header-img

Strandenge ved Svanevig-Reersnæs

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et naturprojekt som omfatter opsætning af nye kreaturhegn med henblik på at sikre den nødvendige afgræsning og opretholde strandengens rige natur på ca. 11 ha. strandenge ved Reersnæs ud mod Smålandsfarvandet.

Projektet er gennemført sammen med 2 lodsejere i området og medvirker til at opfylde målsætningerne og bevare naturtyper og arter i det internationale naturbeskyttelsesområde som bl.a. omfatter Smålandsfarvandet nord for Lolland, EU Natura 2000-område nr. 173.

På de 11 ha. ved Svanevig vokser flere interessante planter som er kendetegnende for strandenge, men strandengen er i fare for at gro til i vedplanter og høje urter, især Tagrør. Græsning vil opretholde og styrke den karakteristiske strandengsflora og tilgodese en lang række fuglearter tilknyttet strandenge med lav vegetation og stedvis blottede mudderflader.

På strandengene ligger et antal vandhuller og vandsamlinger af varierende størrelse, som med hensigtsmæssig drift, tillige vil være vigtige paddelokaliteter.

Der er opsat ca. 3200 m. nyt kreaturhegn og rester af gammelt pigtrådshegn er nedtaget. Partier som har været tilgroet med Tagrør er indledningsvis blevet slået, hvorefter der fra 2014 har været kreaturgræsning på hele arealet.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Sidst opdateret 16-01-2018