header-img

Terrænregulering/udlægning af jord på arealer

Skal du ændre på terrænet, dvs. terrænregulere eller udlægge jord i landzonen, skal du normalt søge landzonetilladelse.  Du kan bruge ansøgningsskemaet på www.borger.dk eller sende oplysninger og tegninger i en mail på adressen tmm@lolland.dk.

For at kommunen kan vurdere din ansøgning, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Formålet med terrænreguleringen
 • Tidsplan for arbejdets udførelse, dvs. dato for arbejdets start og varighed.
 • Oplysninger om, hvorvidt jorden tages midlertidigt ud af drift (gælder kun, hvis jorden skal udlægges på landbrugsjord)
 • Oplysninger om hvor jorden kommer fra samt om jorden er forurenet.
 • Oplysninger om mængden af jord
 • Oplysninger om højde på terrænreguleringen (hvor mange cm udlægges eller afgraves der)
 • Tegning der viser placeringen af terrænreguleringen. Dette kan f.eks. indtegnes på et luftfoto.

Nogle terrænreguleringer kræver ikke landzonetilladelse. Der har tidligere være anvendt en bagatelgrænse på +/- 50 cm. Der kan dog være tilfælde, hvor mindre terrænreguleringer kræver landzonetilladelse, og det anbefales derfor at indsende oplysninger til kommunen, således at vi kan vurdere om projektet kræver landzonetilladelse. Midlertidige oplag af jord kan også kræve landzonetilladelse.

I nogle tilfælde vil det slet ikke være muligt at lave terrænregulering. Det kan f.eks. være på arealer der er omfattet af:

 • landskabsfredninger
 • sø- og åbeskyttelseslinje
 • strandbeskyttelseslinje
 • fortidsmindebeskyttelseslinje
 • natura 2000 udpegning
 • beskyttet natur iht. naturbeskyttelseslovens § 3
 • levested for bilag 4 arter (du kan finde flere oplysninger om bilag 4 arterne her)

Kommunens vurdering vil desuden være baseret på de landskabelige og naturmæssige udpegninger i området. Relevante udpegninger kan f.eks. være:

 • Kulturmiljøer
 • Kirkeomgivelser
 • Værdifulde jordbrugslandskaber
 • Geologiske interesseområder
 • Potentielle naturområder
 • Lavbundsarealer
 • Potentielle vådområder

Listen indeholder de mest almindelige relevante udpegninger, men der kan være andre årsager til, at der ikke kan terrænreguleres i et bestemt område.

Du kan se mange af de nævnte udpegninger på www.lolland.dk/kort

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at terrænregulering på drænede arealer kan medføre at drænene beskadiges.

Sidst opdateret 10-10-2017