header-img

Byggeaffald

Bygherre skal før renovering og nedrivning går i gang, sørge for at anmelde bygge- og anlægsaffald til Lolland Kommune.

Hvis der foretages nedrivning eller renovering af en bygning eller et anlæg på over 10 m2, eller hvor der fremkommer mere end 1 ton byggeaffald, skal den forventede mængde affald anmeldes til kommunen.

Anmeldelsen skal foretages senest 14 dage inden arbejdet går i gang.

Anmeldelse af byggeaffald kan enten gøres ved at udfylde dette skema og sende til tmm@lolland.dk. Du kan også anmelde byggeaffald igennem Miljøstyrelsens digitale anmeldeportal Byg og Miljø.

Grænseværdier og krav til prøvetagning/analyser

Hvorfor skal der udtages prøver:

Bygninger, som er opført og/eller renoveret i perioden 1950-1976, skal i henhold til kapitel 5 i affaldsbekendtgørelsen (§ 58) screenes for indhold af PCB. Screeningsskema findes længere nede på denne side. Såfremt der ud fra screeningen er mistanke om PCB i bygningen, skal der udføres prøvetagning af byggematerialer for indhold af PCB og udføres en egentlig kortlægning/identificering af bygningsmaterialer med PCB.

Hvis det vurderes at der ikke er PCB i bygningsmassen og uanset hvornår bygningsmassen er opført, skal der alligevel oftest udtages prøver til analyse for indhold af miljøfarlige stoffer. Dette skal ske, hvor renoverings-/nedrivningsarbejder af bygninger er på mere end 10 m², eller hvor der fremkommer mere end 1 tons affald. Dette er et lovkrav i henhold til affaldsbekendtgørelsen § 4 og § 63.

Det er vigtigt ved bygningsgennemgangen at få identificeret mulige miljøfarlige stoffer, således at de nødvendige forholdsregler ved nedrivning/renovering kan tages. Analyseresultaterne anvendes til klassificering af affaldet, således at affaldet kan anvises til rette modtagere. Resultaterne kan også anvendes i forhold til arbejdsmiljøforhold.

Minimumskrav til prøvetagning/analyser:

Lolland Kommune angiver nedenfor minimumskravene for, hvilke byggematerialer, der skal udtages prøver af, og hvilke miljøfarlige stoffer, der skal analyseres for. Der vil altid skulle udføres en konkret vurdering af, om der kan være andre miljøfarlige stoffer i bygningsmassen, der skal prøvetages for og som ikke fremgår af nedenstående. Det anbefales at tage kontakt til Lolland Kommunes Teknik- & Miljømyndighed ved tvivlstilfælde.

Ud over minimumskravene fremgår grænseværdier for hvornår affald defineres som henholdsvis uforurenet/rent, forurenet og farligt affald. Klassifikationen af affaldet er afgørende for hvilke virksomheder, der er godkendte til at modtage affaldet. 

 

 

Grænseværdier (ppm = mg/kg)

Materialer, der som minimum skal udtages prøver af

Analyseparametre

Uforurenet/rent affald til genanvendelse

Forurenet affald

Farligt affald

 • Malede overflader (vægge, træ, gulv, lofter osv.),
 • Undtaget malede metalemner /5/
 • Glaserede fliser

Tungmetaller

 

 

 

Bly (Pb)

0-40

>40

>2.500

Cadmium (Cd)

0-0,5

>0,5

>2.500

Chrom, total (Cr) /1/

0-500

>500

> 1.000

Kobber (Cu)

0-500

>500

>2.500

Nikkel (Ni)

0-30

>30

>1.000

Zink (Zi)

0-500

>500

>2.500 /3,4/

 

 • Malede/lakerede overflader (vægge, træ, gulv, lofter osv.), samt malede metalemner /5/
 • Fuger
 • Termoruder, indenfor tidsperioden og hvor årstal ikke kendes
 • Derudover hvor der erfaringsmæssigt vurderes, at der er PCB i byggematerialer

PCBtotal

0-0,1

0,1-2*

2-50

>50

 

 • Hvor det erfaringsmæssigt vurderes, at der er asbest i byggematerialerne

Asbest

Ikke påvist

Påvist

*I henhold til restproduktbekendtgørelsen må affald i dette koncentrationsinterval genanvendes på særlige betingelser.

