header-img

Center for Neuropædagogik Søndersø

Et botilbud til voksne, som har brug for omfattende hjælp

Ophold § 108

Boligen er et § 108 tilbud, som kan tilbydes som længerevarende ophold til voksne borgere, min 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. 

Søndersø er et længerevarende botilbud, hvor der ydes neuro- / socialpædagogisk støtte samt specialpleje til bevarelse og udvikling af færdigheder til borgere der har behov herfor, grundet en progredierende lidelse eller en hjerneskade og som følge heraf, betydelig nedsat kognitiv og fysisk funktionsevne. Der forbeholdes ret til forslag om revisitation til andet botilbud, hvis borgere ikke længere profiterer af specialpleje eller neuropædagogisk støtte.

Fysiske rammer

Søndersø er beliggende naturskønt ved Søndersø i Maribo. Søndersø består af to afdelinger: Afdeling Kongensgade og afdeling Dronningensgade. Begge afdelinger er placeret i stueplan og derfor let tilgængelige. Samtlige lejligheder består af et stort kombineret soveværelse og stue, eget bad og toilet samt lille the-køkken.

Lejlighederne er handicapvenlige og der er installeret loftlifte i alle lejligheder. Der er tilknyttet fælles opholdsstue samt køkken på hver afdeling, hvor der hver dag laves mad til afdelingens borgere. Der er mulighed for såvel aktiviteter som hyggestunder i gangarealer, der er møbleret indbydende.

Personalet

Der er ansat flg. faggrupper, som har et tæt samarbejde omkring plejen og individuel pædagogisk støtte til den enkelte borger: Pædagoger, SSA, SSH, sygeplejersker, ergoterapeut, serviceassistenter, teknisk service, køkkenledere. Medarbejderne opkvalificeres løbende gennem relevant videreuddannelse og kursusforløb. Uddannelse af Søndersøs egne neurocoaches prioriteres højt, for at fastholde og højne det neurofaglige miljø. Der er døgnbemanding med vågen nattevagt. 

Tilbuddets indhold

Den overordnede pædagogiske referenceramme tager udgangspunkt i neurofaglig viden, idet personer med hjerneskade typisk har vanskeligt ved tænkningen samt opfattelsen og bearbejdning af sanseindtryk dvs. kognitive og perceptuelle vanskeligheder. Det skaber problemer med at forstå og udføre hverdagens mange opgaver. Derfor er den hjerneskadede borger i høj grad afhængig af at blive mødt med de rette krav og den rette støtte. Målet er at skabe positive hverdagsrutiner dvs. rutiner med den rette mængde støtte til at den hjerneskadede borger oplever succes. Redskabet til etablering af positive hverdagsrutiner er manuskripter. Et manuskript er en detaljeret plan for, hvordan en konkret situation eller aktivitet gennemføres. I dagligdagen arbejdes der med identitet og handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde i tæt samarbejde mellem borgeren og personalet. Der er fokus på den enkelte borgers ressourcer og mindre på borgerens begrænsninger. 

Der afholdes husmøder på afdelingerne, hvor alt omhandlende det fælles liv er til drøftelse. Eks. kost, fælles aktiviteter, husaftaler m.m.
Pårørende inddrages i det omfang, den enkelte borger ønsker.
Pårørendesamarbejde vil således altid være på borgerens præmisser.

Aktivitets- og samværstilbud:

Snoezelhus
Søndersøs Café.
Fysioterapi/vedligeholdende træning
Div. fester, udflugter o.lign.

Søndersø samarbejder med alle relevante samarbejdspartnere ift. at sikre et optimalt ophold for den enkelte borger.
Bl.a. pårørende, borgernes hjemkommuner, BOMI, VISO, VISP, psykiatri, læger, speciallæger, Jobnøglen m.m.

Henvendelse

For ophold i botilbuddet kan henvendelse rettes til visitationsmyndigheden, leder eller botilbuddet. Opholdet er altid visiteret.

Pris

Der er egenbetaling i boligerne, egenbetaling dækker husleje, forbrug og kost. Egenbetalingerne bliver beregnet individuelt med hensynstagen til den enkeltes indtægt.

Kontakt os

For yderligere oplysninger kontakt:
Center for Neuropædagogik
Søndersø
Sdr. Boulevard 2A
4930 Maribo
Tlf.: 54 79 80 00

Centerleder:
Michael Christensen
Tlf.: 29 60 95 70

Teamleder:
Susanne Krøll
Tlf.: 21 36 34 40
Mail: suskr@lolland.dk

Hent materiale

Sidst opdateret 18-10-2018