header-img

Procedure ved opførelse af siloer

Opførelse af udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder, jf. BR15, kap. 1.6, stk. 1, afsnit 7, er undtaget krav om byggesagsbehandling. Dette forudsætter dog, at byggearbejdet kan overholde de relevante bestemmelser i BR15, kap. 2-8 jf. vejledningsteksten.

I vejledningen står der følgende:
- Kan byggearbejdet ikke overholde de relevante bestemmelser i kap. 2-8, skal der søges om dispensation hos kommunalbestyrelsen, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før dispensation er givet.
Hvis der er tale om bygninger, hvis totalhøjde overstiger 12,5 meter, skal der, jf. BR15, kap. 2.2.3.5, søges dispensation, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før dispensation er meddelt.

I BR15, kap. 2.2.3.5, stk. 1 står der følgende:
- Avls- og driftsbygninger til land- og skovbrugsejendomme beliggende i landzone, som ikke kræver tilladelse efter lov om planlægning eller anmeldelse, tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, må opføres i en højde af indtil 12,5 m.

Dispensationsansøgning

Hvis kornsiloens totalhøjde overstiger 12,5 meter, skal du søge en dispensation. En dispensationsansøgning skal begrundes, og du skal vedlægge materiale i form af tegninger og beskrivelser. Kommunen vil foretage en helhedsvurdering af sagen på baggrund af det indsendte materiale. Du må ikke begynde at bygge, før du har fået byggetilladelse. 

Øvrige tilladelser/anmeldelser, som skal søges eller anmeldes

Byggeriet skal anmeldes jf. planlovens § 38, stk. 2. En anmeldelse skal indeholde en beskrivelse af byggearbejdet, redegørelse for og oplysninger om landbrugets størrelse, mængde af aktuelle afgrøder samt afstemning af plads og kapacitetsbehov for oplag og placering i forhold til eksisterende bygninger. Kommunen bruger disse oplysninger til at vurdere, om byggeriet er undtaget krav om landzonetilladelse jf. planlovens §36. 

Hvis der samtidig er dyrehold på ejendommen, skal byggeriet desuden anmeldes jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – se mere på www.husdyrgodkendelse.dk.

Byggeriet skal samtidig ansøges jf. ”Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag” hos beredskabet. Læs mere på www.lollandfalster-brandvaesen.dk.

 

Sidst opdateret 31-01-2018