header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

Høring af Forslag til Lokaplan for agroindustri ved Savnsøgaard, Nakskov

Planerne er i høring fra 16. august til 13. september 2018

Udgivet 16.8.2018

Tilladelse til genbrug af drænvand til vanding af greens på Maribo Sø Golfklub golfbane

Der er ansøgt om genbrug af drænvand til vanding af Greens på Maribo Sø Golfbane

Udgivet 13.8.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Vejrø 4, 4943 Torrig L, matr. nr. 2g Vejrø By, Fejø

Der er givet tilladelse til opsætning af 2 husstandsvindmøller.

Udgivet 10.8.2018

Dispensation til oprensning af 3 vandhuller, matr.nr. 16a Maglemer By, Hunseby

Lolland Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af 3 vandhuller.

Udgivet 9.8.2018

Offentlig bekendtgørelse af Lolland Kommunes beslutning om ophævelse af bevaringsudpegning af Vejlebyvej 54, 4970 Rødby

Lolland Kommune godkendte den 7. august 2018 bevaringsophævelsen og dermed nedrivningen af Vejlebyvej 54, 4970 Rødby, matr. nr. 27g, Vejleby By, Vejleby

Udgivet 7.8.2018

Miljøtilladelse til etablering af ny halmlade/maskinhus, Møllevej 38, 4960 Holeby

Lolland Kommune har d. 27. juli 2018 meddelt miljøtilladelse til etablering af ny halmlade/maskinhus og til fortsat drift af hestestalde Stald Thuja, Møllevej 38, 4960 Holeby

Udgivet 30.7.2018

Offentlig bekendtgørelse af Lolland Kommunes beslutning om ophævelse af bevaringsudpegning af Gerringevej 11, 4970 Rødby

Økonomiudvalget godkendte den 18. januar 2018 bevaringsophævelsen og dermed nedrivningen af Gerringevej 11, 4970 Rødby, matr. nr. 11b, Gerringe By, Tirsted

Udgivet 23.7.2018

Offentlig bekendtgørelse af Lolland Kommunes beslutning om ophævelse af bevaringsudpegning af Bukkehavevej 14, 4970 Rødby

Økonomiudvalget godkendte den 18. januar 2018 bevaringsophævelsen og dermed nedrivningen af Bukkehavevej 14, 4970 Rødby, matr. nr. 11a, V. Tirsted By, Tirsted

Udgivet 23.7.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Vestre Landevej 10, 4930 Maribo, matr. nr. 1bd Maribo Ladegård, Maribo

Der er givet tilladelse til at oplægge et midlertidigt jorddepot.

Udgivet 19.7.2018

Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2017-2027

Nyt erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 48 skal indgår som kloakopland i spildevandsplan 2017-2027. I høring frem til 4. september 2018.

Udgivet 10.7.2018

Høring om udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Borresminde Vandværk

Lolland Kommune har den 6. juni 2018 vedtaget ”Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Borresminde Vandværk” med henblik på at sende forslaget i offentlig høring i 12 uger.

Udgivet 6.7.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Lyttesholmvej 2A, 4970 Rødby, matr. nr. 1h Lungholm Inddækning, Olstrup

Der er givet tilladelse til udstykning af delareal af matr. nr. 1h Lungholm Inddækning, Olstrup til anvendelse til afgræsning af heste og kvæg i sammenhæng med andre arealer i området

Udgivet 29.6.2018

Fornyet offentlig høring om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Vestergade 13, Maribo

Lolland Kommune har udarbejdet et fornyet forslag til Lokalplan 360-98 ”Grandfeldts Gård, Maribo”, Vestergade 13, 4930 Maribo, som dog fortsat bl.a. muliggør nedrivning af hele den bevaringsudpegede firlængede købmandsgård, herunder to statsligt udpegede bevaringsværdige bygninger. I høring til 24. august 2018.

Udgivet 26.6.2018

Fornyet høring af Forslag til Lokalplan for Grandfeldts Gård i Maribo

Høringen er fra 22. juni til 24. august 2018. Der blev afholdt borgermøde d. 1. august 2018 på Sundhedscentret, Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo

Udgivet 22.6.2018

Vandindvindingstilladelse til markvanding til DGU nr. 236.521 – matr. nr. 2a, Havløkke By, Østofte

Der er ansøgt om fornyelse af vandingstilladelse til boring DGU nr. 236.521 beliggende på Havløkkevej 69, 4951 Nørreballe, matrikel nr. 2a, Havløkke By, Østofte. Formålet med boringen er vanding i forbindelse med husdyrbrug.

Udgivet 14.6.2018

Afgørelse om ikke VVM pligt ved fornyelse af markvandingstilladelse til boring DGU nr. 236.521

Der er ansøgt om fornyelse af vandingstilladelse til boring DGU nr. 236.521 beliggende på Havløkkevej 69, 4951 Nørreballe, matrikel nr. 2a, Havløkke By, Østofte. Formålet med boringen er vanding i forbindelse med husdyrbrug.

Udgivet 14.6.2018

Dispensation til helårshold af geder på nedlagt godsbaneterræn ved Rødby Færge

I forbindelse med plan for naturpleje af det nedlagte godsbaneareal ved Rødby Færge har Lolland Kommune meddelt dispensation til helårshold af geder på arealet.

Udgivet 13.6.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Egebyvej 4, 4970 Rødby, matr. nr. 1æ Højbygård Hgd., Tågerup.

Der er givet tilladelse til nedrivning og genopførelse af en del af eksisterende udhusbygning.

Udgivet 11.6.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Møllevænget 25, 4951 Nørreballe, matr. nr. 11p Nørreballe By, Østofte.

Der er givet tilladelse til opførelse af et nyt 1. fam. hus, med tilhørende carport, udhus, anneks og væksthus.

Udgivet 8.6.2018

Tilladelse til udledning af processpildevand, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3.

Tilladelse meddeles til afledning af bassinvand til offentlig kloak fra Rødby Svømmehal, Byskolevej 6, 4970 Rødby.

Udgivet 22.5.2018

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af spildevand til kommunalt vandløb

- i forbindelse med regenerering af 2 boringer ved Rødby Kildeplads.

Udgivet 15.5.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervsområde nord for Finlandsvej i Rødbyhavn

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 19. april 2018

Udgivet 24.4.2018

Knuthenborg-Boringstilladelse og midlertidig indvindingstilladelse til en markvandingsboring ved Vindmøllerne

Lolland Kommune meddele Knuthenborg Gods afgørelse om at ville tillade en markvandsboring ved Knuthenborg Avlsgård

Udgivet 6.4.2018

Miljøgodkendelse til etablering af økologiske høns - Vejlebyvej 19, 4970 Rødby

Lolland Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en besætning på 36.000 økologiske høns på ejendommen Vejlebyvej 19, 4970 Rødby.

Udgivet 20.3.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Blandet byområde, Stokkemarke

Lolland Kommune har den 6. december 2017 endeligt vedtaget planen.

Udgivet 13.12.2017