header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Havegård, Skovbøllevej 15, til Kommunevandløb 7, Ravnsborg

Tilladelse meddeles til udledning af vejvand til Kommunevandløb 51

Udgivet 18.10.2018

Forslag til reguleringsprojekt for en del af Kommunevandløb 30, tilløb til Nældevads Å

Lolland Kommune ønsker at udføre vandløbsrestaurering på en 41 m rørlagt strækning af Kommunevandløb 30, tilløb til Nældevads Å. Projektet har til formål at forbedre vandløbets miljøtilstand ved åbning af den rørlagte strækning og udskiftning af en vejunderføring, hvorved der skabes faunapassage fra udløbet i Nældevads Å til de opstrøms dele af Kommunevandløb 30. Den åbnede strækning restaureres med sten og grus hvorved der skabes varierede strømforhold og flere levesteder for vandløbsfaunen, herunder gydepladser for ørred.

Udgivet 16.10.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Kramnitsevej 27, 4970 Rødby, matr. nr. 5c Tjørnebjerg, Gloslunde

Der er givet tilladelse til at ændre ejendommens status fra fritidshus til helårsbolig.

Udgivet 16.10.2018

Høring vedrørende tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

Forsyningsselskabet Lolland Varme A/S har den 7. september 2018 ansøgt Lolland Kommune om godkendelse af et projektforslag. Projektet medfører, at din ejendom, nævnt overfor, bliver pålagt tilslutnings- og forblivelsespligt.

Udgivet 15.10.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Agroindustri ved Savnsøgaard, Nakskov

Lolland Kommune har den 11. oktober 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 360-107 og Kommuneplantillæg 6.

Udgivet 12.10.2018

Ansøgning om miljøgodkendelse til fortsat produktion af slagtesvin i eksisterende stalde på ejendommen Skovstrædet 11, 4912 Harpelunde

Der er søgt om godkendelse til forsat drift af et staldanlæg med mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Der er ikke søgt om nyt byggeri af stalde eller nyt anlæg til husdyrgødning

Udgivet 9.10.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Kramnitsevej 45, 4970 Rødby, matr. nr. 3c Tjørnebjerg, Gloslunde

Der er givet tilladelse til ombygning og ændret anvendelse

Udgivet 9.10.2018

Kopi af Landzonetilladelse på ejendommen - Kramnitsevej 45, 4970 Rødby, matr. nr. 3c Tjørnebjerg, Gloslunde

Der er givet tilladelse til ombygning og ændret anvendelse

Udgivet 9.10.2018

Høring af Forslag til Lokalplan for Erhvervs- og boligområde ved Rødbyvej i Nakskov

Forslagene er i høring fra 5. oktober til 5. november 2018.

Udgivet 5.10.2018

Vandindvindingstilladelse til markvanding til DGU nr. 236.718 – matr. 45a Maribo markjorder, Maribo

Der er ansøgt om en vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 236. 718 beliggende på Rødbyvej 8, 4930 Maribo, på matr. nr. 45a Maribo markjorder, Maribo. Formålet med boringen er indvinding af vand til vanding af kartofler.

Udgivet 4.10.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Rødbyvej 56, 4930 Maribo, matr. nr. 44g Hillested By, Hillested.

Der er givet tilladelse til opførelse af et enfamiliehus på 123 m2.

Udgivet 2.10.2018

Vandindvindingstilladelse til markvanding til DGU nr. 236.372 – matr. 2a, Langet By, Østofte

Der er ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 236. 373 beliggende på Nørremosevej 27, 4930 Maribo, på matr. nr. 12a, Østofte By, Østofte. Formålet med boringen er indvinding af vand til vanding af specialafgrøder.

Udgivet 28.9.2018

Afgørelse om ikke VVM pligt ved fornyelse af markvandingstilladelse til boring DGU nr. 236.373

Der er ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 236. 373 beliggende på Nørremosevej 27, 4930 Maribo, på matr. nr. 12a, Østofte By, Østofte. Formålet med boringen er indvinding af vand til vanding af specialafgrøder.

Udgivet 28.9.2018

Vandindvindingstilladelse til markvanding til DGU nr. 236.371 – matr. 2a, Langet By, Østofte

Der er ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 236. 371 beliggende på Langet Gade 3, 4930 Maribo, på matr. nr. 2a, Langet By, Østofte.

Udgivet 28.9.2018

Afgørelse om ikke VVM pligt ved fornyelse af markvandingstilladelse til boring DGU nr. 236.371

Der er ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 236. 371 beliggende på Langet Gade 3, 4930 Maribo, på matr. nr. 2a, Langet By, Østofte. Formålet med boringen er indvinding af vand til vanding af special- og gartneriafgrøder samt frugttræer.

