header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

Landzonetilladelse på ejendommen - Skovvej 2, 4960 Holeby, matr. nr. 19a, Holeby By, Holeby

Der er givet tilladelse til udstykning af bygningssæt med beboelse.

Udgivet 18.4.2019

Boringstilladelse til etablering af ny vandforsyningsboring i Rørmarkskov – matr. 1b, Havløkkegård, Bandholm

Jan Thomsen, KEMIC vandrens A/S, har på vegne af Stokkemarke vandværk, ved Palle Rasmussen, ansøgt om tilladelse til at etablere en vandindvindingsboring i Rørmarkskov, matrikel nr. 1b, Havløkkegård, Bandholm. Formålet med boringen er, dels at erstatte en lukket indvindingsboring i Stokkemarke by og dels at fremtidssikre og sprede vandindvin-dingen til Stokkemarke vandværk

Udgivet 11.4.2019

Afgørelse om ikke VVM pligt ved etablering af ny vandværksboring i Rørmarkskov

Jan Thomsen, KEMIC vandrens A/S, har på vegne af Stokkemarke vandværk, ved Palle Rasmussen, ansøgt om tilladelse til at etablere en vandindvindingsboring i Rørmarkskov, matrikel nr. 1b, Havløkkegård, Bandholm. Formålet med boringen er, dels at erstatte en lukket indvindingsboring i Stokkemarke by og dels at fremtidssikre og sprede vandindvin-dingen til Stokkemarke vandværk

Udgivet 11.4.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Birketvej 260, 4941 Bandholm, matr. nr. 4c Blans By, Stokkemarke

Der er givet tilladelse til ændret anvendelse af areal. Arealet ændres fra benyttelse som landbrugsjord til benyttelse til pumpestation

Udgivet 4.4.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Bandholmvej 166, 4953 Vesterborg, matr. nr. 1o Hejringe By, Birket

Der er givet tilladelse til ændret anvendelse af areal. Arealet ændres fra benyttelse til have til benyttelse til pumpestation

Udgivet 4.4.2019

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 9 for Udvidelse af bymidten i Nakskov

Lolland Kommune har den 28. marts 2019 endeligt vedtaget ”Kommuneplantillæg 9 for Udvidelse af bymidten i Nakskov”

Udgivet 29.3.2019

Endelig vedtagelse af Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov

Lolland Kommune har den 28. marts 2019 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-109 for dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov”.

Udgivet 29.3.2019

Screeningsafgørelse vedr. omdannelsesprojekt på Hestehovedet, Nakskov

Projektet omhandler en omlægning af et eksisterende grønt, rekreativt område, som i dag fremstår som en stor græsplæne. Omlægning medfører ikke store ændringer i området, men giver det et ”ansigtsløft”. Der vil fortsat være tale om et grønt, rekreativt område, hvor der dog fremadrettet vil være specifikke pladser. Et torvområde belagt med træ, et bi-torv og et markeds-/koncerttorv begge fremstår med slået græs

Udgivet 28.3.2019

Tilladelse til gennembrud og flytning af Det Lollandske Dige i Rødbyhavn

I forbindelse med opgradering og forlængelse af Jøncksvej i Rødbyhavn ønsker Lolland Kommune at gennembryde og flytte Det Lollandske Dige på ca. 50 m lidt øst for Havnegade

Udgivet 25.3.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Gallevej 76, 4913 Horslunde, matr. nr. 2r Utterslev By, Utterslev

Der er givet tilladelse til opførelse af en shelterplads med to sheltere, en bålhytte og et multtoilet

Udgivet 15.3.2019

Vandindvindingstilladelse til markvanding til DGU nr. 229.241 – matr. 1a, Frederiksdal Hgd, Sandby

Frederiksdal Gods har ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 229.241 beliggende på Frederiksdalvej 30, 4912 Harpelunde, matr. 1a, Frederiksdal Hgd, Sandby.

