header-img

Ejendomsskat

Som ejer af en ejendom skal du betale ejendomsskat til kommunen. Hvis du opfylder visse kriterier kan du få lån til betaling af dine ejendomsskatter.

Som ejer af en ejendom skal du betale ejendomsskat til kommunen.

På ejendomsskattebilletten opkræves grundskyld til kommunen, rottebekæmpelse, pumpebidrag og vejbelysning.

Er du tilmeldt Digital Post fra det offentlige, modtager du ikke ejendomsskattebilletten eller indbetalingskort i papirudgave.

Grundlag for beregning af ejendomsskatten er grundværdien.

Betaling

Ejendomsskatten betales i 2 årlige rater, 1. rate skal betales senest den 5. januar og 2. rate skal betales senest 5. juli.

Indbetalingskortet udsendes 14 dage før forfaldsdato, hvis du ikke har tilmeldt ejendommen til betalingsservice.

Ved for sen betaling skal der betales renter. Renter beregnes fra forfald med 0,4 % pr. måned. Skal der rykkes for betalingen, opkræves et gebyr på kr. 250,00.

Grundskyldpromillen for 2017 er 33,09 o/oo

Ejerskifte

Da der er elektronisk tinglysning af skøde, vil kommunen automatisk få besked om salg af ejendommen. Ved ejerskifte vil ny ejer få udskrevet ejendomsskattebilletten samt indbetalingskort på forfalden gæld, da ejendomsskat følger ejendommen og ikke ejeren.

Køber og sælger skal selv lave refusionsopgørelse på ejendomsskat.

Tilmeldingen til betalingsservice vil altid blive slettet ved ejerskifte.

Ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat

Hvis du har spørgsmål til din ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat skal du kontakte Skat.

Du kan læse mere på Skats hjemmeside hvor du også kan finde kontaktoplysninger

Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse. Det er et krav, at der er friværdi i boligen.

Lolland Kommune yder lån til ejendomsskatter (grundskyld) og følgeudgifter i forbindelse med kloakering og separatkloakering.

Hvem kan få lån

For at blive bevilget et lån skal du eller din ægtefælle:

  • være fyldt 65 år, eller
  • modtage social pension, eller
  • modtage delpension, eller
  • modtage efterløn

Hvordan søger jeg

Lån til betaling af ejendomsskat skal søges digitalt via borger.dk, hvor du skal bruge din NemID.

Kan du ikke søge digitalt skal du rette henvendelse til Borgerservice for at få hjælp.

Hvis du har NemID skal den medbringes.

Ansøgningsfrister

Lolland Kommune har 2 rater ejendomsskat, som er til forfald henholdsvis 1. januar og 1. juli. Der kan kun bevilges lån til betaling af ejendomsskat med virkning fra 01.01. eller 01.07

Lånet skal være bevilget - og der skal være tinglyst et skadesløsbrev inden ejendomsskatten skal betales.

Derfor er sidste frist for ansøgning om lån til 1. rate, der forfalder i januar, den 1. oktober i forrige kalenderår og sidste frist for ansøgning om lån til 2. rate, der forfalder i juli, er den 1. juni i det pågældende år.

Hvis ansøgningen ikke er modtaget inden tidsfristen, og der ikke foreligger den rette dokumentation, så vil lånet først være gældende fra næstkommende rate. Ejendomsskatten skal betales ind til lånet er bevilget.

Lånevilkår

Som sikkerhed for dit lån tinglyser kommunen et skadesløsbrev i din ejendom. Kommunen betaler udgifterne i forbindelse med tinglysningen.

Lånet forrentes med en variabel rente, som tilskrives ved årets udgang. Renten for 2017 udgør 1,24 %.

Den årlige rente og nedslagsprocenten reguleres i henhold til Lov om lån til betaling af ejendomsskatter.

Den tilskrevne rente forøger lånebeløbet.

Lånet kan forlanges indfriet, hvis lovens betingelser ikke længere er opfyldt og det skal indfries ved ejerskifte.

Kravet kan gøres til personlig hæftelse.

Søg om lån til ejendomsskat på borger.dk

Sidst opdateret 14-09-2017