header-img

Afgørelse af en privat fællesvej

Der er foretaget en skriftlig procedure i henhold til lov om private fællesveje §17 stk. 1 og 5 truffet afgørelse ved en skriftlig procedure.

Den skriftlige procedure er gennemført, med en indsigelsesfrist på 3 uger, hvor der ikke er fremkommet indsigelser mod den påtænkte beslutning.

Afgørelse
I henhold til lov om private fællesveje § 17 stk. 6. Træffer vejmyndigheden således afgørelse, at den tinglyste deklaration for den private fællesvej, herunder reglerne for vedligeholdelse af veje i området, er gældende. I sin nuværende ordlyd kan denne sikre en passende vedligeholdelse af vejene i forhold til den trafik der skal færdes på strækningen.

Afgørelse betyder at hver enkelt grundejer skal fortage vedligeholdelse af den ud for ejendommen beliggende vejstrækning, ud til vejmidten. Vedligeholdelse foretages ved opfyldning af ujævnheder og huller i belægning. Opfyldning foretages med stenholdigt grus materiale, som stabilgrus eller lignende.

Istandsættelse/opfyldning skal være foretaget senest 1 mdr. efter afgørelse meddeles de vejberettigede.

Ved fremtidig vedligeholdelse skal der mindst 1 gang årligt foretages opfyldning af opståede huller i belægning, ligesom, der løbende skal foretages opfyldning, hvis der opstår behov herfor.

Klage
Denne afgørelse er truffet med baggrund i § 15 i lov om private fællesveje.

Du kan klage over afgørelsen, i henhold til lovens § 87 stk. 2. for så vidt angår de retslige spørgsmål, ikke over kommunens skøn der ligger til grund for afgørelsen.

Klage vedrørende retslige spørgsmål rettes til:

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K.

Klagefristen er 4 uger. Din klage skal altså være kommet frem til vejdirektoratet.

 

 

Sidst opdateret 10-03-2017