Udgivet 14.3.2019

Afgørelse om ikke VVM pligt ved fornyelse af markvandingstilladelse til boring DGU nr. 229.241

Frederiksdal Gods har ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 229.241 beliggende på Frederiksdalvej 30, 4912 Harpelunde, matr. 1a, Frederiksdal Hgd, Sandby. Formålet med boringen er vandforsyning af husstande, vanding af kirsebærtræer og evt. grøntsager samt til brug i forbindelse med vinproduktion.I forbindelse med ansøgningen har ansøger ligeledes udfyldt et VVM screeningsskema, der er vedlagt afgørelsen som bilag A

Udgivet 14.3.2019

Dispensation fra afstandskrav i vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 39.6.1 Rødby i Rødby Lystskov

Lolland Kommune, Park og Vej ønsker at etablere en indhegnet naturlegeplads i Rødby Lystskov, Strandvejen 3, 4970 Rødby på arealet over det rørlagte kommunevandløb 39.6.1 Rødby

Udgivet 26.2.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Bagskovvej 1B, 4960 Holeby, matr. nr. 14s Fuglse By, Fuglse

Der er givet tilladelse til terrænregulering

Udgivet 7.2.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Herredsvej 179, 4944 Fejø, matr. nr. 29i Vesterby By, Fejø

Der er givet tilladelse til at stueetagen kan anvendes til vandrehjem

Udgivet 21.1.2019

Offentlig bekendtgørelse af Lolland Kommunes beslutning om ophævelse af bevaringsudpegning af Vestergade 13, 4930 Maribo

Lolland Kommune godkendte den 20. december 2018 bevaringsophævelsen og nedrivningen af boliglængen og udhuset på ejendommen Vestergade 13, 4930 Maribo, matr. nr. 250a, Maribo Bygrunde.

Udgivet 10.1.2019

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for ændringer af rammer for Maribo Bymidte

Lolland Kommune har den 20. december 2018 endeligt vedtaget ”Kommuneplantillæg 8 for ændring af rammer for Maribo Bymidte”

Udgivet 10.1.2019

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Grandfeldts Gård - Maribo

Lolland Kommune har den 20. december 2018 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-98 for Grand-feldts Gård, Maribo”

Udgivet 10.1.2019

Landzonetilladelse på ejendommen - Langholm Strandvej 2, 4983 Dannemare, matr. nr. 24n Dannemare By, Dannemare

Der er givet tilladelse til opstilling af 30m mast til antenner og en teknikkabine

Udgivet 7.1.2019

Revurdering af miljøgodkendelse til Munks Produkt, Maribo

Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed har den 4. januar 2019 meddelt revurdering af miljøgodkendelse til Munks Produkt, Maribo beliggende Banevænget 11, 4930 Maribo

Udgivet 4.1.2019

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Transporttungt erhvervsområde ved afkørsel 48 i Maribo Erhvervspark

Lolland Kommune har den 29. november 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 360-106.

Udgivet 11.12.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervs- og boligområde ved Rødbyvej i Nakskov

Lolland Kommune har den 5. december 2018 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-108 og Kommuneplantillæg 7.

Udgivet 10.12.2018

Tilladelse til tømning af Strandholm Sø, med udledning til Femern Bælt

Lolland Kommune giver hermed tilladelse til at Femern A/S tømmer og nedlægger Strandholm Sø, beliggende på matrikel 244ab, Rødby Markjorder, i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser og senere udgravning af Femern-tunnelen

Udgivet 23.10.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Bagskovvej 2, 4960 Holeby, matr. nr. 5a Alsø By, Fuglse.

Der er givet tilladelse til etablering af en ny sø med et areal på ca. 300 m2.

Udgivet 22.10.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Reventlowvej 2, 4913 Horslunde, matr. nr. 57a Horslunde By, Horslunde.

Der er givet tilladelse til udvidelse af eksisterende vandhul, således at arealet bliver ca. 300 m2.

Udgivet 22.10.2018

Forslag til reguleringsprojekt for en del af Kommunevandløb 30, tilløb til Nældevads Å

Lolland Kommune ønsker at udføre vandløbsrestaurering på en 41 m rørlagt strækning af Kommunevandløb 30, tilløb til Nældevads Å. Projektet har til formål at forbedre vandløbets miljøtilstand ved åbning af den rørlagte strækning og udskiftning af en vejunderføring, hvorved der skabes faunapassage fra udløbet i Nældevads Å til de opstrøms dele af Kommunevandløb 30. Den åbnede strækning restaureres med sten og grus hvorved der skabes varierede strømforhold og flere levesteder for vandløbsfaunen, herunder gydepladser for ørred.

Udgivet 16.10.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Blandet byområde, Stokkemarke

Lolland Kommune har den 6. december 2017 endeligt vedtaget planen.

Udgivet 13.12.2017