 

Grænseværdier (ppm = mg/kg)

Analyseparametre for udvalgte stoffer der bør analyseres for ud fra konkret vurdering

Uforurenet/rent affald til genanvendelse

Forurenet affald

Farligt affald

Kviksølv, uorganisk (Hg)

0-1

>1

>1.000

Ved vurdering af om et materiale er egnet til genbrug og genanvendelse evt. efter rensning/miljøsanering, klassificeres materialerne baseret på analyse af malingen eller laklaget separat som spidsværdi.

Ved anvisning af affaldsfraktioner, hvor det ikke via rensning er muligt at opnå rene genanvendelige fraktioner, karakteriseres affaldet ud fra gennemsnitskoncentrationer, når affald anvises til forbrænding eller deponering. Det gælder f.eks. glaseret tegl, klinker, malet træ, malede eternitplader mv., der ikke er rensningsegnede. Det er kommunen, der afgør, om affaldet er rensningsegnet.

Anvendelse af gennemsnitskoncentrationer ved karakterisering af affald gælder ikke POP-stoffer som f.eks. PCB. Her er det nødvendigt at anvende spidsværdier.

Sortering af affald:

I henhold til affaldsbekendtgørelsens § 49 skal bygge- og anlægsaffald som minimum kildesorteres på stedet i følgende fraktioner:

 1. Natursten (f.eks. granit og flint)
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af natursten, uglaseret tegl og beton
 5. Jern og metal
 6. Gips
 7. Stenuld
 8. Jord
 9. Asfalt
 10. Blandinger af beton og asfalt

Derudover skal termoruder frasorteres og om muligt genanvendes.

Det er muligt jævnfør § 50 stk. 6 at lade kildesorteringen finde sted på et godkendt sorteringsanlæg.

Jævnfør restproduktbekendtgørelsen (bilag 6) kan fraktionerne 1-4 anvendes uden tilladelse til genbrug/nyttiggørelse til samme formål eller som erstatning for primære råstoffer. Fraktion 9 (asfalt) kan jævnfør asfaltcirkulæret anvendes til almindelig vejbygning uden tilladelse.

Anvisning af affald:

 • Uforurenet/rent byggeaffald

Hvis alle de laveste grænseværdier er overholdt (tabellens kolonne med værdier for uforurenet/rent affald), kan byggeaffaldet genanvendes.

 • Forurenet byggeaffald

Forurenet affald anvises til forbrænding, hvis det er forbrændingsegnet, og ellers til deponi. Eksempler på modtagere af forbrændings- og deponiegnet affald er REFA/Miljøcenter Hasselø eller Miljøcenter Gerringe. Der kan være andre virksomheder, der er miljøgodkendt til at modtage affaldet. Overblik over de godkendte modtagere kan findes i Affaldsregistret.

 • Farligt affald

Byggeaffald klassificeres som farligt affald, når blot et af de miljøfarlige stoffer findes i koncentrationer over grænseværdierne for farligt affald.

Farligt affald anvises til:

 • Fortum Waste Solutions
 • Special Waste Systems (SWS)

Farligt affald kan også afleveres til andre virksomheder, der er miljøgodkendt til at modtage affaldet. Overblik over de godkendte modtagere kan findes i Affaldsregistret. Kommunen skal godkende dette ved anvisning af affaldet.

Vær desuden opmærksom på, at midlertidige støjende og støvende aktiviteter som f.eks. nedrivninger skal følge kommunens forskrift for dette. Læs mere om dette her.

Oversigt over skemaer

Sidst opdateret 16-01-2019