Udgivet 28.9.2018

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Nebbelunde Byvej 10, 4970 Rødby

Lolland Kommune har givet tilladelse til, at ejendommens ejer etablerer jordvarmeslanger på ejendommen Nebbelunde Byvej 10, 4970 Rødby, matrikel nr. 7a, Nebbelunde By, Nebbelunde

Udgivet 27.9.2018

Offentlig høring om ophævelse af bevaringsværdien på bevaringsværdig bygning, Hillestedvej 4, 4970 Rødby

Lolland Kommune har overtaget ejendommen Hillestedvej 4, 4970 Rødby, matr. nr. 5c Norre By, Nebbelunde, med henblik på bevaringsophævelse og nedrivning

Udgivet 26.9.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Opgradering af Jøncksvej fra Færgevej til Rødbyhavn havn

Lolland Kommune har den 20. september 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 360-104 og Kommuneplantillæg 3

Udgivet 25.9.2018

Høring af Forslag til Kommuneplantillæg 8 - ”Ændring af rammer for Maribo Bymidte"

Forslaget er i høring fra 20. september til 18. oktober 2018

Udgivet 20.9.2018

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 5 for Holeby Skole

Lolland Kommune har den 15. august 2018 endeligt vedtaget ”Kommuneplantillæg 5 for Holeby Skole”

Udgivet 7.9.2018

Endelig ophævelse af del af Lokalplan 355-8 – Området til offentligt formål, Holeby Skole m.m.

Lolland Kommune har den 15. august 2018 endeligt ophævet del af ”Lokalplan 355-8 – området til offentligt formål, Holeby skole m.m..”

Udgivet 7.9.2018

Kåhavevej 8, 4920 Søllested – genoptaget afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Lolland Kommune meddelte den 15. august 2016 godkendelse af tillæg til miljøgodkendelse til svineproduktion på ejendommen Kaahavegaard, Kåhavevej 8, 4920 Søllested.

Udgivet 30.8.2018

Miljøgodkendelse Orehavevej 17, 4913 Horslunde til fortsat anvendelse af staldanlæg til slagtesvin

Lolland Kommune har den 20. august 2018 meddelt miljøgodkendelse. Klage kan indsendes senest d. 18. september 2018.

Udgivet 21.8.2018

Offentlig bekendtgørelse af Lolland Kommunes beslutning om ophævelse af bevaringsudpegning af Vejlebyvej 54, 4970 Rødby

Lolland Kommune godkendte den 7. august 2018 bevaringsophævelsen og dermed nedrivningen af Vejlebyvej 54, 4970 Rødby, matr. nr. 27g, Vejleby By, Vejleby

Udgivet 7.8.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Vestre Landevej 10, 4930 Maribo, matr. nr. 1bd Maribo Ladegård, Maribo

Der er givet tilladelse til at oplægge et midlertidigt jorddepot.

Udgivet 19.7.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Lyttesholmvej 2A, 4970 Rødby, matr. nr. 1h Lungholm Inddækning, Olstrup

Der er givet tilladelse til udstykning af delareal af matr. nr. 1h Lungholm Inddækning, Olstrup til anvendelse til afgræsning af heste og kvæg i sammenhæng med andre arealer i området

Udgivet 29.6.2018

Vandindvindingstilladelse til markvanding til DGU nr. 236.521 – matr. nr. 2a, Havløkke By, Østofte

Der er ansøgt om fornyelse af vandingstilladelse til boring DGU nr. 236.521 beliggende på Havløkkevej 69, 4951 Nørreballe, matrikel nr. 2a, Havløkke By, Østofte. Formålet med boringen er vanding i forbindelse med husdyrbrug.

Udgivet 14.6.2018

Afgørelse om ikke VVM pligt ved fornyelse af markvandingstilladelse til boring DGU nr. 236.521

Der er ansøgt om fornyelse af vandingstilladelse til boring DGU nr. 236.521 beliggende på Havløkkevej 69, 4951 Nørreballe, matrikel nr. 2a, Havløkke By, Østofte. Formålet med boringen er vanding i forbindelse med husdyrbrug.

Udgivet 14.6.2018

Dispensation til helårshold af geder på nedlagt godsbaneterræn ved Rødby Færge

I forbindelse med plan for naturpleje af det nedlagte godsbaneareal ved Rødby Færge har Lolland Kommune meddelt dispensation til helårshold af geder på arealet.

Udgivet 13.6.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Egebyvej 4, 4970 Rødby, matr. nr. 1æ Højbygård Hgd., Tågerup.

Der er givet tilladelse til nedrivning og genopførelse af en del af eksisterende udhusbygning.

Udgivet 11.6.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Møllevænget 25, 4951 Nørreballe, matr. nr. 11p Nørreballe By, Østofte.

Der er givet tilladelse til opførelse af et nyt 1. fam. hus, med tilhørende carport, udhus, anneks og væksthus.

Udgivet 8.6.2018

Tilladelse til udledning af processpildevand, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3.

Tilladelse meddeles til afledning af bassinvand til offentlig kloak fra Rødby Svømmehal, Byskolevej 6, 4970 Rødby.

Udgivet 22.5.2018

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af spildevand til kommunalt vandløb

- i forbindelse med regenerering af 2 boringer ved Rødby Kildeplads.

Udgivet 15.5.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervsområde nord for Finlandsvej i Rødbyhavn

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 19. april 2018

Udgivet 24.4.2018

Knuthenborg-Boringstilladelse og midlertidig indvindingstilladelse til en markvandingsboring ved Vindmøllerne

Lolland Kommune meddele Knuthenborg Gods afgørelse om at ville tillade en markvandsboring ved Knuthenborg Avlsgård

Udgivet 6.4.2018

Miljøgodkendelse til etablering af økologiske høns - Vejlebyvej 19, 4970 Rødby

Lolland Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en besætning på 36.000 økologiske høns på ejendommen Vejlebyvej 19, 4970 Rødby.

Udgivet 20.3.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Blandet byområde, Stokkemarke

Lolland Kommune har den 6. december 2017 endeligt vedtaget planen.

Udgivet 13.12.2017