header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

Høring af Idéoplæg til Solceller ved Hobygård - Rødby Fjord

Lolland Kommune har den 5. december 2018 besluttet at sende ”Idéoplæg Solcelleanlæg ved Hoby, Rødby Fjord ” ud i høring fra d. 12. december 2018 til 19. januar 2019.

Udgivet 12.12.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Øvej 6, 4970 Rødby, matr. nr. 10a Nebbelunde By, Nebbelunde

Der er givet tilladelse til indvendig opdeling af eksisterende stuehus, til fremtidig anvendelse til 2 separate lejligheder

Udgivet 12.12.2018

Miljøtilladelse til fortsat anvendelse af eksisterende staldanlæg til svin og gyllebeholdere samt til etablering af ny sostald og ny hestestald på ejendommen Øster Nordlundevej 17, 4900 Nakskov

Lolland Kommune har for ejendommen Øster Nordlundevej 17, 4900 Nakskov den 11. december 2018 meddelt miljøtilladelse til fortsat anvendelse af staldanlæg til søer og anvendelse af gyllebeholdere samt til etablering af ny sostald og ny hestestald efter reglerne i husdyrbrugloven § 16 b

Udgivet 12.12.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Transporttungt erhvervsområde ved afkørsel 48 i Maribo Erhvervspark

Lolland Kommune har den 29. november 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 360-106.

Udgivet 11.12.2018

Afgørelse om, at der ikke skal ske revurdering af miljøgodkendelse af kvægbesætning på ejendommen Lilleholmsvej 2, 4970 Rødby

Lolland Kommune har den 11. december 2018 afgjort, at der ikke skal ske revurdering af miljøgodkendelsen af kvægbesætningen på ejendommen Lilleholmsvej 2, 4970 Rødby, da ammoniakemissionen fra ejendommen ikke har en negativ påvirkning af ammoniakfølsom natur i – og udenfor Natura 2000 områder

Udgivet 11.12.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Langøvej 34, 4900 Nakskov, matr. nr. 3b Langø, Kappel

Der er givet tilladelse til opførelse af en 30 m høj gittermast til mobilantenneanlæg

Udgivet 11.12.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervs- og boligområde ved Rødbyvej i Nakskov

Lolland Kommune har den 5. december 2018 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-108 og Kommuneplantillæg 7.

Udgivet 10.12.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Søvængerne 15, 4953 Vesterborg, matr. nr. 2c Hejringe By, Birket

Der er givet tilladelse til etablering af en ny sø

Udgivet 10.12.2018

Høring af Forslag til Lokalplan for dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej i Nakskov

Lolland Kommune har den 29. november 2018 vedtaget ”Forslag til Lokalplan 360-109 for Dagligvarebutik på hjørnet af Maribovej og Løjtoftevej”, der er i høring fra 6. december 2018 til 31. januar 2019.

Udgivet 6.12.2018

Høring af Forslag til Kommuneplantillæg 9 Udvidelse af bymidten i Nakskov

Lolland Kommune har den 29. november 2018 vedtaget ”Forslag til Kommuneplantillæg 9 til Udvidelse af bymidten i Nakskov”, der er i høring fra 6. december 2018 til 31. januar 2019.

Udgivet 6.12.2018

Afgørelse om, at der ikke skal ske revurdering af miljøgodkendelse til svineproduktionen på ejendommen Keldernæsvej 33, 4952 Stokkemarke

Lolland Kommune har den 4. december 2018 afgjort, at der ikke skal ske revurdering af miljøgodkendelsen til svineproduktionen på ejendommen Keldernæsvej 33, 4952 Stokkemarke, da ammoniakemissionen fra ejendommen ikke har en negativ påvirkning af ammoniakfølsom natur i – og udenfor Natura 2000 områder.

Udgivet 5.12.2018

Afgørelse om, at der ikke skal ske revurdering af miljøgodkendelse til svi-neproduktionen på ejendommen Skibevej 39, 4930 Maribo

Lolland Kommune har den 4. december 2018 afgjort, at der ikke skal ske revurdering af miljøgodkendelsen til svineproduktionen på ejendommen Skibevej 39, 4930 Maribo, da ammoniakemissionen fra ejendommen ikke har en negativ påvirkning af ammoniakfølsom natur i – og udenfor Natura 2000 områder

Udgivet 4.12.2018

Afgørelse om ikke VVM pligt til etablering af 2 husstandsvindmøller centralt beliggende på Vejrø

Lolland Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne på-virke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig.

Udgivet 28.11.2018

Afgørelse om ikke VVM pligt for solcelleanlæg ved Rødby Fjor

Lolland Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig.

Udgivet 22.11.2018

Miljøtilladelse til ændring af produktionen af svin på ejendommen Sjælstoftevej 21, 4895 Errindlev

Lolland Kommune har den 20. november 2018 givet en § 16 b miljøtilladelse til ændring af produktionen af slagtesvin på ejendommen Sjælstoftevej 21, 4895 Errindlev

Udgivet 21.11.2018

Vandindvindingstilladelse til markvanding til DGU nr. 236.738 – matr. 7a, Maglemer By, Hunseby

Knuthenborg Gods har ansøgt om markvandingstilladelse til boring DGU nr. 236.738 beliggende ved Knuthenborg Allé 2, 4930 Maribo, matrikel nr. 7a, Maglemer By, Hunseby. Formålet med boringen er vanding af specialafgrøder

Udgivet 20.11.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Rudbjergvej 16B, 4983 Dannemare, matr. nr. 1c Majbølle By, Tillitse.

