header-img

Orlov til pasning af svært syge og handicappede

Du har mulighed for ansættelse op til seks måneder, hvis du ønsker at passe et familiemedlem eller nær pårørende, som er handicappet, eller som er alvorligt syg.

Servicelovens § 118 giver mulighed for i en kortere periode at ansætte en person til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig sygdom.

Den person, der ansættes til at varetage pasningsopgaven, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Selvstændigt erhvervsdrivende, dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere kan også komme i betragtning.

I særlige situationer kan din ansættelse forlænges med tre måneder, eller man kan dele ansættelsen i flere perioder.

Det er en betingelse for ordningen, at alternativet til pasning af den syge i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, fx i plejebolig, botilbud eller lignende, eller at plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde.

Ansøgeren skal have accept fra sin arbejdsgiver til orlov, derefter vurderes ansøgeren og den syges plejebehov af Visitationen – Center for Støtte og Vejledning.

Såfremt der bevilges ret til pasning af nærtstående, vil du blive ansat i Lolland Kommune. Der udarbejdes en ansættelseskontrakt, hvor de nærmere vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives, herunder periodens længde, arbejdsopgaverne, opsigelsesvarsler med mere.

Hvis du ønsker at høre nærmere om ovenstående, kan du kontakte Visitationen eller ansøge på borger.dk

Sidst opdateret 14-06-2018