header-img

Landzone

Ansøgningsskema

Ansøgning om landzonetilladelse

Kort om landzone

Som udgangspunkt må grunde i landzone ikke opdeles, dvs. udstykkes, uden tilladelse fra kommunen. Der må heller ikke bygges nyt eller ske ændringer i anvendelsen af bygninger eller arealer uden tilladelse fra kommunen. Med ændret anvendelse menes fx. ombygning af bolig til erhverv. Du kan se på din BBR-meddelelse, hvilken anvendelse de enkelte bygninger på din ejendom er registreret som.

Hvis du planlægger at opføre et byggeri, som ikke har med landbrug at gøre, skal du søge en landzonetilladelse.

På Lolland Kommunes digitale kort www.lolland.dk/kort kan du se, om din ejendom ligger i landzone.

Eksempler på byggeri mv., som kræver landzonetilladelse

 • Udvidelse af bolig, så boligens totale areal overstiger 500 m²
 • Garager, carporte, udhuse m.v. over 50 m²
 • Ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer
 • Udstykning m.v.
 • Ridebaner og stalde til hobbybrug
 • Jord- og støjvolde
 • Etablering af erhverv

Byggeri, som er nødvendigt for ejendommens drift som landbrugs-, skovbrugs- eller fiskeriejendom kan opføres uden landzonetilladelse, men vil kræve en byggetilladelse.

Landzonetilladelser gives på baggrund af vurderinger i forhold til lov om planlægning §§ 34-38 og region-, kommune- og landzonelokalplaner. Herudover er Planklagenævnets afgørelser med til at fastlægge praksis.

Terrænregulering/udlægning af jord på arealer i landzonen

Skal du ændre på terrænet, dvs. terrænregulere eller udlægge jord i landzonen, skal du normalt søge landzonetilladelse.  Du kan bruge ansøgningsskemaet på www.borger.dk eller sende oplysninger og tegninger i en mail på adressen tmm@lolland.dk.

For at kommunen kan vurdere din ansøgning, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Formålet med terrænreguleringen
 • Tidsplan for arbejdets udførelse, dvs. dato for arbejdets start og varighed.
 • Oplysninger om, hvorvidt jorden tages midlertidigt ud af drift (gælder kun, hvis jorden skal udlægges på landbrugsjord)
 • Oplysninger om hvor jorden kommer fra samt om jorden er forurenet.
 • Oplysninger om mængden af jord
 • Oplysninger om højde på terrænreguleringen (hvor mange cm udlægges eller afgraves der)
 • Tegning der viser placeringen af terrænreguleringen. Dette kan f.eks. indtegnes på et luftfoto.

Nogle terrænreguleringer kræver ikke landzonetilladelse. Der har tidligere være anvendt en bagatelgrænse på +/- 50 cm. Der kan dog være tilfælde, hvor mindre terrænreguleringer kræver landzonetilladelse, og det anbefales derfor at indsende oplysninger til kommunen, således at vi kan vurdere om projektet kræver landzonetilladelse. Midlertidige oplag af jord kan også kræve landzonetilladelse.

I nogle tilfælde vil det slet ikke være muligt at lave terrænregulering. Det kan f.eks. være på arealer der er omfattet af:

 • landskabsfredninger
 • sø- og åbeskyttelseslinje
 • strandbeskyttelseslinje
 • fortidsmindebeskyttelseslinje
 • natura 2000 udpegning
 • beskyttet natur iht. naturbeskyttelseslovens § 3
 • levested for bilag 4 arter (du kan finde flere oplysninger om bilag 4 arterne her)

Kommunens vurdering vil desuden være baseret på de landskabelige og naturmæssige udpegninger i området. Relevante udpegninger kan f.eks. være:

 • Kulturmiljøer
 • Kirkeomgivelser
 • Værdifulde jordbrugslandskaber
 • Geologiske interesseområder
 • Potentielle naturområder
 • Lavbundsarealer
 • Potentielle vådområder

Listen indeholder de mest almindelige relevante udpegninger, men der kan være andre årsager til, at der ikke kan terrænreguleres i et bestemt område.

Du kan se mange af de nævnte udpegninger på www.lolland.dk/kort

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at terrænregulering på drænede arealer kan medføre at drænene beskadiges.

Sidst opdateret 15-02-2018