemarkevej 58, 4952 Stokkemarke

Udgivet 5.4.2017

Landzonetilladelse til lovliggørelse af værkstedsbygning mm., Tårsvej 68, 4912 Harpelunde

Lolland Kommune har den 04-04-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Tårsvej 68, 4912 Harpelunde, matr. nr. 6m Sandby By, Sandby. Der er givet tilladelse til lovliggørelse af værkstedsbygning, carport sammenbygget med udhus samt vognport.

Udgivet 5.4.2017

Landzonetilladelse til anvendelsesændring og ombygning, Rødvej 11, 4930 Maribo

Lolland Kommune har den 04. april 2017, meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Rødvej 11, 4930 Maribo, matr. nr. 30c Bursø By, Bursø. Der er givet tilladelse til anvendelsesændring, samt ombygning, af eksisterende ejendom.

Udgivet 5.4.2017

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning, Østerhovedvej 10, 4930 Maribo

Lolland Kommune har den 03. april 2017, meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Østerhovedvej 10, 4930 Maribo, matr. nr. 13i Askø By, Askø. Der er givet tilladelse til opførelse af tilbygning på 57 m², til brug for vandværkets drift.

Udgivet 4.4.2017

Langet Gade 11a – Boringstilladelse og midlertidig indvindingstilladelse til Martin Jensen, Tjennemarkevej 58, 4952 Stokkemarke

Lolland Kommune har 15. februar 2009 modtaget ansøgning fra Martin Jensen, Tjennemarkevej 58, 4952 Stokkemarke, om etablering af en markvandingsboring til vanding af 40 ha kartofler på matrikel 3d Langet By, Østofte. Totalt søges om en indvinding på 20.000 m3/år

Udgivet 3.4.2017

Offentlig høring af Forslag til Spildevandsplan 2017-2027

Planen er i høring frem til og med 26. maj 2017. Der afholdes borgermøde d. 2. maj kl. 18:30 – 20:00 i Højrebyhallen.

Udgivet 31.3.2017

Forlængelse af høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 3 vindmøller i Skodsebølle med yderligere 3 uger

Planerne er i høring frem til 24. april 2017.

Udgivet 30.3.2017

Høring af Forslag til ophævelse af dele af Lokalplan 367-2 ved Axeltorv i Nakskov

Planen er i høring frem til 22. maj 2017.

Udgivet 27.3.2017

Offentlig høring af hel eller delvis ophævelse af 8 lokalplaner

Lolland Kommune har den 23. februar 2017 besluttet, at sende Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2017. Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ophæver hel eller delvis 8 lokalplaner.

Udgivet 8.3.2017

Høring af Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Forslaget er i høring frem til den 3. maj 2017.

Udgivet 8.3.2017

Offentlig høring om bevaringsophævelse på 23 bygninger i forbindelse med Kommuneplan 2017-2029

Offentlig høring fra den 8. marts 2017 til 3. maj 2017.

Udgivet 8.3.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for blandet byområde i Horslunde

Planen er offentliggjort d. 2. marts 2017.

Udgivet 2.3.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for Grandfeldts Gård i Maribo

Planerne er i høring frem til 26. april 2017.

Udgivet 1.3.2017

Høring om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Vestergade 13 i Maribo

Høringsperioden er frem til 26. april 2017.

Udgivet 1.3.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017