header-img

Landzone

Ansøgningsskema

Ansøgning om landzonetilladelse

Kort om landzone

Som udgangspunkt må grunde i landzone ikke opdeles, dvs. udstykkes, uden tilladelse fra kommunen. Der må heller ikke bygges nyt eller ske ændringer i anvendelsen af bygninger eller arealer uden tilladelse fra kommunen. Med ændret anvendelse menes fx. ombygning af bolig til erhverv. Du kan se på din BBR-meddelelse, hvilken anvendelse de enkelte bygninger på din ejendom er registreret som.

Hvis du planlægger at opføre et byggeri, som ikke har med landbrug at gøre, skal du søge en landzonetilladelse.

Eksempler på byggeri mv., som kræver landzonetilladelse

  • Udvidelse af bolig, så boligens totale areal overstiger 500 m²
  • Garager, carporte, udhuse m.v. over 50 m²
  • Ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer
  • Udstykning m.v.
  • Ridebaner og stalde til hobbybrug
  • Jord- og støjvolde
  • Etablering af erhverv

Byggeri, som er nødvendigt for ejendommens drift som landbrugs-, skovbrugs- eller fiskeriejendom kan opføres uden landzonetilladelse, men vil kræve en byggetilladelse.

Landzonetilladelser gives på baggrund af vurderinger i forhold til lov om planlægning §§ 34-38 og region-, kommune- og landzonelokalplaner. Herudover er Planklagenævnets afgørelser med til at fastlægge praksis.

Sidst opdateret 29-08-2017