header-img

Afbrænding af haveaffald

Ønsker du at foretage afbrænding i Lolland Kommune, er der en række love og regler, der er gældende

Som udgangspunkt skal afbrændingen overholde følgende 2 bekendtgørelser:

Affaldsbekendtgørelsen omhandler afbrænding af haveaffald og lignende hvor afbrændingsbekendtgørelsen beskriver andre afbrændinger herunder festblus samt de afstandskrav der stilles til en afbrænding m.v.

Affaldsbekendtgørelsen

Der er i affaldsbekendtgørelsen forskellige regler for hhv. private grundejere og virksomheder, men som udgangspunkt er det forbudt at afbrænde i byområder og sommerhusområder. Du kan se områderne i Lolland Kommunes kort.

For private grundejere gælder jf. bekendtgørelsen endvidere følgende:

For virksomheder henvises til § 21 i erhvervsaffaldsregulativet, 2012, hvor der om afbrænding gælder følgende:

 • Det er tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v., jf. affaldsbekendtgørelsens § 47, stk. 1.
 • Afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone, sommerhusområde og samlet bebyggelse i landzone. Ved afbrænding i landzone henvises der til brandmyndighedernes krav.

Miljøstyrelsen har udtalt, at landbrug ikke anses som naturplejeaktivitet.

For virksomheder, der ikke har tilladelse til at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald, herunder landbrug, gælder følgende:

 • Haveaffald kan komposteres på egen matrikel, enten for sig eller sammen med vegetabilsk affald.
 • Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde fra skovbrug, jf. affaldsbekendtgørelsens § 46, stk. 3.
 • Virksomheder har adgang til at aflevere affaldet på genbrugspladserne mod aflevering af en eller flere affaldskuponer, der er udstedt af REFA, jf. regulativets § 11.

Afbrændingsbekendtgørelsen

Afbrændingsbekendtgørelsen åbner mulighed for andre typer af afbrænding end haveaffald. Der er tale om:

 • Festblus (kan ske efter anmeldelse til Lolland Brandvæsen)
 • Skt. Hans bål (ingen krav til anmeldelse, vær opmærksom på afstandskrav)
 • Afbrænding af hugstaffald ved skovdrift
 • Afbrænding af halm fra frøgræsser
 • Halm der har været anvendt til overdækning af f.eks. roekuler og lignende samt fejlbundne halmballer
 • Afbrænding af våde halmballer når dette er aftalt med Lolland Brandvæsen.

Generelle regler for alle typer afbrænding:

 • Afbrændingen må tidligst påbegyndes ved solopgang og må forsætte indtil 1 time efter solnedgang. I særlige tilfælde – f.eks. til Skt. Hans – kan afbrændingen efter aftale med Lolland Brandvæsen fortsætte udenfor den ovennævnte periode.
 • Afbrænding må ikke foretages i hård vind eller derover. Hvis vinden ændrer styrke eller retning under afbrændingen kan det blive nødvendigt at slukke bålet, hvis bålet er til fare eller væsentlig ulempe for værdier eller personer.
 • Afbrænding må ikke foretages i perioder, hvor Byrådet eller Lolland Brandvæsen har udstedt afbrændingsforbud, f.eks. i særligt tørre perioder.
 • Afbrænding må ikke foregå, hvis Lolland Brandvæsen vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at foretage afbrænding.
 • Afbrænding må ikke foretages, hvis det er til ulempe for omgivelserne, naboer, vejtrafikken eller lufttrafikken.
 • Afbrænding må ikke foretages, hvis luftledninger eller master udsættes for varmepåvirkning.

Sidst opdateret 19-04-2017