Der er givet tilladelse til opførelse af en forhindringsbane på 365 meter, med tilhørende motionsredskaber.

Udgivet 16.11.2018

Vandindvindingstilladelse til markvanding til DGU nr. 229.267– matr. 4a, Kastager By, Utterslev

Der er ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 229.267 beliggende på GL. Kastagervej 31, 4913 Horslunde, matr. 4a, Kastager By, Utterslev. Formålet med boringen er vanding af specialafgrøder

Udgivet 16.11.2018

Afgørelse om ikke VVM pligt ved fornyelse af markvandingstilladelse til boring DGU nr. 229.267

Der er ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 229.267 beliggende på GL. Kastagervej 31, 4913 Horslunde, matr. 4a, Kastager By, Utterslev. Formålet med boringen er vanding af specialafgrøder

Udgivet 16.11.2018

Vandindvindingstilladelse til markvanding til DGU nr. 236.471 og 236. 494, matr. 12a, Tjennemarke By, Stokkemarke

Der er ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse til boringerne DGU nr. 236. 471 og 236. 494 beliggende ved Brandsmosevej, 4952 Stokkemarke, matr. 12a, Tjennemarke By, Stokkemarke. Formålet med boringen er vanding af specialafgrøder.

Udgivet 14.11.2018

Afgørelse om ikke VVM pligt ved fornyelse af markvandingstilladelse til boring DGU nr. 236.471 og 236. 494

Der er ansøgt om fornyelse af vandindvindingstilladelse til boringerne DGU nr. 236. 471 og 236. 494 beliggende ved Brandsmosevej, 4952 Stokkemarke, matr. 12a, Tjennemarke By, Stokkemarke. Formålet med boringen er vanding af specialafgrøder

Udgivet 14.11.2018

Tilladelse til tømning af Strandholm Sø, med udledning til Femern Bælt

Lolland Kommune giver hermed tilladelse til at Femern A/S tømmer og nedlægger Strandholm Sø, beliggende på matrikel 244ab, Rødby Markjorder, i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser og senere udgravning af Femern-tunnelen

Udgivet 23.10.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Bagskovvej 2, 4960 Holeby, matr. nr. 5a Alsø By, Fuglse.

Der er givet tilladelse til etablering af en ny sø med et areal på ca. 300 m2.

Udgivet 22.10.2018

Landzonetilladelse på ejendommen - Reventlowvej 2, 4913 Horslunde, matr. nr. 57a Horslunde By, Horslunde.

Der er givet tilladelse til udvidelse af eksisterende vandhul, således at arealet bliver ca. 300 m2.

Udgivet 22.10.2018

Forslag til reguleringsprojekt for en del af Kommunevandløb 30, tilløb til Nældevads Å

Lolland Kommune ønsker at udføre vandløbsrestaurering på en 41 m rørlagt strækning af Kommunevandløb 30, tilløb til Nældevads Å. Projektet har til formål at forbedre vandløbets miljøtilstand ved åbning af den rørlagte strækning og udskiftning af en vejunderføring, hvorved der skabes faunapassage fra udløbet i Nældevads Å til de opstrøms dele af Kommunevandløb 30. Den åbnede strækning restaureres med sten og grus hvorved der skabes varierede strømforhold og flere levesteder for vandløbsfaunen, herunder gydepladser for ørred.

Udgivet 16.10.2018

Høring vedrørende tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

Forsyningsselskabet Lolland Varme A/S har den 7. september 2018 ansøgt Lolland Kommune om godkendelse af et projektforslag. Projektet medfører, at din ejendom, nævnt overfor, bliver pålagt tilslutnings- og forblivelsespligt.

Udgivet 15.10.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Agroindustri ved Savnsøgaard, Nakskov

Lolland Kommune har den 11. oktober 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 360-107 og Kommuneplantillæg 6.

Udgivet 12.10.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Opgradering af Jøncksvej fra Færgevej til Rødbyhavn havn

Lolland Kommune har den 20. september 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 360-104 og Kommuneplantillæg 3

Udgivet 25.9.2018

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 5 for Holeby Skole

Lolland Kommune har den 15. august 2018 endeligt vedtaget ”Kommuneplantillæg 5 for Holeby Skole”

Udgivet 7.9.2018

Endelig ophævelse af del af Lokalplan 355-8 – Området til offentligt formål, Holeby Skole m.m.

Lolland Kommune har den 15. august 2018 endeligt ophævet del af ”Lokalplan 355-8 – området til offentligt formål, Holeby skole m.m..”

Udgivet 7.9.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervsområde nord for Finlandsvej i Rødbyhavn

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 19. april 2018

Udgivet 24.4.2018

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Blandet byområde, Stokkemarke

Lolland Kommune har den 6. december 2017 endeligt vedtaget planen.

Udgivet 13.12.2017